Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-03
Time: 01:32


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
24.03.2020 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 1: Poreklo radona i kratkoživećih proizvoda raspada i odgovarajuće metode merenja
Engleski
Објављен 
24.03.2020 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 1: Poreklo radona i kratkoživećih potomaka i odgovarajuće metode merenja
Engleski
Повучен 
24.03.2020 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 2: Integralna metoda merenja za određivanje srednje potencijalne koncentracije alfa energije kratkoživećih proizvoda raspada
Engleski
Објављен 
24.03.2020 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 2: Integralna metoda merenja za određivanje srednje koncentracija potencijalne alfa energije kratkoživećih potomaka u vazduhu
Engleski
Повучен 
24.03.2020 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 3: Tačkasta metoda merenja za određivanje srednje potencijalne koncentracije alfa energije kratkoživećih proizvoda raspada
Engleski
Објављен 
24.03.2020 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 3: Tačkasta metoda merenja koncentracije potencijalne alfa energije kratkoživećih potomaka
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 5: Metoda kontinualnog merenja koncentracije aktivnosti
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 6: Tačkasta metoda merenja koncentracije aktivnosti
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 7: Akumulacijska metoda za procenu brzine površinskog isparavanja
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Tehnologija nuklearnog goriva – Kontrolisana potencijalna kulometrijska analiza plutonijuma
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Nuklearna energija – Određivanje sadržaja azota u sinterovanim granulama UO2, (U, Gd)O2 i (U, Pu)O2 – Metoda za detekciju inertnog gasa i provodljivost
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tehnologija nuklearnog goriva – Smernice za merenje specifične površine praha oksida uranijuma BET metodom
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tehnologija nuklearnog goriva – Hemijsko odvajanje i prečišćavanje uranijuma i plutonijuma u rastvorima azotne kiseline za analizu izotopa i razblaženih izotopa pomoću hromatografije sa ekstrakcijom rastvarača – Deo 1: Uzorci koji sadrže plutonijum u mikrogramskim količinama i uranijum u miligramskim količinama
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tehnologija nuklearnog goriva – Hemijsko odvajanje i prečišćavanje uranijuma i plutonijuma u rastvorima azotne kiseline za analizu izotopa i razblaženih izotopa pomoću hromatografije sa ekstrakcijom rastvarača – Deo 2: Uzorci koji sadrže plutonijum i uranijum u nanogramskim količinama i manjim
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Ponovno ispitivanje sinterovanja peleta za UO2, (U,Gd)O2 i (U,Pu)O2
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Nuklearna energija – Određivanje ukupnog sadržaja vodonika u PuO2 i UO2 prahovima i UO2, (U, Gd)O2 i (U, Pu)O2 u sinterovanim peletima – Metoda za ekstrakciju inertnog gasa i detekciju provodljivosti
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Nuklearna energija – Vrednovanje homogenosti distribucije gadolinijuma (Gd) u mešavinama goriva sa gadolinijumom i određivanje sadržaja Gd2O3 u gadolinijumskom gorivu u obliku peleta pomoću merenja elemenata uranijuma i gadolinijuma
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja – Monitoring i interna dozimetrija osoblja izloženog medicinskim radionuklidima kao što su otvoreni izvori
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja – Monitoring i unutrašnja dozimetrija za specifične materijale – Deo 1: Inhalacija jedinjenja uranijuma
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Nadgledanje koncentracije aktivnosti radioaktivnih materija u vazduhu na radnom mestu u nuklearnim postrojenjima
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh – Radon 220: Integrisana metoda merenja za određivanje prosečne koncentracije aktivnosti korišćenjem pasivnih čvrstih nuklearnih trag-detektora
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja – Medicinski akceleratori – Zahtevi i preporuke za projektovanje i vrednovanje zaštitnih ekrana
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja – Kriterijumi performansi za laboratorije koje koriste analizu (CBMN) blokada citokineze mikronukleusa u perifernim krvnim limfocitima za biodozimetriju
Engleski
Објављен 
31.01.2020 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Ugalj kao jodni sorbent za nuklearne objekte – Metoda za definisanje indeksa sorpcionog kapaciteta
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Zemljište – Deo 2: Uputstvo za izbor strategije uzorkovanja, uzorkovanje i prethodno tretiranje uzoraka
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Zemljište – Deo 3: Metoda ispitivanja radionuklida koji emituju gama zračenje pomoću gama spektrometrije
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Zemljište – Deo 7: Merenja gama emitera na terenu
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Uputstvo za gama-spektrometrijsko merenje radioaktivnog otpada
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Dozimetrija izloženosti kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu – Deo 2: Karakterizacija odziva instrumenata
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Dozimetrija izloženosti kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu – Deo 3: Merenja na visinama leta aviona
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Određivanje rastvorljivosti plutonijuma u azotnoj kiselini u neozračenoj smeši oksida goriva u obliku peleta (U, Pu)O2
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Nuklearna energija - Tehnologija goriva - Određivanje odnosa O/M u MOKS peleti gravimetrijskom metodom
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Praškasti i sinterovani peleti (U, Pu)O2 – Određivanje hlora i fluora
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tehnologija nuklearnog goriva – Sinterovani (U, Pu) O2 peleti – Uputstvo za keramografsku pripremu za ispitivanje mikrostrukture
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Dozimetri sa čvrstim termoluminiscentnim detektorima za fotonska i elektronska zračenja u radioterapiji
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja – Zatvoreni izvori radioaktivnosti – Opšti zahtevi i klasifikacija
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Referentna polja zračenja za zaštitu od zračenja – Definicije i osnovni pojmovi
Srpski
Објављен 
31.07.2017 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Otvorene radioaktivne supstance — Identifikacija i dokumentacija
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Hermetizacija zatvorenih prostora - Deo 1: Principi konstruisanja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Hermetizovani zatvoreni prostori - Deo 2: Klasifikacija prema nepropustljivosti i odgovarajuće metode provere
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Određivanje karakterističnih granica (praga odlučivanja, granice detekcije i granice intervala poverenja) za merenja jonizujućeg zračenja - Osnove i primena
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Komponente za hermetizaciju zatvorenog prostora - Deo 1: Rukavica/otvori za vreće, čepovi za rukavicu/otvori za vreće, obruči i zamenjivi elementi
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Komponente za hermetizaciju zatvorenog prostora - Deo 2: Rukavice, zavarene vreće, kamašne za hvataljke na daljinsko upravljanje i manipulatore
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Komponente za hermetizaciju zatvorenog prostora - Deo 3: Sistemi transfera kao što su ravna vrata, vazdušna komora, sistem sa dvostrukim vratima, nepropustljivi (hermetički) prolazi za burad za otpad
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Komponente za hermetizaciju zatvorenog prostora - Deo 4: Ventilacioni sistemi i sistemi za prečišćavanje, kao što su filtri, ‚‚trapovi‚‚ bezbednosni i regulacioni ventili, kontrolna i zaštitna sredstva
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Komponente za hermetizaciju zatvorenog prostora - Deo 5: Otvori za električne vodove i vodove zafluide
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Referntna polja zračenja - Simulirana neutronska polja u radnom prostoru - Deo 1: Karakteristike i metode generisanja
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Referntna polja zračenja - Simulirano neutronsko polje u radnom prostoru - Deo 2: Osnovi kalibracije za osnovne veličine
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Nuklearna energija - Zaštita od zračenja - Lični termoluminiscentni dozimetri za ekstremitete i oči
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja - Kriterijumi i granični uslovi za periodično vrednovanje servisa za ličnu dozimetriju X i gama zračenja
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Zakloni za zaštitu od neutronskog zračenja - Principi konstruisanja i izbor odgovarajućih materijala
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Nuklearni objekti - Ventilacioni otvori za zatvorene prostore sa zaštitnim barijerama
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Nuklearna enrgija - Zaštita od zračenja - Procedura za monitoring zaštite od zračenja u nuklearnim postrojenjima za izlaganje slabo prodornom zračenju, posebno beta zračenju
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja – Procedura za praćenje doze za očno sočivo, kožu i ekstremitete
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Film dozimetri za ličnu dozimetriju
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Nuklearna postrojenja - Kriterijumi konstruisanja i funkcionisanje ventilacionih sistema za nuklearna postrojenja, osim nuklearnih reaktora
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Uređaji za daljinsko rukovanje radioaktivnim materijalima - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Uređaji za daljinsko rukovanje radioaktivnim materijalima - Deo 2: Mehanički ‚‚master-slave‚‚ manipulatori
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Uređaji za daljinsko rukovanje radioaktivnim materijalima - Deo 4: Manipulatori na električni pogon
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Uređaji za daljinsko rukovanje radioaktivnim materijalima - Deo 5: Hvataljke za daljinsko rukovanje
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Zemljište - Deo 1: Opšte smernice i termini i definicije
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Zemljište - Deo 2: Smernice za izbor strategije uzorkovanja, uzorkovanje i priprema uzoraka
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Zemljište - Deo 3: Merenja radionuklida emitera gama zračenja
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Zemljište - Deo 4: Merenja izotopa plutonijuma(plutonijum-238 i plutonijum-239,240) alfa spektrometrijom
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Zemljište - Deo 5: Merenje stroncijuma-90
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Zemljište - Deo 6: Merenje ukupne alfa i ukupne beta aktivnosti
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja - Uslovi za citogenetske laboratorije za bio-dozimetriju
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja – Kriterijumi za performanse usluga laboratorija koje obavljaju biodozimetriju pomoću citogenetike
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja - Monitoring lica profesionalno izloženih riziku od unutrašnje kontaminacije radioaktivnim materijalom
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Dozimetrija za izloženost kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu - Deo 1: Osnovni principi merenja
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Dozimetrija za izloženost kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu – Deo 1: Konceptualna osnova za merenja
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja - Uslovi za laboratorije koje vrše citogenetsku trijažu radi ocenjivanja masovnih žrtava u slučaju radioloških ili nuklearnih opasnosti - Opšti principi i primena na analize dicentrika
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Klinička dozimetrija - Izvori beta zračenja za brahiterapiju
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Znak upozorenja na jonizujuće zračenje - Dodatni simbol
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Pasivni lični neutronski dozimetri - Karakteristike i zahtevi za ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Monitoring nenamernog premeštanja i nedozvoljenog prometa radioaktivnog materijala
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka radioaktivnog materijala u vazduhu iz kanala i ispusnih otvora nuklearnih objekata
Srpski
Повучен 
26.06.2017 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja - Zatvoreni izvori radioaktivnosti - Opšti zahtevi i klasifikacija
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Osnovni znak za jonizujuće zračenje
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Otvoreni izvori zračenja - Identifikacija i sertifikacija
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja - Uređaji za industrijsku gama radiografiju - Specifikacije za karakteristike, konstrukciju i ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Referentna polja X i gama zračenje za etaloniranje dozimetara i merila jačine doze i za određivanje njihovog odziva u funkciji energije fotona - Deo 1: Osobine polja zračenja i metode generisanja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Referentna polja x i gama zračenje za etaloniranje dozimetara i merila jačine doze i za određivanje njihovog odziva u funkciji energije fotona - Deo 2: Dozimetrija za zaštitu od zračenja u opsegu energije 8 keV do 1,3 MeV i od 4 Mev do 9 MeV
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Referentna polja x i gama zračenje za etaloniranje dozimetara i merila jačine doze i za određivanje njihovog odziva u funkciji energije fotona - Deo 3: Etaloniranje ambijentalnih i ličnih dozimetara i merenje njihovog odziva u funkciji energije i upadnog ugla
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Referentna polja x i gama zračenje za etaloniranje dozimetara i merila jačine doze i za određivanje njihovog odziva u funkciji energije fotona - Deo 4: Etaloniranje ambijemtalnih i ličnih dozimetara u polju niskoenergetskog referntnog x zračenja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Nuklearna enrgija - Referentno polje beta zračenja - Deo 1: Metode generisanja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Nuklearna enrgija - Referentno polje beta zračenja - Deo 2:Etaloniranje osnovnih veličina radijacionog polja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Nuklearna energija - Referentno polje beta zračenja - Deo 3: Etaloniranje ambijentalnih i ličnih dozimetara i određivanje njihovog odzivau funkciji energije i upadnog ugla beta zračenja
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Radioizotopni merno-regulacioni uređaji - Uređaji za trajno instaliranje
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Barijere za zaštitu od jonizujućeg zračenja - Olovni zaštitni blokovi debljine zidova od 50 mm i 100 mm
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Procena kontaminacije površine - Deo 1:Beta-emiteri (maksimalne energije beta zračenja veća od 0,15 MeV) i alfa-emiteri
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti – Merenje i vrednovanje površinske kontaminacije – Deo 1: Opšti principi
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Procena kontaminacije površine - Deo 2: Kontaminacija površine tricijumom
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti – Merenje i vrednovanje površinske kontaminacije – Deo 2: Metoda ispitivanja pomoću uzoraka brisa
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Procena kontaminacije površine - Deo 3: Izomerni prelaz i elektronski zahvat, niskoenergetski beta-emiteri (E betamax manja od 0,15 MeV)
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti – Merenje i vrednovanje površinske kontaminacije – Deo 3: Etaloniranje opreme
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja - Odeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije - Dizajn, izbor, ispitivanje i upotreba
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Referentno polje neutronskog zračenja - Deo 1: Karakteristike i metode generisanja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Referentno polje neutronskog zračenja - Deo 2: Etaloniranje osnovnih veličina radijacionog polja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Referentno polje neutronskog zračenja - Deo 3: Etaloniranje ambijentalnih i personalnih dozimetara i određivanje odgovora u funkciji energije i upadnog ugla
Srpski
Објављен 
14.12.2004 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Dekontaminacija radioaktivno kontaminiranih površina - Metoda za ispitivanje i ocenjivanje mogućnosti dekontaminacije
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Refrentni izvori - Etaloniranje monitora kontaminacije površina - Alfa-emiteri, beta-emiteri i emiteri fotona
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Referentni izvori – Etaloniranje monitora površinske kontaminacije – Alfa emiteri, beta emiteri i emiteri fotona
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Dekontaminacija radioaktivno kontaminiranih površina - Ispitivanje agensa za dekontaminaciju tekstila
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Barijere za zaštitu od jonizujućeg zračenja - Olovni zaštitni blokovi debljine 150 mm, 200 mm i 250 mm - Deo 1: Ševron zaštitni blokovi debljine 150 mm i 200 mm
Srpski
Повучен 
30.11.2017 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Merenje ukupne alfa-aktivnosti u slatkim vodama - Metoda sa debeloslojnim izvorom
Srpski
Повучен 
30.11.2017 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Merenje ukupne beta aktivnosti u slatkim vodama
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja - Zatvoreni radioaktivni izvori - Metode ispitivanja curenja
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
164 стр.
7145 RSD 
PDF
Nuklearna energija - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
30.12.2010 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Nuklearna energija - Osnovni znak za jonizujuće zračenje
Srpski
Повучен 
30.12.2010 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Nuklearna energija - Tehničke mere zaštite - Zaštitna sredstva - Klasifikacija opreme za zaštitu od radioaktivnog zračenja
Srpski
Повучен 
30.12.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Nuklearna energija - Tehničke mere zaštite - Zaštitni boksovi
Srpski
Објављен 
18.04.1980 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Nuklearna energija - Tehničke mere zaštite - Zaštitni sefovi
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Nuklearna energija - Dozimetrija - Džepni merac ekspozicije elektroskopskog tipa sa direktnim čitanjem
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Nuklearna energija - Dozimetrija - Džepni merac ekspozicije kondezatorskog tipa sa indirektnim čitanjem i pomoćnim elektrometrom

115 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia