COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7538

Пријавите се!
 


naSRPS EN ISO 12643-1:2018

Фаза: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Почетак: 2018-12-13
Крај: 2019-02-13

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: prEN ISO 12643-1 CEN/TC 198
Ovaj standard je identičan sa: ISO/DIS 12643-1 ISO/TC 130

Наслов на српском језику

Grafička tehnologija - Bezbednosni zahtevi za opremu i sisteme koji se koriste u grafičkoj tehnologiji - Deo 1: Opšti zahtevi

Наслов на енглеском језику

Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 1: General requirements (ISO/DIS 12643-1:2018)

Апстракт на српском језику

Ovim delom ISO 12643 date su bezbednosne specifikacije za dizajn i projektovanje nove opreme koja se koristi u sistemima pripreme za štampu, sistemima presa za štampanje, sistemima za vezivanje i završnim sistemima, sistemima za preradu, sistemima za proizvodnju talasastog kartona i na mašinama za štancovanje. Primenjuje se na opremu koja se koristi pojedinačno ili u kombinaciji sa drugim mašinama, uključujući i pomoćnu opremu, pri čemu su svi radni delovi opreme mašine (npr. drajveri) kontrolisani od strane istog kontrolnog sistema. Zahtevi dati u ovom delu ISO 12643 primenljivi su na opremu obuhvaćenu svim delovima ISO 12643, osim ukoliko nije drugačije navedeno. Ovaj deo ISO 12643 namenjen je za korišćenje zajedno sa svim primenljivim delovima ISO 12643 koji sadrže dodatne zahteve specifične za određeni tip opreme. Ovim delom ISO 12643 obuhvaćene su prepoznate značajne opasnosti specifične za opremu i sisteme u sledećim oblastima: – mehanički delovi; – električni delovi; – klizanje, iskakanje, padanje; – ergonomija; – buka; – UV i lasersko zračenje; – vatra i eksplozija; – termički uticaji; – supstance i materijali koji se koriste za obradu; – otkazivanje, nepravilan rad kontrolnog sistema; – drugi tipovi emisija (npr. ozon, raspršena boja, isparljiva organska jedinjenja (VOC) itd). Ovaj standard nije primenljiv na: – običnu kancelarijsku opremu za digitalno štampanje i obradu papira, kao što su digitalni štampači, kopir-mašine, sorteri, mašine za vezivanje i heftalice, koje su namenjene za upotrebu van industrije papira i štampanja; – mašine za namotavanje i sečenje papira prilikom konačne obrade papira (mašine za sečenje papira uz odmotavanje); – kancelarijske mašine za sakupljanje opremljene sa frikcionim dodacima; – mašine za obradu pošte; – mašine koje se koriste za punjenje pakovanja (kao što su mašine za oblikovanje, punjenje i zatvaranje pakovanja); – i prese za štampanje tekstila. Bezbednosni principi utvrđeni u ovom delu ISO 12643 mogu da se primene i na dizajn opreme u okviru oblasti tehnologija koje nisu utvrđene u ISO 12643.

Апстракт на енглеском језику

This part of ISO 12643 provides safety specifications for the design and construction of new equipment used in prepress systems, printing press systems, binding and finishing systems, converting systems, corrugated board manufacturing systems and stand alone platen presses. It is applicable to equipment used in stand-alone mode, or in combination with other machines, including ancillary equipment, in which all the machine actuators (e.g. drives) of the equipment are controlled by the same control system. The requirements given in this part of ISO 12643 are applicable to the equipment covered by all parts of ISO 12643, unless otherwise noted. This part of ISO 12643 is intended to be used in conjunction with the applicable part of ISO 12643 that contains additional requirements specific to a particular type of equipment. This part of ISO 12643 addresses recognized significant hazards specific to equipment and systems in the following areas: - mechanical; - electrical; - slipping, tripping, falling; - ergonomics; - noise; - UV and laser radiation; - fire and explosion; - thermal; - substances and material used for processing; - failure, malfunction of control system - other types of emissions [e.g. ozone, ink mist, volatile organic compounds (VOCs), etc.]. This standard is not applicable to: - ordinary office equipment for digital printing and paper processing, such as digital printers, copiers, sorters, binders and staplers, which is intended for use outside the printing and paper industry; - winder-slitters and sheeters in paper finishing (sheeters with unwinders); - office-type collating machines equipped with friction feeders; - mail processing machines; - machines used for filling packages (such as machines for shaping, filling, and closing the package); and - textile printing presses. The safety principles established in this part of ISO 12643 can also be applicable to the design of equipment within areas of technology that are not specified in ISO 12643.

Комисија за стандарде


ICSДирективе