Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7136

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
E034-4/PKS E034-10 
2019-05-16
2019-07-16
FprCEN/TR 17421
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Preporuke za organizaciije i vrednovanje međulaboratorijskih ispitivanja za metode analize više analita
E034-4/PKS E034-10 
2019-06-13
2019-08-13
FprEN 17194
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivanje dezoksinivalenola, aflatoksina B1, fumonizina B1 i B2, toksina T-2 i HT-2,zearalenona i ohratoksina A u hranivima i smešama hrane za životinje pomoću LC-MS/MS
E034-4/PKS E034-10 
2019-06-27
2019-08-27
FprEN 17256
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analiza - Određivanje ergot alkaloida i tropanskih alkanoida u u hranivima i u smešama hrane za životinje pomoću LC-MS / MS
E034-4/PKS E034-10 
2019-06-27
2019-08-27
FprEN 17270
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivanje teobromina u hranivima i smešama hrane za životinje, uključujući sastojke proizvoda od kakaa primenom tečne hromatografije – Dopunski element
E034-4/PKS E034-10 
2019-05-23
2019-07-23
EN 17294:2019
Hrana za životinje — Metode uzimanja uzoraka i analiza – Određivanje organskih kiselina primenom jonske hromatografije sa detekcijom provodljivosti (IC-CD)
E034-4/PKS E034-10 
2019-05-16
2019-07-16
EN 17298:2019
Hrana za životinje — Metode uzimanja uzoraka i analiza – Određivanje benzoeve kiseline i sorbinske kiseline primenom tečne hromatografije visokih performansi(HPLC)
E034-4/PKS E034-10 
2019-05-16
2019-07-16
EN 17299:2019
Hrana za životinje — Metode uzimanja uzoraka i analiza – Skrining i određivanje dozvoljenih kokidiostatika u aditivima na nivou unakrsne kontaminacije od 1% i 3%, i neregistrovanih kokcidiostatika i jednog antibiotika u koncentracijama nižim od nivoa aditiva, u smešama hrane za životinje detekcijom sa tečnom hromatografijom visokih performansi - tandem masena spektrometrija (LC-MS/MS)
E034-4/PKS E034-10 
2018-10-09
2018-12-09
prEN 15741
Hrana za životinje - Metode za uzimanje uzoraka i analize - Određivanje OCP-ova i PCB-ova pomoću GC/MS
E034-4/PKS E034-10 
2018-10-09
2018-12-09
prEN 15742
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivanje OCP-ova primenom GC/ECD
E034-4/PKS E034-10 
2018-11-20
2019-01-20
prEN 16215
Hrana za životinje – Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivanje dioksina i PCB-a sličnih dioksinu GC/HRMS-om i indikatora PCB-a GC/HRMS-om
E034-4/PKS E034-10 
2018-02-14
2018-04-14
EN 17212:2019
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivanje sadržaja malamina i cijanurinske kiseline metodom tečne hromatografije sa masenom spektrometrijom
E034-4/PKS E034-10 
2019-04-14
2019-06-14
prEN 17362
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivcanje pentahlorofenola (PCP) u uzorcima hraniva i smešama hrane za životinje primenom LC-MS/MS
E034-4/PKS E034-10 
2019-06-24
2019-08-24
prEN 17374
Hrana za životinje - Metoda uzimanja uzoraka i analize - Određivanje neorganskog arsena u hrani za životinje primenom anjonske izmene na HPLC-ICP-MS
E034-4/PKS E034-10 
2018-01-16
2018-03-16
prEN 15784 rev
Hrana za životinje — Metode uzimanja uzoraka i analiza – Izolacija i određivanje broja suspektnih Bacillus spp.
E034-4/PKS E034-10 
2018-01-16
2018-03-16
prEN 15786 rev
Hrana za životinje — Metode uzimanja uzoraka i analiza – Izolacija i određivanje broja Pediococcus spp.
E034-4/PKS E034-10 
2018-01-17
2018-03-17
prEN 15787 rev
Hrana za životinje — Metode uzimanja uzoraka i analiza – Izolacija i određivanje broja Lactobacillus spp.
E034-4/PKS E034-10 
2018-01-17
2018-03-17
prEN 15788 rev
Hrana za životinje — Metode uzimanja uzoraka i analiza — Izolacija i određivanje broja Enterococcus (E. faecium) spp.
E034-4/PKS E034-10 
2018-01-17
2018-03-17
prEN 15789 rev
Hrana za životinje — Metode uzimanja uzoraka i analiza – Izolacija i određivanje broja probiotskih sojeva kvasca (Saccharomyces cerevisiae)
E034-4/PKS E034-10 
2017-01-01
2017-03-01
prEN ISO 17764-1 rev
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja masnih kiselina - Deo 1: Priprema metilestara
E034-4/PKS E034-10 
2017-01-01
2017-03-01
prEN ISO 17764-2 rev
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja masnih kiselina - Deo 2: Metoda gasne hromatografije

20 found, page 1 from 1  1