Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-01-29
Time: 07:32


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Surfaktanti na biološkoj osnovi — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje ukupnog sadržaja polietilen-glikola u nejonskim površinski aktivnim materijama (EO proizvodi) pomoću HPLC/GPC metode
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje stabilnosti u tvrdoj vodi
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja polietilen-glikola prema molarnoj masi u nejonskim površinski aktivnim materijama (etoksilovanim) pomoću HPLC/ELSD metode
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje pH vrednosti rastvora ili disperzija
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sposobnosti penjenja — Metoda udaranja perforiranim diskom
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Priprema vode poznate kalcijumove i magnezijumove tvrdoće
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje vodenog broja alkoksilovanih proizvoda
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja 1,4-dioksana u proizvodima alkil-etoksi-sulfata pomoću GLC/"head space" metode
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja vode — Metoda po Karlu Fišeru
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje grupa etilen-oksida i propilen-oksida u proizvodima etilen-oksida i propilen-oksida
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja aktivne materije u alkildimetil-betainima
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja nejonskih supstanci u anjonskim površinski aktivnim materijama pomoću tečne hromatografije visoke performanse (HPLC)
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje tragova slobodnog etilen-oksida u etoksilatima metodom gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja dialkil-tetralina u linearnom alkilbenzenu pomoću tečne hromatografije visoke performanse (HPLC)
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja slobodnih amina u alkildimetil-betainima
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja amidnog azota — Potenciometrijska titracija
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje ukupnog baznog azota — Potenciometrijska titracija
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje primarnog, sekundarnog i tercijarnog aminskog azota — Potenciometrijska titracija
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Alkoksilovani derivati — Određivanje hidroksilnog broja — Metoda sa N-metil imidazolom
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje Kraftove tačke (temperature) i rastvorljivosti jonskih površinski aktivnih materija
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Moć penjenja i moć suzbijanja pene — Metoda mešanja turbinom
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje površinskog napona rastvora površinski aktivnih materija metodom stremena (mešanja) ili prstena
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje površinskog napona
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje penjenja i stepena penjenja — Cirkulaciona metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje anjonskih površinski aktivnih materija — Potenciometrijska dvofazna titraciona metoda
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja tetraacetil-etilendiamina (TAED) u granulama TAED-a — Metoda gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje rastvarača niske tačke ključanja u tečnim formulacijama — Metoda gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje kvaternarnih amonijumovih površinski aktivnih materija u sirovinama i formulisanim proizvodima — Potenciometrijska dvofazna titracija
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje anjonskih površinski aktivnih materija i sapuna u detergentima i sredstvima za čišćenje — Potenciometrijska dvofazna titracija
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Natrijum-dodecil-sulfat — Analitička metoda
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje fizičke stabilnosti u baznim i kiselim rastvorima
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja neorganskih sulfata u anjonskim površinski aktivnim materijama — Potenciometrijska metoda titracije pomoću olovo-jonselektivne elektrode
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja N-(3-dimetilaminopropil)- -alkilamida u alkilamidopropil betainima — Metoda gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja rastvarača sa visokim tačkama ključanja u tečnim detergentima pomoću GLC metode
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja aktivnih materija u alkilamidopropil betainima
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje hidroksidnog broja — Metoda p-toluensulfonil izocijanata (TSI) i potenciometrijska titracija sa tetrabutilamonijum-hidroksidom
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Kolorimetrijska karakterizacija optički bistrih obojenih tečnosti (proizvoda) kao vrednosti tristimulusa X, Y, Z u transmisiji
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Kvantitativno određivanje slobodnih masnih kiselina u alkilamidopropil betainima — Metoda gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje efekta disperzije površinski aktivnih materija na prah
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje sposobnosti kvašenja potapanjem
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Oksidi masnih alkil-dimetilamina — Određivanje sadržaja amin-oksida
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje tačke zamućenja nejonskih površinski aktivnih materija dobijenih kondenzacijom etilen-oksida
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Detergenti — Određivanje anjonskih aktivnih materija koje hidrolizuju ili nehidrolizuju u uslovima kisele sredine
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Detergenti — Određivanje sadržaja katjonskih aktivnih materija — Deo 1: Katjonske aktivne materije velikih molekulskih masa
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Detergenti — Određivanje sadržaja katjonskih aktivnih materija — Deo 2: Katjonske aktivne materije malih molekulskih masa (između 200 i 500)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Sulfatirani etoksilovani alkoholi i alkilfenoli — Određivanje sadržaja nesulfatirane materije
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
POVRŠINSKI AKTIVNE MATERIJE. TERMINOLOŠKI REČNIK. LISTA I. NAZIVI PROIZVODA
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
POVRŠINSKI AKTIVNE MATERIJE. TERMINOLOŠKI REČNIK. LISTA II. SPECIFIČNE OSOBINE
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
POVRŠINSKI AKTIVNE MATERIJE. TERMINOLOŠKI REČNIK. LISTA III. PROIZVODNJA
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
POVRŠINSKI AKTIVNE MATERIJE. TERMINOLOŠKI REČNIK. LISTA IV. PRIMENA
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
POVRŠINSKI AKTIVNE MATERIJE. TERMINOLOŠKI REČNIK. LISTA V. METODE ISPITIVANJA
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalijumov mazivi sapun
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalijumov mazivi sapun
Srpski
Објављен 
12.04.1990 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalijumov mazivi sapun
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sapun za pranje
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sapun za pranje
Srpski
Објављен 
02.12.1992 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Sapun za pranje
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sapun za pranje sa dodacima
Srpski
Објављен 
02.12.1992 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Sapun za pranje sa dodacima
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
ZELENI MARSEJSKI SAPUN
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Toaletni sapuni
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Toaletni sapun
Srpski
Објављен 
02.12.1992 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Toaletni sapun
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Toaletni glicerin sapun
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Toaletni glicerin - sapun
Srpski
Објављен 
02.12.1992 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Toaletni glicerin - sapun
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Laki sapun
Srpski
Повучен 
01.01.1990 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
LAKI SAPUN
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tečni sapun
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tečni sapun
Srpski
Објављен 
02.12.1992 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tečni sapun
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sapun za brijanje II
Srpski
Објављен 
02.12.1992 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Sapun za brijanje
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Specijalni sapun za pranje
Srpski
Објављен 
02.12.1992 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Specijalni sapun za pranje
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Medicinski sapuni
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Medicinski sapun
Srpski
Објављен 
02.12.1992 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Medicinski sapun
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
SAPUNSKI PRAŠAK ZA PRANJE
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Glicerin (glicerol)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Glicerin (glicerol) - Tehnički zahtevi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sirovi glicerin (iz sapunske podlužine)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sirovi glicerin (iz sapunske podlužine) - Tehnički zahtevi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sirovi glicerin (saponifikat-sirovi glicerin)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sirovi glicerin (saponifikat - sirovi glicerin) - Tehnički zahtevi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sapunska podlužina (sapunski preostali ceđ)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sapunska podlužina (sapunski preostali ceđ) - Tehnički zahtevi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Glicerinska voda
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Glicerinska voda - Tehnički zahtevi
Srpski
Повучен 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka i metode ispitivanja sapuna i sapunskih praškova
Srpski
Објављен 
20.01.1979 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Sapuni - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje sapuna. Određivanje sadržaja ukupnih masnih kiselina
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje sapuna. Određivanje sadržaja slobodnih alkalija
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje sapuna. Određivanje sadržaja glicerina
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Sapuni i deterdženti - Postupci uzimanja uzoraka u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Deterdženti - uzimanje uzoraka i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije i deterdženti - Metode podele uzorka
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje pH-vrednosti u vodenim rastvorima - Potenciometrijska metoda
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Sapuni - Određivanje sadržaja hlorida - Titrimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Sapuni - Određivanje sadržaja hlorida - Potenciometrijska metoda
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Nejonske površinski aktivne materije - Određivanje sulfatnog pepela - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Anjonske površinski aktivne materije - Određivanje rastvorljivosti u vodi
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije. Određivanje sadržaja vode. Metoda po Karlu Fišeru
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije i sapuni - Određivanje sadržaja vode - Metoda azeotropske destilacije
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sapuni - Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje površinskog napona rastezanjem tečnih filmova
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje površinskog napona na graničnoj površini rastezanjem tečnih filmova
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje alkaliteta - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje moći kvašenja umakanjem
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Sulfatirani etoksilirani alkoholi i alkilfenoli - Određivanje ukupnog sadržaja aktivne materije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Deterdženti - Određivanje anjonaktivnih materija koje hidrolizuju odnosno ne hidrolizuju u kiseloj sredini
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Etoksilirani masni amini, tehnički - Metoda ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.01.2014 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Naučna klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
GLICERIN I GLICERINSKE SIROVINE. UZIMANJE UZORAKA I METODE ISPITIVANJA/
Srpski
Објављен 
01.02.1996 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje stabilnosti u tvrdoj vodi (identičan sa ISO 1063:1974)
Srpski
Објављен 
14.02.2000 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje prividne gustine pasta pri punjenju - (Identičan sa ISO 1064:1974)
Srpski
Објављен 
04.08.1993 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Nejonske površinski aktivne materije dobijene iz etilen-oksida i smeše nejonskih površinski aktivnih materija - Određivanje tačke zamućivanja (identičan sa ISO 1065:1991)
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Metode ispitivanja sapuna - Određivanje sadržaja glicerina - Volumetrijska metoda (identičan sa ISO 1066:1975)
Srpski
Објављен 
28.07.1993 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja sapuna - Određivanje neosapunjivih, neosapunjenih materija i neosapunjenih materija koje se mogu saponifikovati (identičan sa ISO 1067:1974)
Srpski
Објављен 
17.03.1992 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Površinske aktivne materije - Tehnički natrijum-alkilarilsulfonati (isključujući derivate benzena) - Metode ispitivanja (identičan sa ISO 1104:1977)
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Glicerini za industrijsku upotrebu - Uzorci i metode ispitivanja - Opšte odredbe (identičan sa ISO 1614:1976)
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Glicerini za industrijsku upotrebu - Određivanje alkalnosti ili kiselosti - Volumetrijska metoda (identičan sa ISO 1615:1976)
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Glicerini za industrijsku upotrebu - Određivanje sulfatnog pepela - Gravimetrijska metoda (identičan sa ISO 1616:1976)
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije – Određivanje hlorsirćetne kiseline (hloracetata) u surfaktantima – Deo 1: HPLC metoda
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije – Određivanje hlorsirćetne kiseline (hloracetata) u surfaktantima – Deo 2: Metoda jonske hromatografije
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Glicerini za industrijsku upotrebu - Uzimanje uzoraka (identičan sa ISO 2096:1972)
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Glicerini za industrijsku upotrebu - Određivanje sadržaja vode - Metoda po Karlu Fišeru (identičan sa ISO 2097:1972)
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Glicerini za industrijsku upotrebu - Određivanje pepela - Gravimetrijska metoda (identičan sa ISO 2098:1972)
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Prečišćeni glicerin za industrijsku upotrebu - Određivanje zapreminske mase na 20°C (identičan sa ISO 2099:1992)
Srpski
Објављен 
28.07.1993 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Uprošćena klasifikacija - (identičan sa ISO 2131:1972)
Srpski
Објављен 
04.08.1993 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Priprema vode poznate kalcijumove tvrdoće (identičan sa ISO 2174:1990)
Srpski
Објављен 
20.11.1996 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Procena izvesnih efekata pranja - Metode pripreme i upotrebe nezaprljane pamučne kontrolne tkanine (identičan sa ISO 2267:1986)
Srpski
Објављен 
01.02.1996 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije (nejonske)- Određivanje polietilenglikola i nejonskih aktivnih materija (adukata) - Metoda po Vajbulu (identičan sa ISO 2268:1972)
Srpski
Објављен 
28.07.1993 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Deterdženti - Određivanje anjonaktivne materije ručnim ili mehaničkim postupkom direktne dvofazne titracije (identičan sa ISO 2271:1989)
Srpski
Објављен 
28.07.1993 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Sapuni - Određivanje niskih sadržaja slobodnog glicerina molekularnom apsorpcionom spektrometrijom (identičan sa ISO 2272:1989)
Srpski
Објављен 
28.08.1993 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Voda upotrebljena kao rastvarač u ispitivanjima - Zahtevi i metode ispitivanja (identičan sa ISO 2456:1986)
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Sirovi glicerin za industrijsku upotrebu - Izračunavanje sadržaja (organske) materije neglicerinskog porekla (MONG) (identičan sa ISO 2464:1973)
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Glicerini za industrijsku upotrebu - Određivanje sadržaja arsena - Fotometrijska metoda sa srebro-dietilditiokarbamatom (identičan sa ISO 2465:1974)
Srpski
Објављен 
20.11.1996 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Deterdženti - Anjonaktivne materije stabilne pri kiseloj hidrolizi - Određivanje količine u tragovima (identičan sa ISO 2868:1973)
Srpski
Објављен 
20.11.1996 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Deterdženti - Anjonaktivne materije koje hidrolizuju u alkalnoj sredini - Određivanje hidrolizujućih i nehidrolizujućih anjonaktivnih materija (identičan sa ISO 2869:1973)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Deterdženti- Određivanje sadržaja katjonaktivne materije - Deo 1: Katjonaktivne materije visoke molekulske mase (identičan sa ISO 2871-1:1988)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Deterdženti - Određivanje sadržaja katjonaktivne materije - Deo 2: Katjonaktivne materije niske molekularne mase (identičan sa ISO 2871-2:1990)
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Glicerini za industrijsku upotrebu - Određivanje sadržaja glicerina - Volumetrijska metoda (identičan sa ISO 2879:1975)
Srpski
Објављен 
30.09.2011 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje površinskog napona izvlačenjem tečnih filmova
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Deterdženti za ručno pranje posuđa - Uporedno ispitivanje delovanja (identičan sa ISO 4198:1984)
Srpski
Објављен 
08.09.1994 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Anjonske i nejonske površinski aktivne materije - Određivanje kritične koncentracije za stvaranje micela - Metoda merenjem površinskog napona pomoću ploče, uzengije ili prstena (identičan sa ISO 4311:1979)
Srpski
Објављен 
07.11.1997 . 
47 стр.
4578 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Procena izvesnih efekata pranja - Metode analiza i ispitivanja na nezaprljanoj pamučnoj kontrolnoj tkanini (identičan sa ISO 4312:1989)
Srpski
Објављен 
01.02.1996 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Praškovi za pranje - Određivanje sadržaja ukupnog fosfor(V)-oksida - Gravimetrijska metoda sa hinolinfosfomolibdatom (identičan sa ISO 4313:1976)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje sadržaja slobodnih alkalija ili slobodnih kiselina - Volumetrijska metoda (identičan sa ISO 4314:1977)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje alkaliteta — Titrimetrijska metoda
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje pH-vrednosti u vodenim rastvorima — Potenciometrijska metoda
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije i deterdženti - Određivanje sadržaja vode - Metoda po Karlu Fišeru (identičan sa ISO 4317:1991)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije i detergenti — Određivanje sadržaja vode — Metoda po Karlu Fišeru
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije i sapuni — Određivanje sadržaja vode — Metoda azeotropske destilacije
Srpski
Објављен 
17.03.1998 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Deterdženti za pranje tkanina - Smernice za uporedno ispitivanje delovanja - (identičan sa ISO 4319:1977)
Srpski
Објављен 
08.09.1994 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Nejonske površinski aktivne materije - Određivanje indeksa zamućenja - Volumetrijska metoda (identičan sa ISO 4320:1977 + Erratum:1980)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Praškovi za pranje - Određivanje sadržaja aktivnog kiseonika - Volumetrijska metoda (identičan sa ISO 4321:1977)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Nejonske površinski aktivne materije — Određivanje sulfatnog pepela — Gravimetrijska metoda
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sapuni — Određivanje sadržaja hlorida — Potenciometrijska metoda
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Sapuni – Određivanje sadržaja hlorida – Potenciometrijska metoda
Srpski
Објављен 
01.02.1996 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Praškovi i granule - Merenje ugla nasipanja (identičan sa ISO 4324:1977)
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Sapuni i deterdženti - Određivanje sadržaja EDTA (sekvestraciono sredstvo) - Volumetrijska metoda. (identičan sa ISO 4325:1977)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sapuni i detergenti — Određivanje sadržaja helatnog sredstva — Titrimetrijska metoda
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Nejonske površinski aktivne materije - Polietoksilovani derivati - Određivanje hidroksilnog broja - Metoda sa anhidridom sirćetne kiseline (identičan sa ISO 4326:1980)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Nejonske površinski aktivne materije - Polialkoksilovani derivati - Određivanje hidroksilnog broja - Metoda sa anhidridom ftalne kiseline (identičan sa ISO 4327:1979)
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Metode ispitivanja sapuna - Određivanje sadržaja slobodnih kaustičnih alkalija (identičan sa ISO 456:1973)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sapuni — Određivanje sadržaja hlorida — Titrimetrijska metoda
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije i detergenti — Metode podele uzorka
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Tehnički alkansulfonati - Određivanje sadržaja alkanmonosulfonata metodom direktne dvofazne titracije (identičan sa ISO 6121:1988)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Tehnički alkan-sulfonati - Određivanje sadržaja ukupnih alkan-sulfonata (identičan sa ISO 6122:1978)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Etoksilovani masni amini, tehnički — Metode analize
Srpski
Објављен 
04.08.1993 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje sposobnosti dispergovanja kalcijumovog sapuna - Acidimetrijska metoda (modifikovana metoda po Šenfeldu) (identičan sa ISO 6387:1983)
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje osobina tečenja pomoću rotacionog viskozimetra (identičan sa ISO 6388:1983)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje osobina tečenja pomoću rotacionog viskozimetra
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sapuni — Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija — Gravimetrijska metoda sa sušnicom
Srpski
Објављен 
28.07.1993 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Sapuni - Određivanje sadržaja materije nerastvorljive u etanolu (identičan sa ISO 673:1981)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Praškovi za pranje - Određivanje sadržaja ukupnog bora - Volumetrijska metoda (identičan sa ISO 6835:1981)
Srpski
Објављен 
01.02.1996 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Sredstva za mercerizaciju - Procena aktivnosti sredstava za kvašenje za mercerizaciju određivanjem brzine skupljanja pamuka (identičan sa ISO 6836:1983)
Srpski
Објављен 
01.02.1996 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Sposobnost dispergovanja vode u rastvaračima sredstava za hemijsko čišćenje (identičan sa ISO 6837:1982)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Anjonske površinski aktivne materije — Određivanje rastvorljivosti u vodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja sapuna - Određivanje sadržaja ukupnih slobodnih alkalija (identičan sa ISO 684:1974)
Srpski
Објављен 
08.09.1994 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Katjonske površinski aktivne materije (hloridi i hidrobromidi) - Određivanje kritične koncentracije za stvaranje micela - Metoda merenjem aktivnosti suprotnog jona (identičan sa ISO 6840:1982)
Srpski
Објављен 
17.03.1992 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Tehnički linearni natrijum-alkilbenzensulfonati - Određivanje srednje relativne molekulske mase metodom gasno-tečne hromatografije (identičan sa ISO 6841:1988)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Sulfonovani etoksilovani alkoholi i alkilfenoli — Određivanje ukupnog sadržaja aktivne materije
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Sulfatirani etoksilirani alkoholi i alkilfenoli - Procenjivanje srednje molekulske mase (identičan sa ISO 6843:1988)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje sadržaja neorganskih sulfata - Volumetrijska metoda
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Tehnički alkansulfonati - Određivanje srednje molekulske mase alkan-monosulfonata i sadržaja alkanmonosulfonata (identičan sa ISO 6845:1989)
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Metode ispitivanja sapuna - Određivanje sadržaja ukupnih alkalija i sadržaja ukupnih masnih materija (identičan sa ISO 685:1975)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje površinskog napona na graničnoj površini rastezanjem tečnih filmova
Srpski
Објављен 
14.02.2000 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Merenje moći penjenja - Modifikovana metoda po Rosu i Majlsu - (Identičan sa ISO 696:1975)
Srpski
Објављен 
28.07.1993 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Praškovi za pranje - Određivanje prividne zapreminske mase - Metoda merenja mase date zapremine (identičan sa ISO 697:1981)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Deterdženti za mašinsko pranje posuđa u domaćinstvu - Smernice za uporedno ispitivanje delovanja (identičan sa ISO 7535:1984)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Određivanje moći kvašenja umakanjem
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sapuni i detergenti — Postupci uzimanja uzoraka u toku proizvodnje
Srpski
Објављен 
17.03.1992 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Praškovi za pranje - Određivanje neorganskih sulfata - Gravimetrijska metoda (identičan sa ISO 8214:1985)
Srpski
Објављен 
17.03.1992 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Praškovi za pranje - Određivanje ukupnog sadržaja silicijum-dioksida - Gravimetrijska metoda (identičan sa ISO 8215:1985)
Srpski
Објављен 
08.09.1994 . 
73 стр.
5497 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Rečnik (ekvivalentan sa ISO 862:1984)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Sulfatirani etoksilirani alkoholi i alkilfenoli - Određivanje sadržaja nesulfatirane komponente (identičan sa ISO 8799:1988)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Tehnički alkansulfonati - Metode ispitivanja (identičan sa ISO 893:1989)
Srpski
Објављен 
07.04.1992 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Primarni natrijum-alkilsulfati, tehnički - Metode ispitivanja (identičan sa ISO 894:1977)
Srpski
Објављен 
04.08.1993 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Sekundarni natrijum-alkilsulfati - Metode ispitivanja (identičan sa ISO 895:1977)
Srpski
Објављен 
01.02.1996 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije - Određivanje površinskog napona na graničnoj površini - Metoda zapremine kapi (identičan sa ISO 9101:1987)
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Površinski aktivne materije — Naučna klasifikacija

204 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia