Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7460

Пријавите се!
 

SRPS CEN/TR 16417:2016

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 40
Датум: 31.05.2016.
Службени гласник:
Број решења: 1247/64-51-02/2016
Издање: 2ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
CEN/TR 16417:2016   CEN/TC 309
Цена: 3422 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Obuća – Uputstvo za industriju obuće koje se odnosi na supstance od veoma velikog značaja (REACH Direktiva, Prilog XIV)

Наслов на енглеском језику

Footwear - Footwear industry guideline for substances of very high concern (Annex XIV of REACH)

Апстракт на српском језику

Ovim tehničkim izveštajem treba da se obezbede informacije o listi hemikalija iz Liste kandidata /Prilog XIV Regulative (EC) 1907/2006, takodje poznate као REACH (Uredba , Procena i Autorizacija hemikalija ) i njihova upotreba i prisustvo u obućarskoj industriji . Prilog IV nadgledan od strane ECHA (Evropska Agencija za hemikalije ) и predstavlja listu supstanci koje podležu odobrenju , supstanci sa veoma velikim rizikom (SVCH). Pre uključivanja supstance u Prilog IV procedura je strogo određena : Evropska država članica to predlaže ECHA ECHA obaveštava sve države članice i sprovode se prva ispitivanja u cilju uključivanja supstance na listu kandidata Priloga IV . Nakon dogovora država članica ECHA uključuje supstance na kandidat listu Priloga IV . Čim je supstanca uključena u kandidat listu treba je uzeti u obzir kao SVCH . ECHA daje prioritet supstancama iz Liste kandidata odredjujući one koje ce biti uključene u Listu odobrenja (Prilog IV iz REACH ) i zatim predmet odobrenja . ECHA redovno dostavlja preporuke Evropskoj komisiji koja će doneti odluku o supstancama koje ce biti uključene u Listu odobravanja . Sledeći procenu priloga XIV supstance , ECHA može doneti odluku o ograničenje supstance . Ovo ograničenje može da ima oblik odobrenja za upotrebu , odobrenja samo za odredjenu primenu u navedenim oblastima ili , u nekim slučajevima potpunu zabranu korišćenja supstance . Tokom procesa procene ove hemikalije nisu zabranjene ili ogranicene u upotrebi . Uredba zahteva da korisnik bude informisan ukoliko su jedna ili više supstanci prisutne u bilo kom delu proizvoda u količini preko 0,1 % od mase . Ovaj tehnički izvestaj pokazuje koja od ovih hemikalija može biti prisutna u materjalu obuće i obućarskoj industriji u cilju pomoći proizvodjačima obuće da prikupe obavezne informacije od dobavljača u pogledu sadržaja ovih hemikalija i u isto vreme omogučiti im da pruže tačne informacije svojim klijentima.. Medode ispitivanja prikazane u Prilogu A su samo informativne za identifikaciju gde se ove hemikalije mogu naći i kontrolu korišćenja u lancu isporuke gde njihovi dobavljači nisu u nadležnosti REACH Regulative.Uzimajući u obzir konačnu odluku Evropske komisije , ECHA ih implementira u Prilog XIV i u Listu kandidata Priloga XIV REACH , svakih 6 meseci . Ovaj interval izmene je teško slediti uz standardizovanu proceduru .Dakle , ovaj dokumenat odražava situaciju na dan 20. Decembra 2011 .Ovaj dokumenat ce se revidirati godišnje . Ovaj tehnički izveštaj se ne odnosi na supstance za koje je ograničenje već doneto u skladu sa Prilogom XVII , REACH Napomena : Hemikalije koje su ograničene u Prilogu XVII su identifikovane kao kategorija 1 hemikalija u CEN ISO/TR 16178 .

Апстракт на енглеском језику

This Technical Report is intended to provide information on the chemicals listed in the Candidate List / Annex XIV of the Regulation (EC) 1907/2006, also known as REACH (Regulation, Evaluation and Authorisation of Chemicals) and their usage and presence in the footwear industry. The Annex XIV, overseen by the ECHA (European Chemicals Agency), is a list of substances subject to authorization, substances of very high concern (SVHC). Before the inclusion of a substance in the Annex XIV, the procedure is strictly fixed: - A European member state shall propose it to ECHA. - ECHA inform all the members’ state and a first enquiry is done in order to include the substance to the candidate list of Annex XIV. - After the agreement of the member’s state, ECHA includes the substances in the candidate list to Annex XIV. As soon as a substance has been included in the candidate list, it should be taken into account exactly as a SVHC. - ECHA prioritises the substances from the Candidate List to determine which ones should be included in the Authorisation List (Annex XIV of REACH) and therefore, subject to authorisation. ECHA regularly submits recommendations to the European Commission, who will decide on the substances to be included in the Authorisation List. Following the evaluation of the Annex XIV substances, ECHA can take the decision to restrict the substances. This restriction may take the form of an authorization for use, an authorisation only for specific applications in specified fields or, in some cases, a complete ban on the use of the substance. During the evaluation process, these chemicals are not forbidden or limited in use. The regulation requires that the user shall be informed if one or more of these substances are present in any part of the article in quantity over 0,1 % by weight. This Technical Report shows which of these chemicals may be present in footwear materials and the footwear industry in order to help shoe manufacturers to collect mandatory information from suppliers regarding the content of these chemicals and, at same time, allow them to provide accurate information to their customers. The test methods reported in Annex 1 are informative only to identify where these chemicals may be found and control the use along the supply chain where their suppliers are not under the jurisdiction of the REACH Regulation. Taking into account final decision of the European Commission, ECHA, implements the Annex XIV and the candidate list to Annex XIV of REACH, regularly. This revision interval is difficult to follow by the standardization procedures. Therefore this document reflects the situation at the date of June 2014. This document will be annually revised. This Technical Report does not concern the substances for which restriction have been already enacted under Annex XVII of REACH. NOTE Chemicals that are restricted under Annex XVII, are identified as a category 1 chemical in CEN ISO/TR 16178.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активностДескриптори

obuća, industrija obuće, kritične supstance, određivanje


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Obuća- Uputstvo za industriju obuće koje se odnosi na supstance veoma velikog rizika