Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7420

Пријавите се!
 

SRPS CEN/TR 16478:2014

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 30
Датум: 23.06.2014.
Службени гласник: 67/14
Број решења:
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
CEN/TR 16478:2012   CEN/SS S12
Цена: 3080 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Nadzor od prvog prijema mernih uređaja koji se koriste u snabdevanju prirodnim gasom do instalacija u okviru aktivnosti iz Direktive 2003/87/EC za uspostavljanje šeme trgovine emisijama CO2

Наслов на енглеском језику

Surveillance from first commissioning on measuring devices used in natural gas supply to the installations of the activities under the Directive 2003/87/EC establishing a scheme of CO2 emissions trading

Апстракт на српском језику

Ovim tehničkim izveštajem se uspostavlja minimum odredaba za nadzor uređaja i sistema, na osnovu raspoloživih standarda od momenta prvog prijema. Odredbe se odnose na uređaje i sisteme sa mernim funkcijama tokom njihovog eksploatacionog veka kada se koriste u okviru kategorija aktivnosti koje su navedene u Prilogu I evropske Direktive 2003/87/EC. Ovo je utvrđeno kako bi se obezbedila usaglašenost sa očekivanom najvećom dozvoljenom razlikom. Ovaj tehnički izveštaj se primenjuje na uređaje/sisteme sa funkcijom merenja: - zapreminske ili masene količine potrošnje gasa (svi tipovi gasnih merila), - zapreminske količine potrošnje prirodnog gasa pri utvrđenim osnovnim uslovima (konverzioni uređaji), - sastava prirodnog gasa (gasni hromatograf), za izračunavanje količine emisije CO2 iz proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa (source stream), u skladu sa primenljivim odredbama Uputstva C(2007) 3416. Korisnici ovog dokumenta treba da budu upoznati sa tim da unutar država članica EU mogu postojati detaljnije nacionalne preporuke/standardi i/ili pravila prakse, kao i nacionalne mere, koje je odobrilo nadležno nacionalno regulatorno telo. Kada se primenjuju nacionalni propisi, ovaj dokument ne treba uzimati u obzir. Izuzev u prethodno navedenom slučaju, ovaj tehnički izveštaj je namenjen za primenu zajedno sa važećim nacionalnim preporukama/standardima i/ili pravilima prakse koji propisuju pomenute odredbe za nadzor. U slučaju neusaglašenosti zahteva iz nacionalnih propisa/standarda i onih navedenih u odredbama ovog dokumenta, prednost imaju nacionalni propisi/standardi. Pozivanjem na navedene smernice Komisije C(2007) 3416, SFG_I, treba se opredeliti za metodu zasnovanu na izračunavanju kako bi se odredile količine emisije CO2. Kad je u pitanju komercijalna trgovina prirodnim gasom, nadležni organi mogu dozvoliti određivanje godišnje potrošnje gasa koje vodi do toga da se procena emisije CO2 zasniva samo na osnovu fakturisanih količina gasa bez dodatnog pojedinačnog dokazivanja pripisanih nesigurnosti, pod uslovom da nacionalno zakonodavstvo ili dokumentovana primena standarda obezbeđuje da se odgovarajući zahtevi u pogledu nesigirnosti za podatke o aktivnostima ispunjavaju kad su u pitanju komercijalne transakcije (uputstvo C(2007) 3416 – Prilog 1 §7). Pozivajući se na tačku 5.2, poglavlje 16, Prilog I Uputstva C(2007) 3416, za instalacije sa “de minimis source stream“ odnosno sa niskim emisijama, može se odstupiti od odredbi iz ovog dokumenta.

Апстракт на енглеском језику

This Technical Report establishes minimum provisions for the surveillance, based on available standards from first commissioning, of devices and systems with measuring function throughout their technical life when used in the activities of the categories listed in the Annex I of the European Directive 2003/87/EC. It does so in order to ensure the compliance with the expected maximum allowable difference of indication. This Technical Report applies to devices/systems with the function to measure: - volumetric or mass amount of natural gas consumption (any type of gas meters), - volumetric amount of natural gas consumption at specified base conditions (conversion devices), - composition of natural gas (gas chromatographs), for calculating, in accordance with the applicable provisions of the guidelines C(2007) 3416, the amount of the CO2 emissions from the source stream of natural gas. Users of this document should be aware that more detailed national recommendations/standards and/or codes of practice as well as national measures possibly approved by National Regulator may exist inside the EU Member States. When national regulations have to be applied, this document should not be considered. Except in the aforementioned case, this Technical Report is intended to be applied in association with applicable national recommendations/standards and/or codes of practice setting out the above mentioned surveillance provisions. In the event of conflict in terms of different requirements in national regulations/standards and in the provisions of this document, the national regulations/standards will take precedence. Referring to the aforesaid Commission''s guidelines C(2007) 3416, SFG_I opts for the calculation based method to determine the amount of the CO2 emissions. Regarding commercially traded of natural gas, competent authorities may permit the determination of the annual gas consumption leading to evaluation of CO2 emissions based solely on the invoiced amount of gas without further individual proof of associated uncertainties, provided that national legislation or the documented application of standards ensures that respective uncertainty requirements for activity data are met for commercial transactions (guidelines C(2007) 3416 -annex 1 §7). Referring to 5.2 and to Chapter 16, annex 1 of guidelines C(2007) 3416, for installations with “de minimis” souce streams and with low emissions respectively, the provisions of this document can be waived.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

snabdevanje gasom, prirodni gas, merni instrumenti, merenje, merenje protoka, konstrukcija, održavanje, svojstva, industrijski, zapremina, kalibracija, merenje gustine, toplotna vrednost, bezbednosne mere, ispitivanje svojstava, uslovi ispitivanja, stabilnost, greške, elektronska oprema i komponente, gasovodni sistemi, tehnička dokumenta, vibracija, konverzija (jedinica merenja), tačnost