COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7538

Пријавите се!
 

Систем менаџмента квалитетом

 
SRPS ISO 9000 – Систем менаџмента квалитетом

 

http://www.iss.rs/images/upload/9001.jpg

Серија стандарда SRPS ISO 9000 бави се различитим аспектима менаџмента квалитетом и садржи неке од најпознатијих SRPS ISO стандарда. Ови стандарди пружају смернице и алате за организације које желе да буду сигурне да њихови производи и услуге константно испуњавају захтеве и потребе купаца.

 

Стандарди у серији  SRPS ISO 9000 су: SRPS ISO 9000:2015, који садржи основне појмове; SRPS ISO 9001:2015, који поставља критеријуме за систем менаџмента квалитетом; SRPS ISO 9004:2009, фокусиран на то како да овај систем буде ефикаснији, дајући смернице за остварење одрживог успеха и SRPS ISO 19011: 2011, који поставља смернице за провере система менаџмента квалитетом, укључујући принципе провере, менаџмент програмом провере и спровођење провере система менаџмента, као и смернице за вредновање компетентности појединаца укључених у тај процес. SRPS ISO 19011: 2011 се примењује на све организације које треба да спроведу интерну или екстерну проверу система менаџмента или руководе програмом провере. Поред наведених, у новој верзији SRPS ISO 9001 референтни документ је и SRPS ISO 31000:2015, који поставља смернице за менаџмент ризиком.

 

SRPS ISO  9001 је најпопуларнији светски стандард за менаџмент квалитетом, који омогућава континуирано праћење и менаџмент квалитетом у свим пословним операцијама. Може се користити од стране било које организације, без обзира на величину и делатност. Овај стандард се заснива на процесном приступу, уз континуирано побољшање процеса. У пословној пракси потврђено је да примена овог стандарда може да доведе до веће ефикасности, уштеде ресурса и повећања профита. Такође, организовање пословних процеса у складу са захтевима SRPS ISO 9001 мотивише запослене, проширује пословне могућности и повећава степен задовољства купаца.

 


SRPS ISO 9000:2015

 

SRPS ISO 9001:2015

 

SRPS ISO 9004:2009

 

SRPS ISO 31000:2015 

  

 

SRPS ISO 14000 – Менаџмент заштитом животне средине

 

http://www.iss.rs/images/upload/14000.jpg

Серија стандарда SRPS ISO 14000 обухвата различите аспекте менаџмента заштитом животне средине. Ови стандарди пружају практичне алате за организације које желе да идентификују и контролишу своју тицај на животну средину и да стално побољшавају своје еколошке перформансе. SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 14004:2005 су међународно прихваћени стандарди фокусирани на системе менаџмента заштитом животне средине. 
SRPS ISO 14001 дефинише захтеве  и описује како успоставити ефикасан систем менадџмента заштитом животне средине. То се односи на оне еколошке аспекте које организација може да идентификује као оне које контролише и оне на које се може утицати. Овај стандард обезбеђује оквир за пословање у складу са законским прописима, као и растућим очекивањима корпоративне одговорности од стране купаца. Његова примена може довести до тога да се организација развија, а да се то одвија уз смањен утицај на животну средину. Менаџмент заштитом животне средине смањује отпад и штеди енергију, а тиме смањује и укупне трошкове пословања.


С друге стране, испуњавањем законских обавеза везаних за заштиту животне средине, организација задобија све веће поверење постојећих и потенцијалних купаца. Укратко, остварење одрживог успеха није могуће без адекватног менаџмента заштитом животне средине.

 

Сви захтеви у SRPS ISO 14001 намењени су да буду укључени у било који систем менаџмента заштитом животне средине. То значи да се овај стандард може применити на сваку организацију која жели да успостави, имплементира, одржава и побољшава систем менаџмента заштитом животне средине. Обим примене ће зависити од фактора као што су еколошка политика организације, карактеристике делатности, производа и/или услуга, локација и  остали услови у којима она послује.

 

SRPS ISO 14004 даје смернице за увођење, примену, одржавање и унапређење система менаџмента заштитом животне средине и његово усклађивање (интеграцију) са другим системима менаџмента. Те смернице могу се применити на било коју организацију, без обзира на њену величину, тип, локацију или ниво зрелости. Остали стандарди из ове серије имају у фокусу одређене аспекте заштите животне средине, као што су анализа животног циклуса, комуникације и провере. SRPS ISO 14005:2013  даје смернице за фазну имплементацију система менаџмента животном средином, укључујући и коришћење вредновања учинка заштите животне средине, док SRPS ISO 14006:2013 даје смернице за успостављање,документовање, имплементацију, одржавање и стално побољшање менаџмента заштитом животне средине (EMS). Намењен је за коришћење од стране организација које су имплементирале EMS у складу са SRPS ISO14001. 
SRPS ISO 14006 се односи на оне аспекте животне средине везане за производ које организација може контролисати и на које може утицати. 
SRPS ISO 14064-1:2007 специфицира принципе и захтеве за квантификацију и извештавање о гасовима стаклене баште (GSB) и њиховом уклањању. То укључује захтеве за дизајн, развој, управљање, извештавање и верификацију GSB инвентара организације.

Поред наведених, у новој верзији SRPS ISO 14001 референтни документ је и SRPS ISO 31000:2015, који поставља смернице за менаџмент ризиком.

 

SRPS ISO 14001:2015

 

SRPS ISO 14004:2005

 

SRPS ISO 14006:2013 

 

SRPS ISO 14064-1:2007 

 

SRPS ISO 31000:2015 

  

 

SRPS ISO 22301:2014 –  Системи менаџмента континуитетом пословања

 

Овај стандард за менаџмент континуитетом пословања специфицира захтеве за планирање, успостављање, примену, функционисање, праћење, преиспитивање, одржавање и стално побољшавање документованог система менаџмента ради заштите од инцидената, смањења вероватноће њиховог појављивања, припреме и одговора на њих, као и опоравка од њих када се појаве. Захтеви специфицирани у SRPS ISO 22301:2014 су генерички и предвиђено је да буду применљиви на све организације или њихове делове, без обзира на њихов тип, величину, или природу. Степен примене ових захтева зависи од сложености организације и окружења у којем она функционише.

 

Речник термина дефиниција применљивих у области друштвене безбедности дат је у  међународном стандарду SRPS ISO 22300:2014,  чиме је омогућено успостављање њиховог заједничког разумевања и доследног коришћења.

 

 

 

 

SRPS ISO 22301:2014

 

SRPS ISO 22300:2014

 

 

 

 

SRPS ISO 39001:2016 - Системи управљања безбедношћу друмског саобраћаја

 

 

 

Овим међународним стандардом се утврђују захтеви за систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја (БДС) са упутствима за употребу, како би се омогућило деловање организације у систему друмског саобраћаја у смислу смањења погинулих и тешко повређених у незгодама у друмском саобраћају, а на које та организација може да утиче.

 

SRPS ISO 39001:2016

 

 

 

 

 

 

SRPS ISO/IEC 27001 – Менаџмент безбедношћу информација

 


http://www.iss.rs/images/upload/27001.jpgИнформације су вредна имовина. Када се њима правилно управља, обезбеђене су сигурност и поверљивост. SRPS ISO 27000 серија стандарда помаже организацијама да све важне информације буду безбедне. Користећи ову серију стандарда,организације управљају безбед-нoшћу важних информација, као што су финансијске информације, интелектуална својина, информације о запосленимаи информације које су им поверилa трећа лица. ISMS је систематски приступ менаџменту осетљивим информацијама компаније, тако да оне остану сигурне и заштићене. Даје слободу организацији да се развија, користи иновације и прошири базу корисника, сигурна да ће поверљиве информације којима располаже бити сачуване од злоупотребе.

 

SRPS ISO / IEC 27001 је најпознатији стандард у овој серији, којим се обезбеђују услови за систем менаџмента безбедношћу информација. ISO/IES 27001 даје оквир који помаже у идентифовању ризика за безбедност важних информација и успостављању одговарајуће контроле, како би се тај ризик смањио. Последично, то доводи до повећања поверења код купаца и осталих партнера са којима организација свакодневно ступа у контакт.

Менаџмент безбедношћу информација може бити од помоћи како малим и средњим, тако и великим предузећима да у сваком сектору остваре безбедност својих информација.


 

 

SRPS ISO/IEC 27001:2014

 

 

 

 

SRPS ISO 50001 - Систем менаџмента енергијом

 

 

http://www.iss.rs/images/upload/50001.jpgЕфикасно коришћење енергије омогућава организацијама да уштеде своје ресурсе и помаже им у очувању ресурса. Ефикасан менаџмент енергијом не само да је доба рза пословање већ то све више постаје услов опстанка. Најбољи начин за успостављање менаџмента енергијом је коришћење SRPS ISO 50001,међународно прихваћеног стандарда који су развили стручњаци за ову област из више од 60 земаља. SRPS ISO 50001 обухвата најбољу праксу енергетског менаџмента на глобалном нивоу. Подржава организације у свим индустријским секторима у ефикаснијем коришћењу енергије кроз развој система за менаџмент енергијом (ENMS).

 

Примена овог стандарда може довести до уштеде енергије, смањења трошкова ииспуњења еколошких захтева. SRPS ISO 50001 је базиран на моделу система менаџмента континуираног побољшања и користи се заједно са осталим познатим стандардима, као што су SRPS ISO 9001 и SRPS ISO 14001. То олакшава организацијама интеграцију менаџмента енергијом у своје свеукупне напоре за побољшање система менаџмента квалитетом и менаџмента заштитом животне средине. Примена SRPS ISO 50001 свакој организацији даје оквир  за: развој политике за ефикасније коришћење енергије, боље разумевање при доношењу одлуке о снабдевању енергијом и њеној употреби, мерење резултата, преиспитавање функционисања дефинисане политике, као и континуирано побољшање менаџмента енергијом.

 

 SRPS EN ISO 50001:2012 

 

 

 

 

ISO 22000 – Менаџмент безбедношћу хране – од њиве до трпезе

 


http://www.iss.rs/images/upload/ISO22000(2).pngСерија стандарда SRPS ISO 22000 бави се захтевима за систем менаџмента безбедношћу хране. С обзиром на то да данас много прехрамбених производа прелази националне границе, потребни су међународно признати стандарди како би на глобалном нивоу била осигурана безбедносту ланцу снабдевања храном. Када свака организација из тог ланца покаже способност да управља опасностима за безбедност хране, стварају се услови да храна буде безбедна све до тренутка када стигне до крајњих потрошача – без обзира на њихову удаљеност.

 
Последице небезбедне хране могу бити озбиљне, јер она може угрозити животе људи који је конзумирају. Стандарди за менаџмент безбедношћу хране пружају помоћ организацијама да идентификују и ставе под контролу опасности за безбедност хране.

 

SRPS ISO 22000: 2007 поставља основне захтеве за систем менаџмент абезбедношћу хране и ствара оквир за успостављање начела, процедура и смерница за процес менаџмента безбедношћу хране. Осим тога, пружа практичне алате који су потребни за менаџмент безбедношћу хране.
Овај стандард дефинише шта организација треба да уради како би показала своју способност да контролише све опасности по безбедност хране. Може га користити било која организацијa, без обзира на величину или положај у прехрамбеном ланцу.

Због сталних промена у захтевима тржишта, у току је процес ревизије овог стандарда.


Остали стандарди из ове серије фокусирани су на различите аспекте менаџмента безбедношћу хране:


SRPS EN ISO 22000: 2007 садржи опште смернице за управљање безбедношћу хране.
SRPS ISO/TS 22004: 2007 даје опште савете о примени SRPS ISO 22000
SRPS EN ISO 22005: 2009  се фокусира на следљивост у ланцу хране за животиње
SRPS  ISO/TS 22002-1: 2013 садржи специфичне услове за производњу хране

SRPS  ISO/TS 22002-2: 2014 садржи специфичне услове за кетеринг 
SRPS ISO/TS 22002-3: 2014 садржи специфичне услове за пољопривредну производњу
SRPS ISO/TS 22003: 2010 даје смернице за сертификациона тела.