Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7458

Пријавите се!
 

Штампане збирке стандарда и публикације

ISO 9001:2015 за мала предузећа – Шта радити? Савети ISO/TC 176

 

Овај приручник пружа малим предузећима упутство за развој и имплементацију система менаџмента квалитетом на основу једног од најпознатијих и највише примењиваних међународних стандарда, ISO 9001. Ново, четврто по реду издање је ажурирано у складу са последњом верзијом овог стандарда, објављеном 2015. године. Садржи бројне практичне примере из различитих сектора, што има за циљ да малим и средњим предузећима пружи помоћ у разумевању и примени ISO 9001.

 

Приручник је подељен на неколико делова, који се могу читати и користити одвојено. Састоји се од објашњења о томе шта је систем менаџмента квалитетом према ISO 9001, практичних савета о различитим опцијама у случају увођења или ажурирања постојећег система менаџмента квалитетом, смерница за разумевање захтева (са примерима и предлозима како се ти захтеви могу испунити). Следе три прилога, у којима је описана метода имплементације ISO 9001 у мало предузеће, затим дат преглед процеса сертификације/регистрације и наведено седам принципа менаџмента квалитетом који чине основу за ISO 9001:2015. На крају, библиографија садржи списак стандарда на које се позива ISO 9001 и друге корисне референце.

 

У приручнику је садржан и комплетан текст стандарда ISO 9001:2015.

 

Бр. страна: 186

Цена: 3.230,00 динара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збирка српских стандарда „Информационе технологије – Системи менаџмента

безбедношћу информација” – Књига 1

 

Како би корисницима олакшао примену стандарда из области безбедности информација, Институт за стандардизацију Србије објединио је у збирку три међународна стандарда из серије ISO/IEC 27000. Збирка пружа преглед система менаџмента безбедношћу информација (ISMS), термине и дефиниције који се користе у ISMS фамилији стандарда, захтеве за успостављање, примену, рад, праћење, преиспитивање, одржавање и побољшавање документованог ISMS‐а, захтеве за имплементацију контрола безбедности прилагођених потребама појединих организација, смернице за стандарде о безбедности информација организације као и праксе менаџмента безбедношћу информација.

 

Стандарди у овој збирци су применљиви у свим типовима организација (предузећима, владиним агенцијама, непрофитним организацијама...), без обзира на њихову величину.

 

Збирка је у потпуности на српском језику.

 

Садржај збирке чине:

SRPS ISO/IEC 27000:2016, Информационе технологије — Технике безбедности —

Системи менаџмента безбедношћу информација — Преглед и речник

SRPS ISO/IEC 27001:2014, Информационе технологије — Технике безбедности —

Системи менаџмента безбедношћу информација — Захтеви

SRPS ISO/IEC 27001:2014/Cor. 1:2016, Информационе технологије — Технике безбедности — Системи менаџмента безбедношћу информација — Захтеви — Техничка исправка 1

SRPS ISO/IEC 27001:2014/Cor. 2:2016, Информационе технологије — Технике безбедности — Системи менаџмента безбедношћу информација — Захтеви — Техничка исправка 2

SRPS ISO/IEC 27002:2015, Информационе технологије — Технике безбедности — Правила праксе за контроле безбедности информација

SRPS ISO/IEC 27002:2015/Cor. 1:2016, Информационе технологије — Технике

безбедности — Правила праксе за контроле безбедности информација — Техничка исправка 1

SRPS ISO/IEC 27002:2015/Cor. 2:2016 Информационе технологије — Технике

безбедности — Правила праксе за контроле безбедности информација — Техничка исправка 2

 

Бр. страна: 191

Цена: 3.450,00 дин.

 

 

 

 

 

Збирка српских стандарда „Информационе технологије – Системи менаџмента безбедношћу информација” – Књига 2

 

Ово је друга збирка из области безбедности информација. Настала је захваљујући раду Комисије за стандарде и сродне документе KS I224, Идентификација, картице, финансијске услуге и технике безбедности у ИТ, уз подршку Министарства привреде Републике Србије у превођењу стандарда. Стандарди у овој збирци су применљиви у свим типовима организација (предузећима, владиним агенцијама, непрофитним организацијама...), без обзира на њихову величину.

Збирка је у потпуности на српском језику.

Садржај збирке чине:

SRPS ISO/IEC 27003:2017, Информационе технологије — Технике безбедности — Системи менаџмента безбедношћу информација — Смернице

SRPS ISO/IEC 27004:2017, Информационе технологије — Технике безбедности — Менаџмент безбедношћу информација — Праћење, мерење, анализа и вредновање

SRPS ISO/IEC 27005:2017, Информационе технологије — Технике безбедности — Менаџмент ризицима по безбедност информација

SRPS ISO/IEC 27006:2017, Информационе технологије — Технике безбедности — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу информација.

 

 

Бр. страна: 252

Цена: 3.871,00 динара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Заштита од атмосферског пражњења” – Књига 1

 

Ово је прва од предвиђене две збирке стандарда из области заштите од атмосферског пражњења. Намењена је пројектантима и извођачима радова, као и особама које врше проверавање и испитивање инсталација и система за заштиту од атмосферског пражњења.

Садржај збирке чине најновији стандарди на основу којих се врши пројектовање, извођење и одржавање инсталација и система за заштиту од атмосферског пражњења.

Збирка је у потпуности на српском језику.

Садржај:

SRPS N.B4.803:2017, Громобранске инсталације — Одређивање нивоа заштите — Утврђивање просечног броја дана са грмљавином — Изокерауничка карта Србије

SRPS CLC/TR 50469:2017, Системи заштите од атмосферског пражњења — Симболи

SRPS EN 62305-1:2016, Заштита од атмосферског пражњења – Део 1: Општи принципи

SRPS EN 62305-2:2017, Заштита од атмосферског пражњења – Део 2: Управљање ризиком

SRPS EN 62305-3:2017, Заштита од атмосферског пражњења – Део 3: Физичко оштећење објеката и опаснот по живот

SRPS EN 62305-4:2017, Заштита од атмосферског пражњења – Део 2: Електрични и електронски системи у објектима

 

 

Бр. страна: 432

Цена: 4.926,00 динара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индустријски системи и производи, инсталације и опрема – Принципи структурирања и референтне ознаке

 

 

 

Збирку  чине три документа којима су у националну стандардизацију преузети два европска стандарда и једна међународна техничка спецификација: Стандарди из серије SRPS EN 81346 пружају нов приступ структурираном означавању које се користи у свим техничким областима и у свим фазама животног циклуса неког објекта. Принципи и класификација су општи и применљиви у свим гранама индустрије.

 

Садржај збирке: 

 

– SRPS EN 81346-1:2015, Индустријски системи, инсталације и опрема и индустријски производи –  Принципи структурирања и референтне ознаке – Део 1: Основна правила  (80 стр.),

– SRPS EN 81346-2:2015, Индустријски системи, инсталације и опрема и индустријски производи – Принципи структурирања и референтне ознаке – Део 2: Класификација објеката и шифре за класе (46 стр.)

– SRPS ISO/TS 81346-3:2015, Индустријски системи, инсталације и опрема и индустријски производи – Принципи структурирања и референтне ознаке – Део 3: Правила за примену система референтног означавања (51 стр.).

 

Збирка је на српском језику.

 

 

Цена збирке: 3.450 динара

Бр. стр. 177.

 

 

 

 

 

 

Нисконапонске инсталације - висока безбедност
Институт за стандардизацију Србије објавио је четири збирке стандарда под заједничким насловом „Електричне инсталације ниског напона”.
 
Прва књига, „Основни принципи, дефиниције и испитивања”(266 страна), обухвата стандарде који садрже основне принципе, оцену општих карактеристика, дефиниције и захтеве који су заједнички за електричне инсталације, системе и опрему или су неопходни за њихову координацију, верификацију електричних инсталација, идентификацију жила у кабловима, као и опсега напона у електричним инсталацијама. ЦЕНА: 2.700 динара.
 
Друга књига, „Заштита ради остваривања безбедности” (211 страна), обухвата стандарде који се односе заштиту од електричног удара, топлотног дејства, прекомерне струје, кварова у нисконапонским системима, електромагнетског утицаја, поднапона, односно све области на које приликом пројектовања треба обратити пажњу. ЦЕНА: 3.450 динара.
 
Трећа књига, „Избор и постављање електричне опреме” (312 страна), састоји се од стандарда који представљају упутство за избор опреме и њено инсталисање и који обухватају општа правила, електрични развод, уземљење и заштитне проводнике, нисконапонске генераторе, светиљке и инсталације осветљења, сигурносне системе, растављање, искључење и управљање. ЦЕНА: 3.870 динара.
 
Четвртом књигом, „Захтеви за специјалне инсталације или локације”(449 страна),  обухваћени су стандарди за купатила, базене, пољопривреду, медицинске локације, кампове, камп-приколице, привремене инсталације на градилиштима и рушилиштима, циркусе, објекте за пољопривреду и друге специфичне локације. ЦЕНА: 3.770 динара.
  
 
Цена комплета у редовној продаји је 13.790 динара.
 

 

Књига српских стандарда из области заваривања и сродних поступака

 Популарна некадашња “ЖУТА ЗБИРКА”- cкњига српских стандарда из области заваривања и сродних поступака, сада се састоји из четири дела. Уколико се бавите тим сложеним поступцима, применом ових стандардеа моћи ћете да обезбедите или побољшате њихов квалитет. Искористите прилику да, по знатно нижој цени у односу на појединачне, набавите, са становишта примене у пракси, најзначајније стандарде из ове области.

Збирке су издате у сарадњи са Друштвом за унапређивање заваривања у Србији (ДУЗС). Штампане су у практичном формату Б5, прилагођеном за свакодневну употребу и на терену, са пластифицираним корицама, а тираж је ограничен.

Важно је напоменути да су сви стандарди идентични са најновијим, тренутно важећим европским стандардима.

 

Прва књига, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ЗАВАРИВАЊУ, СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И КВАЛИФИКАЦИЈЕ ТЕХНОЛОГИЈА ЗАВАРИВАЊА И ЛЕМЉЕЊА, изашла је из штампе у марту ове године. Обухвата 15 српских стандарда на енглеском језику. Како у предговору каже дипл. инж. Милица Антић, председник Комисије за стандарде КС М044 и члан УО ДУЗС, процењује се да је ова књига “најпотребнија особљу у заваривању, …тим пре што је на том пољу направљена и највећа измена у односу на пређашње стање”.

Број страна: 367

Цена: 1.700,00 динара       

 

Друга књига, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ЗАВАРИВАЊУ, ИСПИТИВАЊА БЕЗ РАЗАРАЊА, сјединила је 20 српских (СРПС ЕН и СРПС ЕН ИСО) стандарда. Већина њих је преведена на српски језик, док су неки преузети на енглеском језику. Неке од области које се обрађују кроз ове стандарде су: испитивање заварених спојева, класификација геометријских неправилности у металним материјалима, критеријуми прихватљивости грешака код електролучног заваривања алуминијума и његових заварљивих легура, ултразвучно испитивање, испитивање непропусности.

Број страна: 413

Цена: 1.900,00 динара

 

Назив треће књиге гласи: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ЗАВАРИВАЊУ, ТЕХНОЛОГИЈА ЗАВАРИВАЊА. Њом је обухваћено 15 српских стандарда из области заваривања (СРПС ЕН ИСО, СРПС ИСО и СРПС ЕН). Као и код осталих делова, неки од стандарда су на српском, а неки на енглеском језику. Трећину садржаја чине најновији стандарди, који су донесени у 2011. и 2012. години. У њима се налазе препоруке за припрему споја, за заваривање металних материјала различитим поступцима, задаци и одговорности, положаји при заваривању и приказивање помоћу симбола.

Број страна: 378

Цена: 1.800,00 динара

 

Последња, четврта књига зове се: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ЗАВАРИВАЊУ, КВАЛИФИКАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА ЗАВАРИВАЧА. Обухвата 7 српских стандарда (СРПС ЕН и СРПС ЕН ИСО), од којих је већина усвојена на енглеском језику (уз наслов и национални предговор на српском). У њој су објављени сви стандарди који се односе на испитивање у циљу провере особа које обављају послове заваривања (заваривање топљењем) челика, алуминијума, бакра, никла, титана, цирконијума и њихових легура, као и проверу стручне оспособљености лемилаца (тврдо лемљење). Испит за квалификацију заваривача, препоручени изглед сертификата и примери испитних узорака стандардизовани су и идентични најновијим захтевима европских стандарда.

Бр. страна: 205

Цена: 1.350,00 динара

 

 

 

 

Најтраженији стандарди, од користи свима који су заинтересовани за систем менаџмента квалитетом

 

Цена: 3 162 РСД

 

Формат: 14,8 цм X 21 цм

 

214 страна

 

 

 

Збирка садржи основне стандарде из области система менаџмента квалитетом: СРПС ИСО 9000, објављен 2007. године, СРПС ИСО 9001 из 2008. године и СРПС ИСО 9004 из 2009. године. Уз поменуте стандарде, први пут се на српском језику објављује и тзв. пакет докумената за увођење и подршку. У њима се корисницима ближе објашњавају поједини аспекти поменутих стандарда (примена стандарда, терминологија, процесни приступ, процеси из "аутсорса").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наручивање се врши на један од следећих начина:

е-mail: prodaja@iss.rs,

факс: 011/7541-257

или поштом, на адресу:

Институт за стандардизацију Србије, Стевана Бракуса 2, 11000 Београд.