Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2631

Prijavite se!
 


naSRPS EN ISO 3960:2019

Faza: 40.20 - Почетак јавне расправе о нацрту српског стандарда
Početak: 2019-11-12
Kraj: 2020-01-12

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: EN ISO 3960:2017 CEN/TC 307
Ovaj standard je identičan sa: ISO 3960:2017 ISO/TC 34/SC 11

Naslov na srpskom jeziku

Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla – Određivanje peroksidnog broja – Jodometrijsko (vizuelno) određivanje završne tačke

Naslov na engleskom jeziku

Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Iodometric (visual) endpoint determination (ISO 3960:2017)

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim međunarodnim standardom utvrđuje se metoda za jodometrijsko određivanje peroksidnog broja ulja i masti biljnog i životinjskog porekla vizuelnim određivanjem završne tačke. Peroksidni broj predstavlja meru količine hemijski vezanog kiseonika za ulja ili masti kao peroksida, posebno kao hidroperoksida. Metoda se primenjuje na sva ulja i masti biljnog i životinjskog porekla, masne kiseline i njihove smeše sa peroksidnim brojem od 0 meq do 30 meq (miliekvivalenata) aktivnog kiseonika po kilogramu. Takođe se primenjuje na margarine i masne namaze sa promenljivim sadržajem vode. Metoda nije pogodna za mlečne masti i nije primenljiva na lecitine. Potrebno je napomenuti da je peroksidni broj dinamički parametar, čija vrednost zavisi od samog uzorka. Osim toga, određivanje peroksidnog broja je u velikoj meri empirijski postupak i dobijena vrednost zavisi od mase uzorka. Ističe se da, usled propisane mase uzorka, dobijeni peroksidni broj može biti nešto niži od onog dobijenog sa manjom masom uzorka. Mleko i proizvodi od mleka (ili masti dobijene iz mleka i proizvoda od mleka) se isključuju iz predmeta i područja primene ovog dokumenta. NAPOMENA 1 Poželjna metoda za jodometrijsko određivanje peroksidnog broja za mlečne masti utvrđena je u ISO 3976. NAPOMENA 2 Metoda za potenciometrijsko određivanja peroksidnog broja data je u ISO 27107.

Apstrakt na engleskom jeziku

ISO 3960:2017 specifies a method for the iodometric determination of the peroxide value of animal and vegetable fats and oils with a visual endpoint detection. The peroxide value is a measure of the amount of oxygen chemically bound to an oil or fat as peroxides, particularly hydroperoxides. The method is applicable to all animal and vegetable fats and oils, fatty acids and their mixtures with peroxide values from 0 meq to 30 meq (milliequivalents) of active oxygen per kilogram. It is also applicable to margarines and fat spreads with varying water content. The method is not suitable for milk fats and is not applicable to lecithins. It is to be noted that the peroxide value is a dynamic parameter, whose value is dependent upon the history of the sample. Furthermore, the determination of the peroxide value is a highly empirical procedure and the value obtained depends on the sample mass. It is stressed that, due to the prescribed sample mass, the peroxide values obtained can be slightly lower than those obtained with a lower sample mass. Milk and milk products (or fat coming from milk and milk products) are excluded from the scope of this document. NOTE 1 A preferred method for the iodometric determination of the peroxide value for milk fats is specified in ISO 3976. NOTE 2 A method for the potentiometric determination of the peroxide value is given in ISO 27107.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.