Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 

Termin - lower heating value LHV

Oblast

Obnovljivi izvori energije


Termin (en)

lower heating value LHV


Termin (rs)

donja toplotna vrednost LHV


Коментар:

količina toplote koja se oslobađa potpunim sagorevanjem materijala na atmosferskom pritisku, pod pretpostavkom da su materijal i svi produkti sagorevanja na 25 C i da sva prisutna voda, bilo u izvornom materijalu ili stvorena sagorevanjem, ostane u gasovitom stanju NAPOMENA 1 uz termin: LHV vlažnog materijala je razlika između LHV sadržaja suve materije i toplote potrebne za sušenje materijala. Može se koristiti sledeća formula: LHV = LHVsuve materije (100 - %W)/100 - %W * 2,442 /100 (1) gde je: LHVsuve materije LHV suve materije, izražene u MJ/kg; %W maseni procenat vode u gasovitom stanju; 2,442 latentna toplota isparavanja vode na 25 C, izražena u MJ/kg 27.


Datum

2017-13-02


Veza sa drugim standardima

SRPS EN 16214-1:2014


ICS

Nema informacija.