COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 

Evropske direktive

Kozmetički proizvodi
Direktiva o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH)
Đubriva
Uredba o građevinskim proizvodima
Akreditacija i nadzor nad tržištem
Direktiva za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (RTTED)
Direktiva o energetskoj efikasnosti prigušnica za fluorescentne sijalice
Direktiva za žičare za prevoz osoba
Direktiva za interoperabilnost transevropske konvencionalne železnice
Direktiva za opštu bezbednost proizvoda (GPSD)
Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Direktiva za merne instrumente (MID)
Direktiva za mašine (MD)
Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)
Pirotehnička sredstva
Direktiva za interoperabilnost železnice u okviru Zajednice (RAIL)
Jednostavne posude pod pritiskom (SPVD)
Održiva primena pesticida
Direktiva o uređajima na gasovita goriva (GAD)
Direktiva za neautomatske merne instrumente (NAWI)
Bezbednost igračaka (TOYS)
Primena opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)
Direktiva o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE)
Direktiva za minimalne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti od rizika izlaganja fizičkim agensima (EMF)
Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Direktiva za opremu i zaštitne sisteme za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)
Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)
Direktiva za radio-opremu (RED)
Direktiva o buci koju emituju aparati za domaćinstvo (NOISA)
Direktiva za jednostavne posude pod pritiskom (SPVD)
Direktiva za bezbednost igračaka (TOYS)
Direktiva za građevinske proizvode
Direktiva za ličnu zaštitnu opremu (PPE)
Direktiva za aktivna implantabilna medicinska sredstva (AIMD)
Direktiva za aparate koji sagorevaju gasovita goriva (GAD)
Direktiva o eksplozivima za civilnu upotrebu
Direktiva za opšta medicinska sredstva (MDD)
Plovila za razonodu
Аmbalaža i ambalažni otpad (PPWD)
Direktiva za opremu i zaštitne sisteme za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)
Direktiva za liftove (LD)
Direktiva za interoperabilnost transevropske „high speed” mreže
Direktiva za opremu pod pritiskom (PED)
Opšta pravila za razvoj tržišta poštanskih usluga i poboljšanja kvaliteta usluga
Direktiva za in vitro dijagnostička medicinska sredstva (IVD)