Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2632

Prijavite se!
 

SRPS EN ISO 22000:2018

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 52
Datum: 17.12.2018
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 7283/73-51-02/2018
Izdanje: 2 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN ISO 22000:2018   CEN/SS C01
Ovaj standard je identičan sa:
ISO 22000:2018   ISO/TC 34/SC 17
Cena: 4834 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane

Naslov na engleskom jeziku

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim dokumentom se specificiraju zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) koji organizaciji koja je direktno ili indirektno uključena u lanac hrane omogućavaju da: a) planira, primenjuje, sprovodi, održava i ažurira FSMS, obezbeđujući proizvode i usluge koji su bezbedni, u skladu sa svojom predviđenom upotrebom; b) pokaže usklađenost sa primenljivim zahtevima zakona i propisa koji se odnose na bezbednost hrane, v) vrednuje i oceni međusobno dogovorene zahteve korisnika koji se odnose na bezbednost hrane i pokaže usaglašenost sa njima; g) efektivno komunicira o pitanjima u vezi sa bezbednošću hrane sa zainteresovanim stranama u lancu hrane; d) obezbedi da su delovanja organizacije usaglašena sa njenom deklarisanom politikom bezbednosti hrane; đ) pokaže usklađenost sa relevantnim zainteresovanim stranama; e) traži sertifikaciju ili registraciju svog FSMS od neke eksterne organizacije, ili da izvrši samoocenjivanje ili samodeklarisanje usaglašenosti sa ovim dokumentom. Svi zahtevi ovog dokumenta su opšti i predviđeni za primenu u svim organizacijama u lancu hrane, bez obzira na njihovu veličinu i složenost. Organizacije koje su direktno ili indirektno uključene obuhvataju, ali se ne ograničavaju na proizvođače hrane za životinje, proizvođače hrane životinjskog porekla, sakupljače samoniklog bilja i životinja, poljoprivrednike, proizvođače sastojaka, prerađivače hrane, prodavce na malo, organizacije koje pružaju usluge povezane sa hranom, organizacije za usluge keteringa, organizacije koje pružaju usluge čišćenja i dezinfekcije, organizacije za usluge prevoza, skladištenja i distribucije, isporučioce opreme, čišćenje i dezinfekciju materijala za pakovanje i drugih materijala koji dolaze u dodir sa hranom. Ovim dokumentom se omogućava da organizacija, kao što je neka manja i/ili manje razvijena organizacija (npr. mala farma, malo preduzeće za pakovanje i distribuciju, prodavnica za prodaju na malo ili za usluge u vezi sa hranom), primeni eksterno izrađene elemente u svom FSMS-u. Mogu da se koriste interni i/ili eksterni resursi za ispu¬njavanje zahteva ovog dokumenta.

Apstrakt na engleskom jeziku

This document specifies requirements for a food safety management system (FSMS) to enable an organization that is directly or indirectly involved in the food chain: a) to plan, implement, operate, maintain and update a FSMS providing products and services that are safe, in accordance with their intended use; b) to demonstrate compliance with applicable statutory and regulatory food safety requirements; c) to evaluate and assess mutually agreed customer food safety requirements and to demonstrate conformity with them; d) to effectively communicate food safety issues to interested parties within the food chain; e) to ensure that the organization conforms to its stated food safety policy; f) to demonstrate conformity to relevant interested parties; g) to seek certification or registration of its FSMS by an external organization, or make a self-assessment or self-declaration of conformity to this document. All requirements of this document are generic and are intended to be applicable to all organizations in the food chain, regardless of size and complexity. Organizations that are directly or indirectly involved include, but are not limited to, feed producers, animal food producers, harvesters of wild plants and animals, farmers, producers of ingredients, food manufacturers, retailers, and organizations providing food services, catering services, cleaning and sanitation services, transportation, storage and distribution services, suppliers of equipment, cleaning and disinfectants, packaging materials and other food contact materials. This document allows any organization, including small and/or less developed organizations (e.g. a small farm, a small packer-distributor, a small retail or food service outlet) to implement externally-developed elements in their FSMS. Internal and/or external resources can be used to meet the requirements of this document.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National actionDeskriptori

sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, zahtevi, lanac hrane


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
Повучен 
17.12.2018  
41 str.
4322 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane