Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2636

Prijavite se!
 

SRPS EN 62561-1:2017

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 29
Datum: 31.01.2018
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 720/37-51-02/2018
Izdanje: 2 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 62561-1:2017   CLC/TC 81X
Cena: 3507 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 1: Zahtevi za komponente za povezivanje

Naslov na engleskom jeziku

Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components

Apstrakt na srpskom jeziku

IEC 62561-1:2017 je dostupan kao IEC 62561-1:2017 RLV koji sadrži međunarodni standard i njegovu verziju za čitanje, koja pokazuje sve izmene tehničkog sadržaja u odnosu na prethodno izdanje. Ovim delom IEC 62561 utvrđuju se zahtevi i ispitivanja za metalne komponente za povezivanje koje su deo sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPS). Obično to mogu biti konektori, stezaljke, komponente za izjednačavanje potencijala i premošćenje, delovi za ekspanziju (dilatacioni delovi) i ispitni spojevi. Za potrebe ovog dokumenta sledeći tipovi povezivanja se smatraju komponentama za povezivanje: egzotermičnim, lemljenjem, zava¬rivanjem, stezanjem, presavijanjem, spajanjem ivica, zavrtanjem i uvijanjem. Ispitivanje komponenata za eksplozivnu atmosferu nije obuhvaćeno ovim dokumentom. Ovim drugim izdanjem povlači se i zamenjuje prvo izdanje, objavljeno 2012. godine. Ono predstavlja tehničku reviziju. Ovo izdanje uključuje sledeće značajne tehničke izmene u odnosu na prethodno izdanje: a) klasifikaciju komponenata za povezivanje pri trajnom i privre¬menom povezivanju; b) zahteve i odgovarajuća ispitivanja za trajne komponente za pove-zivanje, kao što su egzotermija, lemljenje, zavarivanje, presa¬vijanje, spajanje ivica; c) dijagram toka ispitivanja za komponente za povezivanje.

Apstrakt na engleskom jeziku

NEW!IEC 62561-1:2017 is available as IEC 62561-1:2017 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition. IEC 62561-1:2017 specifies the requirements and tests for metallic connection components that form part of a lightning protection system (LPS). Typically, these can be connectors, clamps, bonding and bridging components, expansion pieces and test joints. For the purposes of this document the following connection types are considered as connection components: exothermic, brazing, welding, clamping, crimping, seaming, screwing or bolting. Testing of components for an explosive atmosphere is not covered by this document. This second edition cancels and replaces the first edition, published in 2012. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a. classification of connection components in permanent and non-permanent connection; b. requirements and corresponding tests for permanent connection components such as exothermic, brazing, welding, crimping, seaming; c. flow chart of tests for connection components.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National actionDeskriptori

atmosfersko pražnjenje, zaštita, LPSC, komponenta za povezivanje, stezaljka, ispitni spoj, sabirnica za izjednačavanje potencijala, verifikacija, ispitivanje, izveštavanje