Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2644

Prijavite se!
 

SRPS ISO/TS 22003:2015

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 58
Datum: 30.10.2015
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 3095/58-51-02/2015
Izdanje: 2 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
ISO/TS 22003:2013   ISO/TC 34/SC 17
Cena: 4834 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane ― Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane

Naslov na engleskom jeziku

Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovom tehničkom specifikacijom definišu se pravila koja se primenjuju za proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) koja su u skladu sa zahtevima datim u ISO 22000 (ili drugim skupovima utvrđenih zahteva FSMS-a). Ona takođe pruža potrebne informacije i poverenje korisnicima o načinu sertifikacije njihovih odobrenih isporučilaca. Sertifikacija FSMS-a predstavlja aktivnost ocenjivanja usaglašenosti preko treće strane (kao što je opisano u ISO/IEC 17000:2004, 5.5), i tela koja obavljaju takve aktivnosti jesu tela za ocenjivanje usaglašenosti preko treće strane. NAPOMENA 1 U ovoj tehničkoj specifikaciji, termini „proizvod” i „usluga” se koriste odvojeno (nasuprot definiciji „proizvoda” datoj u standardu ISO/IEC 17000). NAPOMENA 2 Ova tehnička specifikacija može da se koristi kao dokument koji sadrži kriterijume za akreditaciju ili kolegijalno ocenjivanje sertifikacionih tela koja nastoje da budu prepoznatljiva kao kompetentna za sertifikovanje da je FSMS usklađen sa ISO 22000. Ona je takođe namenjena da je koriste, kao dokument koji sadrži kriterijume, organi za donošenje zakona i industrijska udruženja koja su angažovana u direktnom priznavanju sertifikacionih tela za sertifikovanje da je FSMS usklađen sa ISO 22000. Neki od njenih zahteva takođe mogu da budu korisni i drugim stranama angažovanim u ocenjivanju usaglašenosti takvih sertifikacionih tela, kao i za ocenjivanje usaglašenosti tela koje preduzima sertifikaciju FSMS-a sa kriterijumima koji su dodatni ili drugačiji od onih u ISO 22000. Sertifikacija FSMS-a nije atest za bezbednost ili ispravnost proizvoda organizacije unutar lanca hrane. Međutim, ISO 22000 zahteva da organizacija ispunjava sve zakonske zahteve i ostale propise koji se odnose i primenjuju na bezbednost hrane kroz svoj sistem menadžmenta. NAPOMENA 3 Sertifikacija FSMS u skladu sa ISO 22000 jeste sertifikacija sistema menadžmenta, a ne sertifikacija proizvoda. Drugi korisnici FSMS-a mogu da koriste pojmove i zahteve ove tehničke specifikacije i da obezbede da se zahtevi prilagode koliko je potrebno.

Apstrakt na engleskom jeziku

This Technical Specification defines the rules applicable for the audit and certification of a food safety management system (FSMS) complying with the requirements given in ISO 22000 (or other sets of specified FSMS requirements). It also provides the necessary information and confidence to customers about the way certification of their suppliers has been granted. Certification of FSMS is a third-party conformity assessment activity (as described in ISO/IEC 17000:2004, 5.5), and bodies performing this activity are third-party conformity assessment bodies. NOTE 1 In this Technical Specification, the terms “product” and “service” are used separately (in contrast with the definition of “product” given in ISO/IEC 17000). NOTE 2 This Technical Specification can be used as a criteria document for the accreditation or peer assessment of certification bodies which seek to be cognized as being competent to certify that an FSMS complies with ISO 22000. It is also intended to be used as a criteria document by regulatory authorities and industry consortia which engage in direct recognition of certification bodies to certify that an FSMS complies with ISO 22000. Some of its requirements could also be useful to other parties involved in the conformity assessment of such certification bodies, and in the conformity assessment of bodies that undertake to certify the compliance of FSMS with criteria additional to, or other than, those in ISO 22000.FSMS certification does not attest to the safety or fitness of the products of an organization within the food chain. However, ISO 22000 requires an organization to meet all applicable food-safety-related statutory and regulatory requirements through its management system.NOTE 3 Certification of an FSMS according to ISO 22000 is a management system ertification, not a product certification.Other FSMS users can use the concepts and requirements of this technical Specification provided that the requirements are adapted as necessary.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National actionDeskriptori

proveravanje, sertifikacija, sertifikaciona tela, zaštita potrošača, definicija, kontrola hrane, higijena hrane, industrija hrane, kvalitet hrane, ispitivanje hrane, prehrambeni proizvodi, menadžment, sistemi menadžmenta, organizacija, osoblje, obezbeđenje kvaliteta, proveravanje kvaliteta, menadžment kvalitetom, pravila postupka, bezbednost, specifikacija (odobrenje), ispitivanje


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
Повучен 
30.10.2015  
21 str.
3102 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane