Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2644

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
28.02.2018  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Karakterizacija muljeva - Dobra praksa za kombinovano kontrolisano spaljivanje muljeva i otpada iz domaćinstva
Engleski
Објављен 
29.12.2008  
86 str.
4920 RSD 
PDF
Čvrsta prerađena goriva
Engleski
Објављен 
28.02.2013  
77 str.
4578 RSD 
PDF
Karakterizacija muljeva — Uputstvo za procenu rizika prilikom korišćenja i odlaganja muljeva
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Otpad – Dokument o najnovijim dostignućima tehnike – Pirohidrolitičko oksidaciono sagorevanje halogena i sumpora praćeno detekcijom jonskom hromatografijom
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Oprema za zimske službe održavanja i službe za održavanje puteva — Čvrsti apsorbenti namenjeni za upotrebu na putu
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Oprema za zimske službe održavanja — Informacioni sistemi za meteorološka praćenja i prognoze na klimatskom nivou u zoni puta — Deo 4: Metode ispitivanja za stacionarnu opremu;
Engleski
Објављен 
20.12.2012  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Uzimanje uzoraka i analiza lako oslobađajućih cijanida ispuštenih u bazene sa jalovinom
Engleski
Објављен 
31.01.2017  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Oprema i proizvodi za zimsko održavanje — Sredstva za odleđivanje — Deo 3: Ostala čvrsta i tečna sredstva za odleđivanje — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2015  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje na kraju veka trajanja aparata za domaćinstvo koji sadrže isparljive fluorougljenike ili isparljive ugljovodonike — Deo 2: Specifikacija sanacije
Srpski
Повучен 
26.04.2013  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada - Analiza eluata - Određivanje pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, ukupnog S, SO4-,V i Zn
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri za otpad - Deo 1: Kontejneri kapaciteta do 10 000 L sa ravnim ili kupolastim poklopcem koji se podižu pomoću cilindričnih nosača, dvostrukih cilindričnih nosača ili tunelskih nosača - Mere i konstrukcija
Engleski
Објављен 
31.05.2017  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri za otpad – Deo 1: Kontejneri kapaciteta do 10 000 L sa ravnim ili kupolastim poklopcem koji se podižu pomoću cilindričnih nosača, dvostrukih cilindričnih nosača ili tunelskih nosača – Dimenzije i konstrukcija
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri za otpad - Deo 2: Zahtevi za performanse i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri za otpad – Deo 2: Zahtevi za performanse i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri za otpad - Deo 3: Bezbednosni i zdravstveni zahtevi
Engleski
Објављен 
31.05.2017  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri za otpad – Deo 3: Bezbednosni i zdravstveni zahtevi
Engleski
Повучен 
29.01.2010  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Kontejneri za selektivno sakupljanje otpada - Nadzemni kontejneri koji se mehanički podižu kapaciteta od 80 L do 5 000 L za selektivno sakupljanje otpada
Engleski
Повучен 
24.09.2019  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri do 5 000 L koji se podižu odozgo i prazne odozdo - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
24.09.2019  
2 str.
0 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri do 5 000 L koji se podižu odozgo i prazne odozdo — Deo 1: Opšti zahtevi — Ispravka
Engleski
Објављен 
24.09.2019  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri do 5 000 l koji se podižu odozgo i prazne odozdo – Deo 1: Opšti zahtevi

58 found, page 1 from 3 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3