Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 

Postanite član ISS

Uključiti se u proces standardizacije je od vitalnog značaja, jer je to prilika da se utiče na razvoj standarda tako da on odgovara potrebama poslovanja. To je ujedno i šansa za MSP da o određenom pitanju dobiju informacije od svojih kolega, kao i da uspostave kontakte sa zainteresovanim stranama. Aktivno uključivanje u aktivnosti standardizacije može vam omogućiti da povećate svoju efikasnost i produktivnost i da nastupite na novim i većim tržištima, ravnopravno sa velikim kompanijama.
 
 
Institut za standardizaciju Srbije donosi srpske standarde koji su usaglašeni sa međunarodnim i evropskim standardima. Opšti cilj Instituta je uspostavljanje sistema nacionalne standardizacije koji će omogućavati da se uspešno zadovolje potrebe članova Instituta i drugih zainteresovanih strana u našoj zemlji, kao i da se stvore neophodni uslovi za ubrzanu integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju.
 
Pozivamo vas da postanete deo jedinstvene nacionalne organizacije za standardizaciju.
 
Kao član Instituta, imaćete sledeća prava:
 
-         Učestvovanje u radu i odlučivanju u organima Instituta
Svaki član ovlašćuje svog predstavnika u skupštini, koja je najviši organ upravljanja Instituta. Na sednicama skupštine donose se sva opšta akta i usvajaju godišnji izveštaji Instituta.
 
-         Pogodnosti pri kupovini standarda
Članovi Instituta plaćaju srpske standarda i srodne dokumente sa 30% popusta, međunarodne (ISO, IEC), britanske (BS) i ruske (GOST) standarde sa 20 % popusta, nemačke (DIN) i američke (ATSI) standarde sa 10 % popusta na propisanu visinu naknada.
 
-         Popust na naknade za ostale usluge koje vrši Institut
Članovi ostvaruju poseban popust od 30% na propisanu visinu naknade za usluge Instituta iz oblasti standardizacije, koje obuhvataju: informacione usluge (pretraživanje baza podataka, mesečno obaveštavanje o standardima iz određenih oblasti i sl.), stručno tumačenje srpskih standarda i srodnih dokumenata i tehničku pomoć u vezi sa pitanjima standarda i standardizacije.
 
-     Popust na kotizacije za stručne skupove u organizaciji Instituta
Počev od 2011. godine, Institut u svojim prostorijama organizuje seminare sa aktuelnim temama, a učesnici iz redova njegovih članova ostvaruju 25 % popusta na visinu kotizacija. Popust se odnosi i na stručne skupove koji se organizuju u saradnji sa drugim organizacijama.