COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 

Održani seminari

31. januar 2020. godine – „Upravljanje otpadnim vodama - tehnička rešenja, IPARD fond – finansijsko rešenje, akcioni planovi“

Interni proveravači sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 (praktična obuka) - 23. i 24. januar 2020. godine

Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja – od 10. do 14. februara 2020. godine

4. februar 2020. godine – Tumačenje zahteva standarda za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014 i preporuke za njegovu primenu

NOVO! – 10. decembar 2019. godine – Električna oprema niskog napona (LVD) i elektromagnetska kompatibilnost (EMC): Primena propisa i standarda (sa demonstracijom ispitivanja u laboratoriji) – u Nišu

17. decembar 2019. godine – Uvod u sistem menadžmenta energijom zasnovan na SRPS EN ISO 50001:2018 – NOVO!

4.11 – 7.11.2019. - Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja

12. septembar 2019. godine – Standardizacija u oblasti upravljanja otpadnim vodama, regulativa, kaznena politika i tehnička rešenja

12. septembar 2019. godine – Standardizacija u oblasti upravljanja otpadnim vodama, regulativa, kaznena politika i tehnička rešenja

22. oktobar 2019. godine – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje prema SRPS ISO/IEC 17020:2012

6 i 7. novembar 2019. godine – Sprovođenje internih provera prema SRPS ISO/IEC 17020:2012

08. novembar 2019. godine – Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN 31010:2011 (praktična obuka)

20. jun 2019. godine - Usklađivanje zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i predviđene kazne u slučaju neprimenjivanja zakona

27. jun 2019. godine - Usklađivanje obrazovnih ustanova sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i predviđene kazne u slučaju neprimenjivanja zakona

25. jun 2019. godine – Radio-oprema i telekomunikaciona terminalna oprema (RiTT): Primena propisa i standarda (sa demonstracijom ispitivanja u laboratoriji)

21. maj 2019. godine u Nišu – Uređaji na čvrsta goriva – Evropske direktive i nacionalno zakonodavstvo, standardi i ispitivanja u laboratoriji

11. jun 2019. godine – Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

4. i 5. jun 2019. godine – Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN 31010:2011 (praktična obuka)

29. maj 2019. godine – Radionica: Rizici u laboratorijama (identifikacija, analiza, vrednovanje i kontrola)

14. maj 2019. godine – Prelazak sa OHSAS 18001 na ISO 45001 – Prezentacija izmena i tumačenje novih zahteva

9. maj 2019. godine – Bezbednost informacija – standard ISO/IEC 27001:2013 , sektorski standardi, zakonodavstvo i evropska regulativa

24. april 2019. godine – Pravilnik i standardi o bezbednosti dečjih igrališta – Novi pravni okvir u Republici Srbiji

22. i 23. april 2019. godine – Sprovođenje internih provera prema SRPS ISO/IEC 17025:2017 (praktična obuka) - POPUNJENA MESTA

16. april 2019. godine – SRPS ISO 37001 – Kako sprečiti i otkriti mito i kako se boriti sa njim

10. i 11. april 2019. godine – Prelazak sa standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 na standard SRPS ISO/IEC 17025:2017 (praktična obuka)

5. april 2019. godine - „Bezbednost u zdravstvu”, Specijalna bolnica „Čigota”, Zlatibor

21. februar 2019. godine – Radionica: Rezilijentnost kao kriterijum za prilagođavanje kompleksnih urbanih sistema promenama: ResilSIMt – interaktivna veb-alatka

27. i 28. mart 2018. godine – Prelazak sa standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 na standard SRPS ISO/IEC 17025:2017 (praktična obuka)

2. april 2018. godine – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

17. april 2018. godine – Razmišljanje zasnovano na riziku – Primena prema standardu SRPS ISO 9001:2015

24. april 2018. godine – Prelazak sa OHSAS 18001 na ISO 45001 – Prezentacija izmena i tumačenje novih zahteva

20. mart 2018. godine – Prezentacija izmena i tumačenje zahteva nove verzije SRPS ISO/IEC 17025 – Preporuke za primenu

06. decembar 2017. godine – Prezentacija izmena i tumačenje zahteva nove verzije ISO/IEC 17025– Preporuke za primenu

7. decembar 2017. godine – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

8. decembar 2017. godine – Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima i standardi za kotrljajne ležaje

21. decembar 2017. godine – Ponovno iskorišćenje biorazgradljivog otpada – SRPS Z.T1.100, Specifikacija za kompostirane materijale

31. januar 2018. godine – Prelazak sa OHSAS 18001 na ISO/DIS 45001 – Prezentacija izmena i tumačenje novih zahteva

8. febuar 2018. godine – Prezentacija izmena i tumačenje zahteva nove verzije SRPS ISO/IEC 17025 – Preporuke za primenu

20. i 21. februar 2018. godine – Dvodnevni seminar: Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

15. mart 2018. godine – Tumačenje zahteva standarda SRPS ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

17. oktobar 2017. - Informaciona bezbednost u svetlu zakona i standarda, Kruševac

11. oktobar - Korišćenje toplotne energije podzemlja toplotnim pumpama – Predstavljanje standarda SRPS EN 14511 i VDI 4640

3. oktobar 2017. godine – Menadžment uslugama u informacionim tehnologijama SRPS ISO/IEC 20000-1

9. oktobar 2017. godine – Razmišljanje zasnovano na riziku – Primena prema standardu SRPS ISO 9001:2015

21. i 22. septembar 2017. godine – Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN 31010:2011 (praktična obuka)

31. maj 2017. godine – Upravljanje uslugom suzbijanja štetočina - Tumačenje zahteva SRPS EN 16636:2016 i preporuke za njegovu primenu

23. jun 2017. godine – Preporuke za implementaciju SRPS ISO/IEC 20000-1:2014 – zahtevi za sistem menadžmenta uslugama

21. jun 2017. godine – Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima i standardi za kotrljajne ležaje

31. avgust 2017. godine – Razmišljanje zasnovano na riziku – Primena prema standardu SRPS ISO 9001:2015

Dvodnevni seminar: Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu – 12. i 13. septembar 2017. godine

23. maj 2017. godine – Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

30. maj 2017. godine – Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN 31010:2011 (praktična obuka)

31. maj 2017. godine – Priprema za uvođenje Akta o bezbednosti

25. maj 2017. godine – Postupanje sa prigovorima korisnika prema seriji standarda SRPS ISO 10001, SRPS ISO 10002 i SRPS ISO 10003

27. april 2017. godine – Novi tehnički propisi i standardi iz oblasti bezbednosti liftova

Dvodnevni seminar: Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu – 20. i 21. april 2017. godine

4. april 2017. godine – Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN 31010:2011 (praktična obuka)

Dvodnevni seminar: Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu – 18. i 19. oktobar 2016. godine

3. mart 2017. godine - Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i standardi iz ove oblasti

9. mart 2017. godine – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

7.februar 2017. godine – Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN 31010:2011 (praktična obuka)

28. februar 2017. godine – Tumačenje zahteva standarda SRPS ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

02. mart 2017. godine - Pravilnik o bezbednosti mašina i srpski standardi

3. februar 2017. godine – Upravljanje uslugom suzbijanja štetočina - Tumačenje zahteva SRPS EN 16636:2016 i preporuke za njegovu primenu

16. i 17. novembar - Novi pravilnici i srpski standardi iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona (LVD), sa demonstracijom ispitivanja u laboratoriji (dvodnevni seminar)

1. decembar 2016. godine – Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN 31010:2011 (praktična obuka)

Procena rizika se u praksi najčešće svodi na utvrđivanje mogućnosti pojavljivanja rizičnih događaja i njihovih posledica. Ovaj seminar daje uvid u sofisticiranije tehnike za procenu rizika koje omogućavaju uključivanje i drugih važnih elemenata za procenu rizika, a time i precizniju procenu.

29. novembar 2016. godine – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

8. decembar 2016. godine – Razmišljanje zasnovano na riziku – Primena prema standardu SRPS ISO 9001:2015

16. decembar 2016. godine - Pravilnik o bezbednosti mašina i srpski standardi

10. novembar 2016. godine – Upravljanje uslugom suzbijanja štetočina - Tumačenje zahteva naSRPS EN 16636:2016 i preporuke za njegovu primenu

8. novembar 2016. godine – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

20. oktobar 2016. godine – Lična zaštitna oprema: Pravilnik i srpski standardi

9. novembar 2016. godine - Isprave i znakovi usaglašenosti u tehničkom zakonodavstvu novog pristupa

30. i 31. avgusta 2016. godine – Tumačenje zahteva i obuka internih proveravača za novu verziju 5.0 standarda GLOBALG.A.P. (individualna i grupna sertifikacija)

5. oktobar 2016. godine – Kontekst organizacije prema standardu SRPS ISO 9001:2015

3. jun 2016. godine – Postupanje sa prigovorima korisnika prema standardu SRPS ISO 10002:2016

17. i 18. maj 2016. godine – DVODNEVNI SEMINAR U NIŠU – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

14. april 2016. godine – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

20. april 2016. godine – Procena rizika – Kako ostvariti zahteve koji se odnose na rizike u skladu sa ISO 9001:2015

18. mart 2016. godine – Primena Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i standarda iz ove oblasti

30. mart 2016. godine – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

25. februar 2016. godine – Prevencija prigovora korisnika i postupanje sa njima prema seriji standarda SRPS ISO 10001, SRPS ISO 10002 i SRPS ISO 10003

18. februar 2016. godine – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

26. novembar – Prevencija prigovora korisnika i postupanje sa njima prema seriji standarda SRPS ISO 10001, SRPS ISO 10002 i SRPS ISO 10003

10. novembar 2015. godine – Primena Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i standarda iz ove oblasti

24. novembar 2015. godine – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Nove evropske direktive i srpski pravilnici u oblasti ЕМС i RTTE: Primena standarda i ispitivanja u laboratoriji

4. novembar. 2015. godine – Upravljanje hemikalijama – Pravilna primena srpskih standarda na koje se poziva u tehničkoj regulativi

18. novembar 2015. godine – Osnove menadžmenta bezbednošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014

23. oktobar 2015. godine – SRPS ISO 22000 i SRPS ISO/TS 22002-1 – Kako implementirati dodatne zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću hrane

6. novembar 2015. godine – Tumačenje zahteva nove verzije standarda za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014

22. oktobar 2015. godine – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

27. novembar 2015. godine – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

30. oktobar – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

1. decembar – Tumačenje zahteva nove verzije ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

17. novembar 2015. godine – Procena rizika – Kako ostvariti zahteve koji se odnose na rizike u skladu sa ISO 9001:2015

1. oktobar 2015 - Najavljujemo specijalizovani seminar za elektroinženjere: Standardi iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti (EMC), sa demonstracijom elektromagnetnih pojava i ispitivanja u laboratoriji

2. oktobar 2015. godine – LED izvori svetlosti i prekidački izvori napajanja – Primena standarda za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) sa demonstracijom u laboratoriji

14. oktobar 2015. godine – Osnove menadžmenta bezbednošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014

29. septembar 2015. godine - Primena Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i standarda iz ove oblasti

16. septembar 2015. - Osnove menadžmenta kontinuitetom poslovanja prema zahtevima standarda SRPS ISO 22301:2014

3. jul 2015. godine – Upravljanje hemikalijama – Pravilna primena srpskih standarda na koje se poziva u tehničkoj regulativi

26. jun 2015. godine – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) u industriji, ispitivanja na terenu i primena EMC za dokazivanje usaglašenosti proizvoda po direktivama i pravilnicima za bezbednost mašinа i merila

17. jун 2015. godine – Osnove menadžmenta bezbednošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014

26. maj 2015.godine – Revizija ISO 9001:2008 – Prezentacija izmena i tumačenje novih zahteva

Ovaj seminar namenjen je svima koji žele da se detaljnije upoznaju sa izmenama koje donosi revizija ISO 9001:2008, a posebno predstavnicima rukovodstva za sistem menadžmenta kvalitetom, predstavnicima rukovodstva za druge sisteme (EMS i OHSAS), eksternim proveravačima sistema menadžmenta kvalitetom i svima koji se bave QMS-om.

22. maj 2015. godine – Tumačenje zahteva nove verzije standarda za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014

Institut za standardizaciju Srbije prvi put organizuje kurs posvećen tumačenju zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014 koji se odnose na kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija. Učesnicima kursa se pruža mogućnost da steknu nova znanja u skladu sa novom verzijom standarda, kojima će unaprediti i olakšati primenu sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u svojim laboratorijama i pripremiti se za akreditaciju prema SRPS EN ISO 15189:2014.

21. maj 2015. godine – Osnove menadžmenta kontinuitetom poslovanja prema zahtevima standarda SRPS ISO 22301:2014

Sertifikacija zavarivača: Primena novog standarda SRPS EN ISO 9606-1:2014 Kvalifikaciono ispitivanje zavarivača — Zavarivanje topljenjem — Deo 1: Čelici

Sertifikacija zavarivača: Primena novog standarda SRPS EN ISO 9606-1:2014

28. april 2015 - LED izvori svetlosti i prekidački izvori napajanja – Primena standarda za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) sa demonstracijom u laboratoriji

16. april 2015. godine – Revizija ISO 14001:2004 – Prezentacija izmena i tumačenje novih zahteva

9. april 2015. godine - Osnove sistema menadžmenta IT uslugama prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 20000-1:2014

31. mart 2015. godine - Revizija ISO 9001:2008 – Prezentacija izmena i tumačenje novih zahteva

Seminar „Elektromagnetska kompatibilnost (EMC): Primena propisa i standarda (sa demonstracijom ispitivanja u laboratoriji)”

Seminar "Primena Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i standarda iz ove oblasti"

Bezbednost dečjih igrališta – tumačenje zahteva serije standarda SRPS EN 1176 i SRPS EN 1177, njihov značaj i načini implementacije

Osnove sistema menadžmenta uslugama prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 20000-1:2014

Uvod u sistem menadžmenta bezbednošću informacija – SRPS ISO/IEC 27001

Seminar - Oprema za ličnu zaštitu: Pravilnik i srpski standardi

SRPS ISO 9001 - Tumačenje zahteva standarda i njegova implementacija

Održani seminari 2009-2010. godine