Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2625

Prijavite se!
 

Prava i obaveze članova Instituta

Član Instituta ima pravo da neposredno ili preko ovlašćenog predstavnika učestvuje u radu i upravljanju Institutom, odnosno da:

 
  • učestvuje u radu sednica Skupštine Instituta i na njima raspravlja i glasa o odlukama i aktima od značaja za rad Instituta i njegovih organa;
  • predlaže, bira i bude biran za člana Upravnog odbora i Nadzornog odbora; 
  • predlaže, odnosno bude predložen za člana stručnog saveta; i učestvuje u radu tehničkih radnih tela Instituta.
 
Član Instituta ima pravo na materijalne pogodnosti, kao što su:
 
  • poseban popust u odnosu na propisanu visinu naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije;
  • poseban popust u odnosu na propisanu visinu naknada za usluge koje vrši Institut u obavljanju poslova iz oblasti standardizacije;
  • poseban popust na kotizacije za seminare, konferencije, savetovanja i druge stručne skupove koje Institut organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama..
 
 
Član Instituta ima sledeće obaveze:
  • da se pridržava odredbi Zakona o standardizaciji, Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta, Statuta i opštih akata Instituta;
  • da aktivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva, programa i planova Instituta;
  • da Institutu redovno plaća članarinu; i
  • da promoviše primenu standarda i srodnih dokumenata.
 
Ostala prava i obaveze članova Instituta, kao i druga pitanja u vezi sa članstvom, bliže se uređuju Statutom i Pravilnikom o članstvu.