Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 

Štampane zbirke standarda i publikacije

 

ISO 9001:2015 za mala preduzeća – Šta raditi? Saveti ISO/TC 176

 

 

Ovaj priručnik pruža malim preduzećima uputstvo za razvoj i implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom na osnovu jednog od najpoznatijih i najviše primenjivanih međunarodnih standarda, ISO 9001. Novo, četvrto po redu izdanje je ažurirano u skladu sa poslednjom verzijom ovog standarda, objavljenom 2015. godine. Sadrži brojne praktične primere iz različitih sektora, što ima za cilj da malim i srednjim preduzećima pruži pomoć u razumevanju i primeni ISO 9001.

 

Priručnik je podeljen na nekoliko delova, koji se mogu čitati i koristiti odvojeno. Sastoji se od objašnjenja o tome šta je sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001, praktičnih saveta o različitim opcijama u slučaju uvođenja ili ažuriranja postojećeg sistema menadžmenta kvalitetom, smernica za razumevanje zahteva (sa primerima i predlozima kako se ti zahtevi mogu ispuniti). Slede tri priloga, u kojima je opisana metoda implementacije ISO 9001 u malo preduzeće, zatim dat pregled procesa sertifikacije/registracije i navedeno sedam principa menadžmenta kvalitetom koji čine osnovu za ISO 9001:2015. Na kraju, bibliografija sadrži spisak standarda na koje se poziva ISO 9001 i druge korisne reference.

 

U priručniku je sadržan i kompletan tekst standarda ISO 9001:2015.

 

 

Br. strana: 186

Cena: 3.230,00 dinara

 

 

 

 

 

 

 

Tematske zbirke srpskih standarda

 

 

 

 

Industrijski sistemi i proizvodi, instalacije i oprema – Principi strukturiranja i referentne oznake

 

 

Zbirku  čine tri dokumenta kojima su u nacionalnu standardizaciju preuzeti dva evropska standarda i jedna međunarodna tehnička specifikacija: Standardi iz serije SRPS EN 81346 pružaju nov pristup strukturiranom označavanju koje se koristi u svim tehničkim oblastima i u svim fazama životnog ciklusa nekog objekta. Principi i klasifikacija su opšti i primenljivi u svim granama industrije.

 

Sadržaj zbirke: 

 

– SRPS EN 81346-1:2015, Industrijski sistemi, instalacije i oprema i industrijski proizvodi –  Principi strukturiranja i referentne oznake – Deo 1: Osnovna pravila  (80 str.),

– SRPS EN 81346-2:2015, Industrijski sistemi, instalacije i oprema i industrijski proizvodi – Principi strukturiranja i referentne oznake – Deo 2: Klasifikacija objekata i šifre za klase (46 str.)

– SRPS ISO/TS 81346-3:2015, Industrijski sistemi, instalacije i oprema i industrijski proizvodi – Principi strukturiranja i referentne oznake – Deo 3: Pravila za primenu sistema referentnog označavanja (51 str.).

 

Zbirka je na srpskom jeziku.

 

 

Cena zbirke: 3.450 dinara

Br. str. 177.

 

 

 


 

 

 

 

Niskonaponske instalacije - visoka bezbednost
 
 
Institut za standardizaciju Srbije objavio je četiri zbirke standarda pod zajedničkim naslovom „Električne instalacije niskog napona”.
 
Prva knjiga, „Osnovni principi, definicije i ispitivanja”(266 strana), obuhvata standarde koji sadrže osnovne principe, ocenu opštih karakteristika, definicije i zahteve koji su zajednički za električne instalacije, sisteme i opremu ili su neophodni za njihovu koordinaciju, verifikaciju električnih instalacija, identifikaciju žila u kablovima, kao i opsega napona u električnim instalacijama. CENA: 2.700 dinara.
 
Druga knjiga, „Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti” (211 strana), obuhvata standarde koji se odnose zaštitu od električnog udara, toplotnog dejstva, prekomerne struje, kvarova u niskonaponskim sistemima, elektromagnetskog uticaja, podnapona, odnosno sve oblasti na koje prilikom projektovanja treba obratiti pažnju. CENA: 3.450 dinara.
 
Treća knjiga, „Izbor i postavljanje električne opreme” (312 strana), sastoji se od standarda koji predstavljaju uputstvo za izbor opreme i njeno instalisanje i koji obuhvataju opšta pravila, električni razvod, uzemljenje i zaštitne provodnike, niskonaponske generatore, svetiljke i instalacije osvetljenja, sigurnosne sisteme, rastavljanje, isključenje i upravljanje. CENA: 3.870 dinara.
 
Četvrtom knjigom, „Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije”(449 strana),  obuhvaćeni su standardi za kupatila, bazene, poljoprivredu, medicinske lokacije, kampove, kamp-prikolice, privremene instalacije na gradilištima i rušilištima, cirkuse, objekte za poljoprivredu i druge specifične lokacije. CENA: 3.770 dinara.
  
 
Cena kompleta u redovnoj prodaji je 13.790 dinara.
 
 
 

Knjiga srpskih standarda iz oblasti zavarivanja i srodnih postupaka

 

Popularna nekadašnja “ŽUTA ZBIRKA”- knjiga srpskih standarda iz oblasti zavarivanja i srodnih postupaka, sada se sastoji iz četiri dela. Ukoliko se bavite tim složenim postupcima, primenom ovih standardea moći ćete da obezbedite ili poboljšate njihov kvalitet. Iskoristite priliku da, po znatno nižoj ceni u odnosu na pojedinačne, nabavite, sa stanovišta primene u praksi, najznačajnije standarde iz ove oblasti.

Zbirke su izdate u saradnji sa Društvom za unapređivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS). Štampane su u praktičnom formatu B5, prilagođenom za svakodnevnu upotrebu i na terenu, sa plastificiranim koricama, a tiraž je ograničen.

Važno je napomenuti da su svi standardi identični sa najnovijim, trenutno važećim evropskim standardima.

 

Prva knjiga, OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU, SPECIFIKACIJE I KVALIFIKACIJE TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA I LEMLJENJA, izašla je iz štampe u martu ove godine. Obuhvata 15 srpskih standarda na engleskom jeziku. Kako u predgovoru kaže dipl. inž. Milica Antić, predsednik Komisije za standarde KS M044 i član UO DUZS, procenjuje se da je ova knjiga “najpotrebnija osoblju u zavarivanju, …tim pre što je na tom polju napravljena i najveća izmena u odnosu na pređašnje stanje”.

Broj strana: 367

Cena: 1.700,00 dinara       

 

Druga knjiga, OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU, ISPITIVANJA BEZ RAZARANJA, sjedinila je 20 srpskih (SRPS EN i SRPS EN ISO) standarda. Većina njih je prevedena na srpski jezik, dok su neki preuzeti na engleskom jeziku. Neke od oblasti koje se obrađuju kroz ove standarde su: ispitivanje zavarenih spojeva, klasifikacija geometrijskih nepravilnosti u metalnim materijalima, kriterijumi prihvatljivosti grešaka kod elektrolučnog zavarivanja aluminijuma i njegovih zavarljivih legura, ultrazvučno ispitivanje, ispitivanje nepropusnosti.

Broj strana: 413

Cena: 1.900,00 dinara

 

Naziv treće knjige glasi: OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU, TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA. Njom je obuhvaćeno 15 srpskih standarda iz oblasti zavarivanja (SRPS EN ISO, SRPS ISO i SRPS EN). Kao i kod ostalih delova, neki od standarda su na srpskom, a neki na engleskom jeziku. Trećinu sadržaja čine najnoviji standardi, koji su doneseni u 2011. i 2012. godini. U njima se nalaze preporuke za pripremu spoja, za zavarivanje metalnih materijala različitim postupcima, zadaci i odgovornosti, položaji pri zavarivanju i prikazivanje pomoću simbola.

Broj strana: 378

Cena: 1.800,00 dinara

 

Poslednja, četvrta knjiga zove se: OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU, KVALIFIKACIJA I SERTIFIKACIJA ZAVARIVAČA. Obuhvata 7 srpskih standarda (SRPS EN i SRPS EN ISO), od kojih je većina usvojena na engleskom jeziku (uz naslov i nacionalni predgovor na srpskom). U njoj su objavljeni svi standardi koji se odnose na ispitivanje u cilju provere osoba koje obavljaju poslove zavarivanja (zavarivanje topljenjem) čelika, aluminijuma, bakra, nikla, titana, cirkonijuma i njihovih legura, kao i proveru stručne osposobljenosti lemilaca (tvrdo lemljenje). Ispit za kvalifikaciju zavarivača, preporučeni izgled sertifikata i primeri ispitnih uzoraka standardizovani su i identični najnovijim zahtevima evropskih standarda.

Br. strana: 205

Cena: 1.350,00 dinara

 

Napomena: Članovi ISS pri kupovini ostvaruju popust od 20 %.

 

Naručivanje se vrši na jedan od sledećih načina:

e-mail: prodaja@iss.rs,

faks: 011/7541-257

 ili poštom, na adresu:

Institut za standardizaciju Srbije, Stevana Brakusa 2, 11000 Beograd.

 

 

 

 

 

Najtraženiji standardi, od koristi svima koji su zainteresovani za sistem menadžmenta kvalitetom

 

Cena: 3 162 RSD

 

Format: 14,8 cm X 21 cm

 

214 strana

 

 

 

Zbirka sadrži osnovne standarde iz oblasti sistema menadžmenta kvalitetom: SRPS ISO 9000, objavljen 2007. godine, SRPS ISO 9001 iz 2008. godine i SRPS ISO 9004 iz 2009. godine. Uz pomenute standarde, prvi put se na srpskom jeziku objavljuje i tzv. paket dokumenata za uvođenje i podršku. U njima se korisnicima bliže objašnjavaju pojedini aspekti pomenutih standarda (primena standarda, terminologija, procesni pristup, procesi iz "autsorsa").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naručivanje se vrši na jedan od sledećih načina:
 
e-mail: prodaja@iss.rs,
 
faks: 011/7541-257
 
 ili poštom, na adresu:
 
Institut za standardizaciju Srbije, Stevana Brakusa 2, 11000 Beograd.