COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 

Standardi sistemi menadžmenta


SRPS ISO 9000–Sistem menadžmenta kvalitetom
 

Serija standarda SRPS ISO 9000 bavi se različitim aspektima menadžmenta kvalitetom i sadrži neke od najpoznatijih SRPS ISO standarda. Ovi standardi pružaju smernice i alate za organizacije koje žele da budu sigurne da njihovi proizvodi i usluge konstantno ispunjavaju zahteve i potrebe kupaca.

 

Standardi u seriji  SRPS ISO 9000 su: SRPS ISO 9000:2015, koji sadrži osnovne pojmove; SRPS ISO 9001:2015, koji postavlja kriterijume za sistem menadžmenta kvalitetom; SRPS ISO 9004:2009, fokusiran na to kako da ovaj sistem bude efikasniji, dajući smernice za ostvarenje održivog uspeha i SRPS ISO 19011: 2011, koji postavlja smernice za provere sistema menadžmenta kvalitetom, uključujući principe provere, menadžment programom provere i sprovođenje provere sistema menadžmenta, kao i smernice za vrednovanje kompetentnosti pojedinaca uključenih u taj proces. SRPS ISO 19011: 2011 se primenjuje na sve organizacije koje treba da sprovedu internu ili eksternu proveru sistema menadžmenta ili rukovode programom provere. Pored navedenih, u novoj verziji SRPS ISO 9001 referentni dokument je i SRPS ISO 31000:2015, koji postavlja smernice za menadžment rizikom.

 

SRPS ISO  9001 je najpopularniji svetski standard za menadžment kvalitetom, koji omogućava kontinuirano praćenje i menadžment kvalitetom u svim poslovnim operacijama. Može se koristiti od strane bilo koje organizacije, bez obzira na veličinu i delatnost. Ovaj standard se zasniva na procesnom pristupu, uz kontinuirano poboljšanje procesa. U poslovnoj praksi potvrđeno je da primena ovog standarda može da dovede do veće efikasnosti, uštede resursa i povećanja profita. Takođe, organizovanje poslovnih procesa u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001 motiviše zaposlene, proširuje poslovne mogućnosti i povećava stepen zadovoljstva kupaca.

 


SRPS ISO 9000:2015

 

SRPS ISO 9001:2015

 

SRPS ISO 9004:2009

 

SRPS ISO 31000:2015 

 

 

 
 
 
SRPS ISO 14000Menadžment zaštitom životne sredine
 

Serija standarda SRPS ISO 14000 obuhvata različite aspekte menadžmenta zaštitom životne sredine. Ovi standardi pružaju praktične alate za organizacije koje žele da identifikuju i kontrolišu svoju ticaj na životnu sredinu i da stalno poboljšavaju svoje ekološke performanse. SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 14004:2005 su međunarodno prihvaćeni standardi fokusirani na sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine. 

SRPS ISO 14001 definiše zahteve  i opisuje kako uspostaviti efikasan sistem menaddžmenta zaštitom životne sredine. To se odnosi na one ekološke aspekte koje organizacija može da identifikuje kao one koje kontroliše i one na koje se može uticati. Ovaj standard obezbeđuje okvir za poslovanje u skladu sa zakonskim propisima, kao i rastućim očekivanjima korporativne odgovornosti od strane kupaca. Njegova primena može dovesti do toga da se organizacija razvija, a da se to odvija uz smanjen uticaj na životnu sredinu. Menadžment zaštitom životne sredine smanjuje otpad i štedi energiju, a time smanjuje i ukupne troškove poslovanja.


S druge strane, ispunjavanjem zakonskih obaveza vezanih za zaštitu životne sredine, organizacija zadobija sve veće poverenje postojećih i potencijalnih kupaca. Ukratko, ostvarenje održivog uspeha nije moguće bez adekvatnog menadžmenta zaštitom životne sredine.

 

Svi zahtevi u SRPS ISO 14001 namenjeni su da budu uključeni u bilo koji sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. To znači da se ovaj standard može primeniti na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, implementira, održava i poboljšava sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Obim primene će zavisiti od faktora kao što su ekološka politika organizacije, karakteristike delatnosti, proizvoda i/ili usluga, lokacija i  ostali uslovi u kojima ona posluje.

 

SRPS ISO 14004 daje smernice za uvođenje, primenu, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i njegovo usklađivanje (integraciju) sa drugim sistemima menadžmenta. Te smernice mogu se primeniti na bilo koju organizaciju, bez obzira na njenu veličinu, tip, lokaciju ili nivo zrelosti. Ostali standardi iz ove serije imaju u fokusu određene aspekte zaštite životne sredine, kao što su analiza životnog ciklusa, komunikacije i provere. SRPS ISO 14005:2013  daje smernice za faznu implementaciju sistema menadžmenta životnom sredinom, uključujući i korišćenje vrednovanja učinka zaštite životne sredine, dok SRPS ISO 14006:2013 daje smernice za uspostavljanje,dokumentovanje, implementaciju, održavanje i stalno poboljšanje menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS). Namenjen je za korišćenje od strane organizacija koje su implementirale EMS u skladu sa SRPS ISO14001. 
SRPS ISO 14006 se odnosi na one aspekte životne sredine vezane za proizvod koje organizacija može kontrolisati i na koje može uticati. 
SRPS ISO 14064-1:2007 specificira principe i zahteve za kvantifikaciju i izveštavanje o gasovima staklene bašte (GSB) i njihovom uklanjanju. To uključuje zahteve za dizajn, razvoj, upravljanje, izveštavanje i verifikaciju GSB inventara organizacije.

Pored navedenih, u novoj verziji SRPS ISO 14001 referentni dokument je i SRPS ISO 31000:2015, koji postavlja smernice za menadžment rizikom.

 

SRPS ISO 14001:2015

 

SRPS ISO 14004:2005

 

SRPS ISO 14006:2013 

 

SRPS ISO 14064-1:2007 

 

SRPS ISO 31000:2015 

 

 

 

SRPS ISO 22301:2014 –  Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja

 

Ovaj standard za menadžment kontinuitetom poslovanja specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, primenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata, smanjenja verovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave. Zahtevi specificirani u SRPS ISO 22301:2014 su generički i predviđeno je da budu primenljivi na sve organizacije ili njihove delove, bez obzira na njihov tip, veličinu, ili prirodu. Stepen primene ovih zahteva zavisi od složenosti organizacije i okruženja u kojem ona funkcioniše.

 

Rečnik termina definicija primenljivih u oblasti društvene bezbednosti dat je u  međunarodnom standardu SRPS ISO 22300:2014,  čime je omogućeno uspostavljanje njihovog zajedničkog razumevanja i doslednog korišćenja.

 

 

 

 

SRPS ISO 22301:2014

 

SRPS ISO 22300:2014

 

 

 

 

SRPS ISO 39001:2016 - Sistemi upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja

 

Ovim međunarodnim standardom se utvrđuju zahtevi za sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja (BDS) sa uputstvima za upotrebu, kako bi se omogućilo delovanje organizacije u sistemu drumskog saobraćaja u smislu smanjenja poginulih i teško povređenih u nezgodama u drumskom saobraćaju, a na koje ta organizacija može da utiče.

 

SRPS ISO 39001:2016

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRPS ISO/IEC 27001Menadžment bezbednošću informacija
 

Informacije su vredna imovina. Kada se njima pravilno upravlja, obezbeđene su sigurnost i poverljivost. SRPS ISO 27000 serija standarda pomaže organizacijama da sve važne informacije budu bezbedne. Koristeći ovu seriju standarda, organizacije upravljaju bezbednošću važnih informacija, kao što su finansijske informacije, intelektualna svojina, informacije o zaposlenima i informacije koje su im poverile treća lica. ISMS je sistematski pristup menadžmentu osetljivim informacijama kompanije, tako da one ostanu sigurne i zaštićene. Daje slobodu organizaciji da se razvija, koristi inovacije i proširi bazu korisnika, sigurna da će poverljive informacije kojima raspolaže biti sačuvane od zloupotrebe.
 
SRPS ISO / IEC 27001 je najpoznatiji standard u ovoj seriji, kojim se obezbeđuju uslovi za sistem menadžmenta bezbednošću informacija. ISO/IES 27001 daje okvir koji pomaže u identifovanju rizika za bezbednost važnih informacija i uspostavljanju odgovarajuće kontrole, kako bi se taj rizik smanjio. Posledično, to dovodi do povećanja poverenja kod kupaca i ostalih partnera sa kojima organizacija svakodnevno stupa u kontakt
.
Menadžment bezbednošću informacija može biti od pomoći kako malim i srednjim, tako i velikim preduzećima da u svakom sektoru ostvare bezbednost svojih informacija.


 
 
 
 
SRPS ISO 50001-Sistem menadžmenta energijom
 
 
Efikasno korišćenje energije omogućava organizacijama da uštede svoje resurse i pomaže im u očuvanju resursa. Efikasan menadžment energijom ne samo da je dobar za poslovanje već to sve više postaje uslov opstanka. Najbolji način za uspostavljanje menadžmenta energijom je korišćenje SRPS ISO 50001, međunarodno prihvaćenog standarda koji su razvili stručnjaci za ovu oblast iz više od 60 zemalja. SRPS ISO 50001 obuhvata najbolju praksu energetskog menadžmenta na globalnom nivou. Podržava organizacije u svim industrijskim sektorima u efikasnijem korišćenju energije kroz razvoj sistema za menadžment energijom (ENMS).
 
Primena ovog standarda može dovesti do uštede energije, smanjenja troškova i ispunjenja ekoloških zahteva. SRPS ISO 50001 je baziran na modelu sistema menadžmenta kontinuiranog poboljšanja i koristi se zajedno sa ostalim poznatim standardima, kao što su SRPS ISO 9001 i SRPS ISO 14001. To olakšava organizacijama integraciju menadžmenta energijom u svoje sveukupne napore za poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom i menadžmenta zaštitom životne sredine. Primena SRPS ISO 50001 svakoj organizaciji daje okvir  za: razvoj politike za efikasnije korišćenje energije, bolje razumevanje pri donošenju odluke o snabdevanju energijom i njenoj upotrebi, merenje rezultata, preispitavanje funkcionisanja definisane politike, kao i kontinuirano poboljšanje menadžmenta energijom.
 
 
 
ISO 22000Menadžment bezbednošću hrane – od njive do trpeze
 

Serija standarda SRPS ISO 22000 bavi se zahtevima za sistem menadžmenta bezbednošću hrane.S obzirom na to da danas mnogo prehrambenih proizvoda prelazi nacionalne granice, potrebni su međunarodno priznati standardi kako bi na globalnom nivou bila osigurana bezbednostu lancu snabdevanja hranom. Kada svaka organizacija iz tog lanca pokaže sposobnost da upravlja opasnostima za bezbednost hrane, stvaraju se uslovi da hrana bude bezbedna sve do trenutka kada stigne do krajnjih potrošača – bez obzira na njihovu udaljenost.
 
Posledice nebezbedne hrane mogu biti ozbiljne, jer ona može ugroziti živote ljudi koji je konzumiraju. Standardi za menadžment bezbednošću hrane pružaju pomoć organizacijama da identifikuju i stave pod kontrolu opasnosti za bezbednost hrane.
 
SRPS ISO 22000: 2007 postavlja osnovne zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću hrane i stvara okvir za uspostavljanje načela, procedura i smernica za proces menadžmenta bezbednošću hrane. Osim toga, pruža praktične alate koji su potrebni za menadžment bezbednošću hrane.
Ovaj standard definiše šta organizacija treba da uradi kako bi pokazala svoju sposobnost da kontroliše sve opasnosti po bezbednost hrane. Može ga koristiti bilo koja organizacija, bez obzira na veličinu ili položaj u prehrambenom lancu.
Zbog stalnih promena u zahtevima tržišta, u toku je proces revizije ovog standarda.

Ostali standardi iz ove serije fokusirani su na različite aspekte menadžmenta bezbednošću hrane:

SRPS EN ISO 22000: 2007 sadrži opšte smernice za upravljanje bezbednošću hrane.
SRPS ISO/TS 22004: 2007 daje opšte savete o primeni SRPS ISO 22000
SRPS EN ISO 22005: 2009 se fokusira na sledljivost u lancu hrane za životinje
SRPS  ISO/TS 22002-1: 2013 sadrži specifične uslove za proizvodnju hrane
SRPS  ISO/TS 22002-2: 2014 sadrži specifične uslove za ketering
SRPS ISO/TS 22002-3: 2014 sadrži specifične uslove za poljoprivrednu proizvodnju
SRPS ISO/TS 22003: 2010 daje smernice za sertifikaciona tela.