Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2594

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Zbirka standarda „Informacione tehnologije – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Knjiga 1”.
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Svoje svoje primedbe i predloge na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje možete poslati sekretaru komisije.
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
B082 
2019-04-30
2019-04-01
Zaštita na radu u rudarstvu - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Uzimanje uzoraka izduvnih gasova rudnickih dizel-lokomotiva
N020 
2019-05-10
2019-07-10
prEN IEC 60317-0-2:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 0-2: Opšti zahtevi — Lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka
D083 
2018-06-28
2018-08-27
FprEN 14960-2
Oprema za igru na naduvavanje — Deo 2: Dodatni zahtevi za bezbednost za naduvene jastuke za odbijanje namenjene za trajnu montažu