Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Zbirka standarda „Informacione tehnologije – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Knjiga 1”.
Elektronske zbirke EVROKODOVI
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Svoje svoje primedbe i predloge na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje možete poslati sekretaru komisije.
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
M070 
2020-01-16
2020-03-16
ISO/DIS 11102-1; prEN ISO 11102-1
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Oprema za pokretanje ručicom — Deo 1: Zahtevi za bezbednost i ispitivanja
M234 
2019-07-11
2019-09-09
FprEN 13953
Oprema i pribor za TNG — Sigurnosni ventili za rasterećenje pritiska pokretnih boca za tečnih naftni gas (TNG) predviđena za ponovno punjenje
H190 
2019-12-19
2020-02-17
prEN ISO 11266
Kvalitet zemljišta-Uputstvo za laboratorijsko ispitivanje biorazgradivosti organskih jedinjenja zemljišta pod aerobnim uslovima