COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2653

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Evropska komisija je sponzorisala pristup dva CEN dokumenta na osnovu kojih se izrađuju elektronske fakture, a koja je ISS preuzeo u nacionalni sistem standardizacije. SRPS EN 16931-1:2017 i SRPS CEN/TS 16931-2:2017
Elektronske zbirke EVROKODOVI
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Svoje svoje primedbe i predloge na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje možete poslati sekretaru komisije.
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N017AC 
2017-09-08
2017-11-22
prEN 61083-3:2017
Instrumenti i softver koji se koriste za merenje kod ispitivanja visokim naponom i velikim strujama-Deo 3: Zahtevi za hardver za ispitivanja sa naizmeničnim i jednosmernim naponima i strujama
E034-9 
2020-03-12
2020-02-24
ISO/DIS 6888-1; prEN ISO 6888-1
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – Horizontalna metoda za određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) – Deo 1: Tehnika upotrebom agara po Berd-Parkeru
N017AC 
2019-10-08
2018-08-30
EN 45510-1:1997
Uputstvo za nabavku opreme za elektrane - Deo 1: Zajedničke odredbe