Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 206
 


naSRPS EN 61010-2-120:2018

Phase: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Start: 2018-08-29
End: 2018-10-29

Related international standards
This standard is identical to: prEN 61010-2-120:2018 CLC/TC 66X

Serbian title

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 2-120: Posebni zahtevi bezbednosti za mehaničke aspekte opreme

English title

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-120: Particular safety requirements for machinery aspects of equipment

Serbian scope

Ovim standardom se specificiraju opšti zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme, kao i njihovog pribora, bez obzira na to gde je predviđeno da se koriste. Ovaj standard se primenjuje na 3 glavne grupe uređaja i opreme: a) električni uređaji i oprema za ispitivanje i merenje, b) električni uređaji i oprema za upravljanje industrijskim procesima i v) električni laboratorijski uređaji i oprema, i predstavljaju opasnost od snage pokretnih delova prema jednoj ili više stavki od 1) do 5) koje koristi oprema za određenu aplikaciju: 1) sklop, koji je opremljen ili namenjen za ugradnju sa pogonskim sistemom koji nije direktno pogonjen snagom ljudskog ili životinjskog napora, koji se sastoji od povezanih delova ili komponenata, od kojih je najmanje jedan pokretan i koji su spojeni zajedno za određenu primenu; 2) sklop koji se pominje u tački 1), kod koga nedostaju samo komponente za povezivanje na lokaciji ili na izvore energije i kretanja; 3) sklop koji se pominje u tačkama 1) i 2), spreman za instalaciju i sposoban da funkcioniše onako kako stoji samo ako je montiran na prevoznom sredstvu ili instaliran u zgradi ili objektu; 4) sklopovii iz tačaka 1), 2) i 3) ili delimično dovršeni sklopovi koji su, da bi se postigao isti cilj, uređeni i kontrolisani tako da funkcionišu kao integralna celina. Delimično montirana oprema koja ne može da samostalno izvrši određenu aplikaciju je namenjena samo za ugradnju u drugu opremu ili njenu montažu, čime se formira oprema na koju se primjenjuje ovaj standard; 5) sklop povezanih delova ili komponenata, od kojih je najmanje jedan pokretan i koji su spojeni zajedno, namenjeni za podizanje tereta i čiji je jedini izvor energije direktno primenjena snaga ljudskog napora. Ova publikacija je namenjena da se čita zajedno sa IEC 61010-1:2010. Ima status grupne bezbednosne publikacije u skladu sa IEC Guide 104.

English scope

No information added.

Technical committees


ICS

No information added.

Directive

No information added.