Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 

H193 Natural gas

Standard designation: H193
Status: Active
Chairman: Maja Nikolić Simić
Secretary: Jelena Božović


Serbian title

Природни гас

English title

Natural gas

Scope in Serbian

Предмет рада Комисије за стандарде је стандардизација у области природног гаса и замена за природни гас (гасовита горива, укључујући биогас, биометан, гас из слојева угља, гас из шкриљаца и мокри гас) са аспекта терминологије, спецификација квалитета, метода мерења, узимања узорака, анализе и испитивања, у свим фазама, од производње до испоруке свим могућим корисницима унутар националних граница и изван њих, као и стандардизација спецификација за природни гас и биометан који се користе као гориво и биометан који се утискује у гасоводе природног гаса, укључујући све неопходне релевантне анализе и испитивања. Поред тога, предмет рада обухвата и стандардизацију у области анализе гасова, укључујући терминологију, примену гасних смеша, узимање узорака, линије трансфера, аналитичке методе, укључујући и процену карактеристика анализатора.

Scope in English

Standardization of terminology, quality specifications, methods of measurement, sampling, analysis and test for natural gas and natural gas substitutes (gaseous fuel, including biogas, biomethane, coalbed methane, shale gas and wet gas) in all its facets from production to delivery to all possible end users across national boundaries, and standardisation of specifications for natural gas and biomethane as fuel for engines and of biomethane for injection in the natural gas grid, including any necessary related methods of analysis and testing. Also, standardization in the field of analysis of gases, including terminology, preparation of gas mixtures, sampling, transfer lines, analytical methods, including evaluation of characteristics of the analysers.

Work Programme

Relation with all international committees

CEN/SS N21
Gaseous fuels and combustible gas
ISO/TC 158
Analysis of gases
ISO/TC 193
Natural gas
CEN/SS S12
Gas analysis
CEN/TC 408
Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
CEN/TC 238
Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types