Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2018-04-24
Time: 00:12


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
46 стр.
3654 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 3: Analiza podataka efikasnosti uzorkovanja
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Smernice za uzorkovanje inhalabilnih, torakalnih i respiratornih frakcija aerosola
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
21 стр.
2463 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Strategija procenjivanja izloženosti kože
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Proračun koncentracije frakcije aerosola koji utiču na zdravlje iz koncentracije izmerene upotrebom uzorkivača poznatih karakteristika performansi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
44 стр.
3448 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Smernice za upotrebu EN 14181:2004
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 1: Izbor instrumenata za specifične primene
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
28 стр.
2792 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 2: Procena koncentracije čestica iz vazduha korišćenjem optičkog brojača čestica
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 3: Procena koncentracije čestica u vazduhu korišćenjem fotometara;
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2792 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta — Uputstvo za merenje ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) taloženjem na filtrima;
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
31 стр.
2956 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Uputstvo za merenje anjona i katjona u PM2,5;
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
59 стр.
3858 RSD 
PDF
Vazduh okoline - Izveštaj o nitro i oksi PAH-ovima — Poreklo, toksičnost, koncentracije i metode merenja
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
29 стр.
2792 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Izbor postupaka za merenje hemijskih agensa koji su u skladu sa zahtevima datim u EN 482 i u jednom od sledećih standarda EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 i EN 13936
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
40 стр.
3284 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Uputstvo za primenu EN ISO 16911-1
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
47 стр.
3654 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje masene koncentracije pojedinačnih gasovitih organskih jedinjenja — Metoda uzorkovanja sorpcijom praćena ekstrakcijom rastvarača ili termalnom desorpcijom
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
32 стр.
2956 RSD 
PDF
Stacionarni izvori emisije - Procedura intralaboratorijske validacije alternativne metode u poređenju sa referentnom metodom
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
41 стр.
3448 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Merenje izloženosti kože — Principi i metode
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
24 стр.
2627 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Merenje emisije iz stacionarnih izvora - Smernice za izradu standardizovanih metoda
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Merenje emisije iz stacionarnih izvora - Primena EN ISO/IEC 17025:2005 na periodična merenja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
45 стр.
3448 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Merenje bioaerosola - Deo 1: Određivanje plesni korišćenjem sistema za uzorkovanje sa filtrom i analizaom kulture
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh — Merenje bioaerosola — Deo 2: Planiranje i vrednovanje merenja u dimnoj perjanici postrojenja
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
32 стр.
2956 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Uzimanje uzoraka i određivanje sadržaja hlorovodonika u cevima i dimnjacima — Infracrvena analitička tehnika;
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
46 стр.
3654 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Automatski merni sistemi za merenje čestica (PM10; PM2,5);
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
52 стр.
3858 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Metoda merenja benzo[a]antracena, benzo[b]fluorantena, benzo[j]fluorantena, benzo[k]fluorantena, dibenzo[a,h]antracena, indeno[1,2,3-c,d]pirena i benzo[g,h,i]perilena
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
55 стр.
3858 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Monitoring uticaja genetski modifikovanih organizama (GMO) — Monitoring polena — Deo 1: Tehničko uzorkovanje polena korišćenjem masenog filtera polena (PMF) i sigma-2 uzorkivača
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
33 стр.
3122 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Monitoring uticaja genetski modifikovanih organizama (GMO) — Monitoring polena — Deo 2: Biološko uzorkovanje polena iz kolonija pčela
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
33 стр.
3122 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Uzorkovanje i analiza lebdećih čestica polena u vazduhu i gljivičnih spora za alergijske mreže — Hirstova zapreminska metoda
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
57 стр.
3858 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh — Određivanje koncentracije broja čestica atmosferskog aerosola
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
45 стр.
3448 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene koncentracije sumpor-dioksida instrumentalnim tehnikama
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Stacionarni izvori emisije - Određivanje masene koncentracije PCDD a/PCDF a i PCB a sličnog dioksinu - Deo 4: Uzimanje uzoraka i analiza PCB a sličnog dioksinu
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
80 стр.
4393 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje masene koncentracije za PCDD/PCDF i dioksinima slične PCB — Deo 5: Dugotrajno uzorkovanje PCDD/PCDF i PCB
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
7 стр.
1355 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Naučne osnove za opisivanje uticaja referentnog perioda na predstavljanje podataka o izloženosti
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
40 стр.
3284 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Pristup proceni nesigurnosti referentnih mernih metoda za vazduh ambijenta
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu - Procedure za merenje gasova i para uzorkovanih pumpom - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Procedure za merenje gasova i para uzorkovanih pumpom — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Kratkotrajni merni sistemi detektorskim cevčicama - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Pumpe za lično uzorkovanje hemijskih agensa - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.05.2015 . 
24 стр.
3182 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Određivanje frakcije PM10 suspendovanih čestica - Referentna metoda i postupak ispitivanja na terenu radi demonstriranja ekvivalentnosti mernih metoda
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
53 стр.
3858 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Standardna gravimetrijska metoda merenja za određivanje PM10 ili PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica
Engleski
Повучен 
31.05.2013 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije ukupnog gasovitog organskog ugljenika u dimnim gasovima pri niskim koncentracijama - Metoda kontinualne plameno-jonizacione detekcije
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
22 стр.
2463 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje masene koncentracije ukupnog gasovitog organskog ugljenika — Kontinualna metoda plameno-jonizacione detekcije
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Pumpe za uzimanje uzoraka hemijskih agensa sa zapreminskim protokom većim od 5 L/min - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Smernice za merenje mikroorganizama i endotoksina u vazduhu
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
48 стр.
3654 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Ocenjivanje performansi instrumenata za merenje koncentracije čestica u vazduhu
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
31 стр.
2956 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
37 стр.
3284 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 2: Laboratorijsko ispitivanje performansi na osnovu određivanja efikasnosti uzorkovanja
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 4: Laboratorijsko ispitivanje performansi na osnovu poređenja koncentracija
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
31 стр.
2956 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 5: Ispitivanja performansi uzorkivača aerosola i poređenja uzorkivača, koja se sprovode u radnoj sredini
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 6: Ispitivanja transporta i rukovanja
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
28 стр.
2792 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Emisije iz stacionarnih izvora - Manuelna metoda za određivanje koncentracije ukupne žive
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
48 стр.
3654 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje prašine u opsegu niskih masenih koncentracija - Deo 1: Manuelna gravimetrijska metoda
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
63 стр.
4106 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje prašine u opsegu niskih masenih koncentracija – Deo 1: Ručna gravimetrijska metoda
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje prašine u opsegu niskih masenih koncentracija - Deo 2: Automatizovani merni sistemi
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
33 стр.
3122 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje prašine u opsegu niskih masenih koncentracija – Deo 2: Automatizovani merni sistemi
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
24 стр.
2627 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masenih koncentracija ukupnog gasovitog organskog ugljenika u dimnom gasu iz procesa sa rastvaračima - Metoda kontinualne plameno-jonizacione detekcije
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Uređaji za difuziono uzimanje uzoraka za određivanje koncentracije gasova i para - Zahtevi i metode ispitivanja - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
28 стр.
2792 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Uređaji za difuziono uzimanje uzoraka za određivanje koncentracije gasova i para - Zahtevi i metode ispitivanja - Deo 2: Specifični zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Uređaji za difuziono uzimanje uzoraka za određivanje koncentracije gasova i para - Zahtevi i metode ispitivanja - Deo 3: Uputstvo za izbor, upotrebu i održavanje
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
22 стр.
2463 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije pojedinačnih gasovitih organskih jedinjenja - Metoda sa aktivnim ugljem i desorpcijom rastvaračem
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
70 стр.
4106 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Određivanje koncentracije neprijatnih mirisa dinamičkom olfaktometrijom
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
41 стр.
3448 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu - Procedure za merenje metala i metaloida u česticama u vazduhu - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
41 стр.
3448 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Procedure za merenje metala i metaloida u česticama u vazduhu — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
24 стр.
2627 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Procedure za merenje hemijskog agensa prisutnog kao smeša lebdećih čestica i pare — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Određivanje endotoksina iz vazduha
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Uputstvo za primenu i korišćenje procedura za procenjivanje izloženosti hemijskim i biološkim agensima
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
60 стр.
3858 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Obezbeđenje kvaliteta automatizovanih mernih sistema
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
84 стр.
4722 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Obezbeđenje kvaliteta automatskih mernih sistema
Engleski
Повучен 
31.05.2013 . 
96 стр.
4722 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za merenje koncentracije azot dioksida i azot-monoksida na osnovu hemiluminiscencije
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
100 стр.
4722 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije azot-dioksida i azot-monoksida hemiluminiscencijom
Engleski
Повучен 
31.05.2013 . 
105 стр.
5049 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za merenje koncentracije sumpor dioksida na osnovu ultraljubičaste fluorescencije
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
104 стр.
5049 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije sumpor-dioksida ultraljubičastom fluorescencijom
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije sumpor-dioksida ultraljubičastom fluorescencijom — Ispravka
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje ukupne emisije As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti i V
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
54 стр.
3858 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru - Difuzni uređaji za uzimanje uzoraka za određivanje koncentracije gasova i para - Uputstvo za izbor, korišćenje i održavanje
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Određivanje čestica iz dizel-motora — Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Uređaji za volumetrijsko uzorkovanje bioaerosola — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2013 . 
89 стр.
4722 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
94 стр.
4722 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom
Engleski
Повучен 
31.05.2013 . 
88 стр.
4722 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija ugljen monoksida na osnovu nedisperzivne infracrvene spektroskopije
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
84 стр.
4722 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije ugljen-monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
37 стр.
3284 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 1: Uzorkovanje pumpom, termalna desorpcija i gasna hromatografija
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
32 стр.
2956 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 2: Uzorkovanje pumpom, desorpcija rastvaračem i gasna hromatografija
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
48 стр.
3654 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 3: Automatsko uzorkovanje pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mesta
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
72 стр.
4393 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh — Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena — Deo 3: Automatsko uzorkovanje pumpanjem i gasna hromatografija na terenu
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 4: Uzorkovanje difuzijom, termalna desorpcija i gasna hromatografija
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
33 стр.
3122 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 5: Uzorkovanje difuzijom, desorpcija rastvaračem i gasna hromatografija na licu mesta
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
40 стр.
3284 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje zapreminske koncentracije kiseonika (O2) - Referentna metoda - Paramagnetizam
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
41 стр.
3448 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje zapreminske koncentracije kiseonika — Standardna referentna metoda: paramagnetizam
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
44 стр.
3448 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje vodene pare u ventilacionim otvorima
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
43 стр.
3448 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje vodene pare u ispustima — Standardna referentna metoda
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
62 стр.
4106 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije sumpor-dioksida - Referentna metoda
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
69 стр.
4106 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje masene koncentracije oksida sumpora — Standardna referentna metoda
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
52 стр.
3858 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije oksida azota (NOx) - Referentna metoda: hemiluminiscencija
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
56 стр.
3858 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje masene koncentracije oksida azota — Standardna referentna metoda: hemiluminiscencija
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
34 стр.
3122 RSD 
PDF
Stacionarni izvori emisije — Demonstriranje ekvivalentnosti alternativne i referentne metode
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje ukupne žive: automatski merni sistemi
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
56 стр.
3858 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje Pb, Cd, As i Ni u frakciji PM 10 suspendovanih čestica
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
2 стр.
906 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta — Standardna metoda za određivanje Pb, Cd, As i Ni u frakciji PM 10 suspendovanih čestica — Ispravka
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
32 стр.
2956 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna gravimetrijska metoda za određivanje masene frakcije PM 2,5 suspendovanih čestica
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
24 стр.
2627 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Merenje prašnjavosti rasutih materijala — Zahtevi i referentne metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Merenje prašnjavosti rasutih materijala — Deo 1: Zahtevi i izbor metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Merenje prašnjavosti rasutih materijala — Deo 2: Metoda sa rotirajućim valjkom
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Merenje prašnjavosti rasutih materijala — Deo 2: Metoda sa rotirajućim valjkom
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Merenje prašnjavosti rasutih materijala — Deo 3: Metoda kontinualnog pada
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije ugljen-monoksida (CO) - Referentna metoda: nedisperzivna infracrvena spektrometrija
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
50 стр.
3654 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene koncentracije ugljen-monoksida – Standardna referentna metoda: nedisperzivna infracrvena spektrometrija
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
78 стр.
4393 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Merenje emisije iz stacionarnih izvora - Zahtevi za merne preseke i ravni i za ciljeve merenja, planiranje i izveštavanje
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Sertifikacija automatizovanih mernih sistema - Deo 1: Opšti principi
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Sertifikacija automatizovanih mernih sistema - Deo 2: Početno ocenjivane sistema menadžmenta proizvođača AMS a i postsertifikacijski nadzor proizvodnog procesa
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
62 стр.
4106 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Sertifikacija automatizovanih mernih sistema - Deo 3: Kriterijumi za performanse i procedure ispitivanja automatizovanih mernih sisitema za monitoring emisije iz stacionarnih izvora
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
58 стр.
3858 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha — Sertifikacija automatskih mernih sistema — Deo 4: Kriterijumi performansi i procedure ispitivanja automatskih mernih sistema za periodična merenja emisije iz stacionarnih izvora
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Terminologija
Srpski
Објављен 
28.07.2015 . 
33 стр.
3737 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Terminologija
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Fugitivne i difuzne emisije od zajedničkog značaja za industrijski sektor - Kvalifikacija izvora fugitivne prašine pomoću povratnog disperzionog modelovanja
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Fugitivne i difuzne emisije od zajedničkog značaja za industrijski sektor - Merenja fugitivne emisije pare koja nastaje iz opreme i pri curenju iz cevovoda
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
70 стр.
4106 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Merenja u atmosferi blizu tla pomoću FTIR spektroskopije
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
51 стр.
3858 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Standardna metoda za merenje koncentracije benzo[a]pirena u vazduhu ambijenta
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
32 стр.
2956 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta — Standardna metoda za određivanje arsena, kadmijuma, olova i nikla iz taložnih materija
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
45 стр.
3448 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta — Standardna metoda određivanja ukupne žive u gasovitom stanju
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
33 стр.
3122 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta — Standardna metoda određivanja ukupne žive u taložnim materijama
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
38 стр.
3284 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha — Sertifikovanje automatizovanih analizatora za monitoring izdvojenih praškastih materija za korišćenje na stacionarnim izvorima — Kriterijumi za performanse i procedure ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
44 стр.
3448 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha — Određivanje taloženja benzo[a]antracena, benzo[b]fluorantena, benzo[j]fluorantena, benzo[k]fluorantena, benzo[a]pirena, dibenzo[a,h]antracena i indeno[1,2,3-cd]pirena
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
86 стр.
4722 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha — Atmosferska merenja u prizemnom sloju atmosfere aktivnom diferencijalnom optičkom apsorpcionom spektroskopijom (DOAS) — Merenje vazduha ambijenta i difuzne emisije;
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
49 стр.
3654 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Metoda određivanja koncentracije azot-dioksida difuzionim uzimanjem uzoraka;
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
32 стр.
2956 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Biomonitoring sa lišajevima — Procena različitosti epifitskih lišajeva
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
19 стр.
2301 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Biomonitoring sa lišajevima — Akumulacija atmosferskih zagađivača na mahovini sakupljenoj na licu mesta: iz kolekcija prikupljenih za uzorkovanje
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
50 стр.
3654 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh – Automatski merni sistemi za merenje koncentracije suspendovanih čestica (PM10; PM2,5)
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Bezbednost emisije iz zapaljivih osveživača vazduha – Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
8 стр.
1355 RSD 
PDF
Bezbednost emisije iz zapaljivih osveživača vazduha – Metodologija za ocenjivanje rezultata ispitivanja i primenu preporučenih graničnih vrednosti emisija
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
7 стр.
1355 RSD 
PDF
Bezbednost emisije iz zapaljivih osveživača vazduha – Informacije za bezbedno korišćenje
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
35 стр.
3122 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh – Biomonitoring sa višim biljkama – Standardna metoda izloženosti duvanu
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
57 стр.
3858 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh – Određivanje mirisa u ambijentalnom vazduhu kontrolom na terenu – Deo 1: Mrežna metoda
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
43 стр.
3448 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh – Određivanje mirisa u ambijentalnom vazduhu kontrolom na terenu – Deo 2: Metoda pomoću perjanice
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
24 стр.
2627 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu – Karakterizacija ultrafinih aerosola/nanoaerosola – Određivanje koncentracije pomoću brojača kondenzovanih čestica
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
56 стр.
3858 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh – Merenje elementarnog ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) istaloženih na filtrima
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
46 стр.
3654 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh – Standardna metoda za merenje NO3–, SO42–, Cl–, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ u PM2,5 istaloženih na filtrima
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
46 стр.
3654 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije gasovitih hlorida izražene preko HCl - Standardna referentna metoda
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Manuelna metoda za određivanje HCl - Deo 1: Uzimanje uzoraka gasova
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Manuelna metoda za određivanje HCl - Deo 2: Apsorpcija gasovitih jedinjenja
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Manuelna metoda za određivanje HCl - Deo 3: Analiza apsorpcionih rastvora i izračunavanje
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
64 стр.
4106 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije PCDD-a/PCDF-a i PCB-a sličnih dioksinima - Deo 1: Uzimanje uzoraka PCDD-a i PCDF-a
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije PCDD-a/ PCDF-a i PCB-a sličnih dioksinima - Deo 2: Ekstrakcija i čišćenje PCDD-a /PCDF-a
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
48 стр.
3654 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije PCDD-a/PCDF-a i PCB-a sličnih dioksinima - Deo 3: Identifikacija i kvantifikacija PCDD-a/PCDF-a
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
59 стр.
3858 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje masene koncentracije PCDD/PCDF i PCB sličnih dioksinu — Deo 4: Uzimanje uzoraka i analiza PCB sličnih dioksinu
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
63 стр.
4106 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje masene koncentracije PCDD-a/PCDF-a i PCB-a sličnih dioksinu — Deo 4: Uzimanje uzoraka i analiza PCB-a sličnih dioksinu
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
38 стр.
3284 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisije gasova staklene bašte (GHG) u energetski intenzivnim industrijama – Deo 1: Opšti aspekti
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
81 стр.
4722 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisije gasova staklene bašte (GHG) u energetski intenzivnim industrijama – Deo 2: Industrija gvožđa i čelika
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
76 стр.
4393 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisije gasova staklene bašte (GHG) u energetski intenzivnim industrijama – Deo 3: Industrija cementa
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
24 стр.
2627 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisije gasova staklene bašte (GHG) u energetski intenzivnim industrijama – Deo 4: Industrija aluminijuma
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
58 стр.
3858 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisije gasova staklene bašte (GHG) u energetski intenzivnim industrijama – Deo 5: Industrija kreča
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
33 стр.
3122 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisije gasova staklene bašte (GHG) u energetski intenzivnim industrijama – Deo 6: Industrija legura gvožđa
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Definisanje veličine frakcija čestica za merenje u vazduhu
Engleski
Повучен 
31.05.2013 . 
28 стр.
2792 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Opšti zahtevi za performanse procedura za merenje hemijskih agensa
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Opšti zahtevi za performanse procedura za merenje hemijskih agensa
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
21 стр.
2463 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu – Opšti zahtevi za performanse procedura za merenje hemijskih agensa
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
28 стр.
2792 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Smernice za procenjivanje izloženosti hemijskim agensima inhalacijom radi poređenja sa graničnim vrednostima i mernu strategiju
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
40 стр.
3284 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu - Procedure za merenje gasova i para korišćenjem difuznih uređaja - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
35 стр.
3122 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha — Određivanje vremenski uprosečene masene emisije i faktora emisije — Opšti pristup
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
41 стр.
3448 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Pumpe za lično uzorkovanje hemijskih i bioloških agensa — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
27 стр.
2792 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha — Ustaljeni način uzorkovanja lebdećih čestica u vazduhu koje se talože u ljudskom respiratornom sistemu
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
41 стр.
3448 RSD 
PDF
Stacionarni izvori emisije — Određivanje ukupnih isparljivih organskih jedinjenja (TVOC) otpadnih gasova iz procesa bez sagorevanja — Nedisperzivni infracrveni analizator opremljen katalitičkim konvertorom
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
47 стр.
3654 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje odnosa ugljen-dioksida dobijenog iz biomase (biogene) i fosilnih goriva — Uzimanje uzoraka i određivanje metodom radioaktivnog ugljenika;
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
28 стр.
2792 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 1: Klasifikacija čistoće vazduha
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
65 стр.
4106 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje – Deo 1: Klasifikacija čistoće vazduha na osnovu koncentracije čestica
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
39 стр.
3284 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje — Deo 10: Klasifikacija čistoće površine na osnovu hemijske koncentracije;
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
45 стр.
3448 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje – Deo 13: Čišćenje površina radi postizanja određenih nivoa čistoće prema klasifikaciji čestica i hemikalija
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
31 стр.
2956 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje – Deo 14: Ocenjivanje podobnosti upotrebe opreme na osnovu koncentracije lebdećih čestica
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 2: Specifikacije za ispitivanje i monitoring za proveru kontinualne usklađenosti ISO 14644-1
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje – Deo 2: Monitoring za pružanje dokaza o performansama čiste sobe, koje se odnose na čistoću vazduha na osnovu koncentracije čestica
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
74 стр.
4393 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 3: Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
62 стр.
4106 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 4: Projektovanje, konstruisanje i puštanje u rad
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
54 стр.
3858 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 5: Postupci
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
44 стр.
3448 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 6: Rečnik
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
62 стр.
4106 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 7: Oprema za razdvajanje (boksovi sa čistim vazduhom, boksovi sa rukavicama, izolatori i mini-okruženje)
Engleski
Повучен 
20.12.2013 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje — Deo 8: Klasifikacija molekularne kontaminacije u vazduhu
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
33 стр.
3122 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje — Deo 8: Klasifikacija čistoće vazduha na osnovu hemijske koncentracije (ACC)
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
37 стр.
3284 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje — Deo 9: Klasifikacija čistoće površine na osnovu koncentracije čestica;
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje — Kontrola biokontaminacije — Deo 1: Opšti principi i metode
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje — Kontrola biokontaminacije — Deo 2: Procena i interpretacija podataka biokontaminacije
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Vrednovanje pogodnosti merne procedure poređenjem sa zahtevanom mernom nesigurnošću
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 1: Opšti aspekti strategije uzimanja uzoraka
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 10: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Metoda emisione ispitne ćelije
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 11: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Uzimanje uzoraka, čuvanje uzoraka i priprema ispitnog uzorka
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
27 стр.
2792 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 12: Strategija uzimanja uzoraka za polihlorovane bifenile (PCB), polihlorovane dibenzo-p-dioksine (PCDD) i policiklične aromatične ugljovodonike (PAH)
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
23 стр.
2463 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 15: Strategija uzimanja uzoraka azot-dioksida (NO2)
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
39 стр.
3284 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru — Deo 19: Strategija uzorkovanja plesni
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
24 стр.
2627 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 2: Strategija uzimanja uzoraka formaldehida
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru — Deo 26: Strategija uzimanja uzoraka ugljen-dioksida (CO2);
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
29 стр.
2792 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru — Deo 32: Istraživanje građevinskih objekata u pogledu prisustva zagađujućih materija
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
22 стр.
2463 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 5: Strategija uzimanja uzoraka lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC)
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 7: Strategija uzimanja uzoraka za određivanje koncentracije azbestnih vlakana u vazduhu
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
24 стр.
2627 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 9: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Metoda emisione ispitne komore
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
3 стр.
1027 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 9: Određivanje emisije lako isparljivih organskih jedinjenja iz građevinskih proizvoda i stolarije - Metoda emisione ispitne komore - Ispravka
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru, vazduh ambijenta i vazduh na radnom mestu - Uzimanje uzoraka i analiza lako isparljivih organskih jedinjenja cevčicama/termalnom desorpcijom/kapilarnom gasnom hromatografijom - Deo 1: Uzorkovanje pumpom
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
44 стр.
3448 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru, vazduh ambijenta i vazduh na radnom mestu - Uzimanje uzoraka i analiza lako isparljivih organskih jedinjenja cevčicama/termalnom desorpcijom/kapilarnom gasnom hromatografijom - Deo 2: Difuziono uzimanje uzoraka
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
95 стр.
4722 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Ručno i automatsko određivanje brzine i zapreminskog protoka u cevovodima — Deo 1: Ručna referentna metoda
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
67 стр.
4106 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Ručno i automatsko određivanje brzine i zapreminskog protoka u cevovodima — Deo 2: Automatski merni sistemi;
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
35 стр.
3122 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu – Merni sistemi za kratkotrajna merenja sa detekcionom cevi – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
90 стр.
4722 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Smernice za procenjivanje merne nesigurnosti
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
43 стр.
3448 RSD 
PDF
Stacionarni izvori emisije — Određivanje masene koncentracije dinitrogen-monoksida (N2O) — Referentna metoda: Nedisperzivna infracrvena metoda
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
53 стр.
3858 RSD 
PDF
Stacionarni izvori emisije - Određivanje masene koncentracije PM10/PM2,5 u dimnom gasu - Merenja pri niskim koncentracijama upotrebom impaktora
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
29 стр.
2792 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Manuelna metoda određivanja koncentracije metana korišćenjem gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
41 стр.
3448 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Automatska metoda određivanja koncentracije metana korišćenjem plamenojonizujuće detekcije (FID)
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha na radnom mestu - Karakterizacija ultrafinog aerosola/nanoaerosola - Određivanje raspodele po veličini i brojčane koncentracije korišćenjem diferencijalnih analitičkih sistema na principu elekrtične pokretljivosti
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
40 стр.
3284 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Definisanje i određivanje karakteristika performansi automatizovanih mernih sistema
Srpski
Објављен 
16.10.2003 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Vazduh ambijenta - Određivanje količine taložnih čestica metodom pločica za taloženje
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
23 стр.
2463 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Automatizovani monitoring masenih koncentracija čestica - Karakteristike performansi, metode ispitivanja i specifikacije
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Uzorkovanje za automatizovano određivanje koncentracije emitovanih gasova za trajno instalirane sisteme monitoringa
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Određivanje sumpor-dioksida — Metoda ultraljubičaste fluorescencije
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
23 стр.
2463 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Merenje brzine i zapreminskog protoka struje gasova u kanalima
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
23 стр.
2463 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije azotnih oksida - Karakteristike performansi automatizovanih mernih sistema
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Određivanje merne nesigurnosti srednje vrednosti rezultata merenja kvaliteta vazduha u određenom vremenskom periodu
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje gasovite i čvrste faze policikličnih aromatičnih ugljovodonika - Deo 1: Uzimanje uzoraka
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
28 стр.
2792 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje gasovite i čvrste faze policikličnih aromatičnih ugljovodonika - Deo 2: Priprema uzoraka, prečišćavanje i određivanje
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
22 стр.
2463 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene koncentracije oksida azota – Naftiletilendiamin fotometrijaska metoda
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene koncentracije sumpor dioksida– Metoda jonske hromatografije
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
23 стр.
2463 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje ugljen monoksid, ugljen dioksida i kiseonika – Karakteristike performansi i kalibracija automatizovanih mernih sistema
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta - Određivanje ukupnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika (gasovite i čvrste faze) - Sakupljanje na filtrima sa sorbentom i analiza gasnom hromatografijom sa masenospektrometrijskom detekcijom
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha — Određivanje ozona u vazduhu ambijenta — Ultraljubičasta fotometrijska metoda
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje zapreminskog protoka struje gasova u kanalima – Automatska metoda
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
24 стр.
2627 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Uzimanje uzoraka i određivanje sadržaja fluorida u gasovitom stanju
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
76 стр.
4393 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Metoda za određivanje mase PM2,5 i PM10 u dimnom gasu primenom ciklonskih uzorkivača i razblaženja uzorka
Srpski
Објављен 
22.10.1997 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Određivanje sadržaja gasovitih jedinjenja sumpora u vazduhu ambijenta - Oprema za uzimanje uzoraka
Srpski
Објављен 
22.10.1997 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta - Određivanje indeksa kiselih gasovitih zagađujućih materijala u vazduhu - Titrimetrijska metoda sa određivanjem završne tačke pomoću indikatora ili potenciometrijski (identičan sa ISO 4220:1983)
Srpski
Објављен 
22.10.1997 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Određivanje masene koncentracije sumpor-dioksida u vazduhu ambijenta - Spektrofotometrijska metoda sa torinom (identičan sa ISO 4221:1980)
Srpski
Објављен 
22.10.1997 . 
21 стр.
2977 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Opšti aspekti - Rečnik (identičan sa ISO 4225:1994)
Srpski
Повучен 
28.02.2017 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Opšti aspekti - Merne jedinice (identičan sa ISO 4226:1993)
Srpski
Објављен 
28.02.2017 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha – Opšti aspekti – Merne jedinice
Srpski
Објављен 
22.10.1997 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta - Određivanje masene koncentracije sumpor-dioksida - Metoda sa tetrahlor-merkuratom (TCM) i pararosanilinom (identičan sa ISO 6767:1990)
Srpski
Објављен 
06.12.2001 . 
13 стр.
2217 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta - Određivanje masene koncentracije azot-dioksida - Modifikovana Gris-Salcmanova metoda
Srpski
Објављен 
01.08.2005 . 
13 стр.
2217 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Karakteristike performansi metoda merenja kvaliteta vazduha i odgovarajući pojmovi
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
11 стр.
2053 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Prikazivanje podataka o kvalitetu vazduha ambijenta u alfanumeričkom obliku (identičan sa ISO 7168:1985)
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
56 стр.
3858 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha – Razmena podataka – Deo 1: Opšti format prikazivanja podataka
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha – Razmena podataka – Deo 2: Sažeti format prikazivanja podataka
Srpski
Објављен 
18.04.2003 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije sumpor-dioksida - Metoda sa vodonik-peroksidom, barijum-perhloratom i torinom - Izmene i dopune 1
Srpski
Објављен 
29.05.2002 . 
13 стр.
2217 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije sumpor-dioksida - Metoda sa vodonik-peroksidom, barijum-perhloratom i torinom
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije sumpor-dioksida - Karakteristike performansi automatizovanih metoda merenja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta - Određivanje masene koncentracije oksida azota - Hemiluminiscentna metoda
Srpski
Објављен 
22.10.1997 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta - Određivanje masene koncentracije ugljen-monoksida - Metoda gasne hromatografije (identičan sa ISO 8186:1989)
Srpski
Објављен 
19.04.2007 . 
36 стр.
3943 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Određivanje čestica olova i jedinjenja olova - Plamena ili elektrotermalna atomskoapsorpciona spektrometrijska metoda
Srpski
Објављен 
29.03.2001 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Korišćenje podataka o temperaturi, pritisku i vlažnosti
Srpski
Објављен 
25.05.1994 . 
11 стр.
2053 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Određivanje masene koncentracije ugljen-monoksida - Metoda sa upotrebom indikatorskih cevi za brzo uzimanje uzoraka sa direktnim ocitavanjem (identičan sa ISO 8760:1990)
Srpski
Објављен 
31.08.2015 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Određivanje masene koncentracije ugljen-monoksida — Metoda sa upotrebom indikatorskih cevi za brzo uzimanje uzoraka sa direktnim očitavanjem — Tehnička ispravka 1
Srpski
Објављен 
25.05.1994 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Određivanje masene koncentracije azot-dioksida - Metoda sa upotrebom indikatorskih cevi za brzo uzimanje uzoraka sa direktnim ocitavanjem (identičan sa ISO 8761:1989)
Srpski
Објављен 
31.08.2015 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Određivanje masene koncentracije azot-dioksida — Metoda sa upotrebom indikatorskih cevi za brzo uzimanje uzoraka sa direktnim očitavanjem — Tehnička ispravka 1
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
48 стр.
3654 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Manuelno određivanje masene koncentracije praškastih materija
Srpski
Објављен 
22.10.1997 . 
18 стр.
2566 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Metoda stratifikacionog uzimanja uzoraka za ocenjivanje kvaliteta vazduha ambijenta (identičan sa ISO 9359:1989)
Srpski
Објављен 
22.10.1997 . 
18 стр.
2566 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Određivanje sadržaja aromatičnih ugljovodonika u stanju pare - Metoda gasne hromatografije posle adsorpcije u cevi sa aktivnim ugljem i desorpcije rastvaracem (identičan sa ISO 9487:1991)
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
9 стр.
1519 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Određivanje sadržaja čestica olova u aerosolu sakupljenih na filtrima — Atomska apsorpciona spektrometrijska metoda
Srpski
Објављен 
22.10.1997 . 
24 стр.
3182 RSD 
PDF
Planiranje monitoringa kvaliteta vazduha ambijenta (identičan sa ISO/TR 4227:1989)
Srpski
Објављен 
30.11.2007 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Maksimalno dozvoljene koncentracije škodljivih gasova, para, i aerosola u atmosferi radnih prostora i radilišta - Izmena 1
Srpski
Објављен 
17.09.1991 . 
112 стр.
6055 RSD 
PDF
Maksimalno dozvoljene koncentracije škodljivih gasova, para i aerosola u atmosferi radnih prostorija i radilišta

251 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia