Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2015-09-03
Time: 08:47


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
2 стр.
863 RSD 
PDF
Stomatologija - Brojčani sistem za obeležavawe rotirajućih instrumenata
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Stomatologija - Brojčani sistem obeležavanja rotirajućih instrumenata - Deo 1: Opšte karakteristike
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za avionske benzine sa sadržajem olova
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za avionska turbinska goriva
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za mešavine etanol-goriva za fleksibilne benzinske motore motornih vozila
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za denaturisano etanol-gorivo za namešavanje sa benzinima koji se upotrebljavaju kao gorivo za benzinske motore motornih vozila
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za biodizel-gorivo za namešavanje (B100) goriva srednjih destilata
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja sumpora u naftnim proizvodima primenom hidrogenolize i rateometrijske kolorimetrije
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja sumpora u naftnom gasu primenom oksidacione mikrokulometrije
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja ukupnog isparljivog sumpora u gasovitim ugljovodonicima i tečnim naftnim gasovima pomoću ultraljubičaste fluorescencije
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja kinematičke viskoznosti prozirnih i neprozirnih tečnosti (i izračunavanje dinamičke viskoznosti)
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tercijarnog amilalkohola i alkohola od C1 do C4 u benzinu pomoću gasne hromatografije
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna metoda za ispitivanje boje naftnih proizvoda po Sejboltu (hromometrijska metoda po Sejboltu)
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja napona pare naftnih proizvoda (metoda po Ridu)
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke dimljenja kerozina i avionskog turbinskog goriva
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja električne provodljivosti avionskih i destilatnih goriva
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja termičke oksidacione stabilnosti avionskih turbinskih goriva
Engleski
У припреми 
13.08.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke mržnjenja avionskih goriva (automatska laserska metoda)
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Zavarivanje - Parametri termičke obrade posle zavarivanja čelika
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Sredstva za nagrizanje za makroskopsko i mikroskopsko ispitivanje
Engleski
У припреми 
27.08.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas — Porozni materijali za boce za acetilen
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije - DLMS/COSEM skup podataka - Deo 4: Fizički sloj zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji i SMITP sloj linka podataka
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije - DLMS/COSEM skup podataka - Deo 8: PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji - Uključuje: Oeriginal-SMITP PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji, original-SMITP profil za lokalnu razmenu podatka i original-SMITP IP profil
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije – Niži sloj PLC profila koji koristi adaptivne mreže proširenog spektra za CX1 sa više nosilaca
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Mašine za sušenje rublja sa bubnjem za komercijalnu upotrebu - Metode za merenje performansi
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije – DLMS/COSEM skup podataka – Deo 8-4: Profil OFDM PLC uskog opsega za PRIME mreže
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije – DLMS/COSEM skup podataka – Deo 8-4: Profil OFDM PLC uskog opsega za G3-PLC mreže
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije – DLMS/COSEM skup podataka – Deo 8-7: Adaptivan PLC profil proširenog spektra za CX1 mreže sa više nosilaca
Engleski
У припреми 
12.03.2013 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine Deo 31: Izbor energetski efikasnih motora uključujući primenu promenljivih brzina- Uputstvo za primenu
Engleski
У припреми 
27.08.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Merila pritiska - Deo 3: Merila pritiska sa membranom i kapsulom - Mere, metrologija, zahtevi i ispitivanja merila pritiska
Srpski
У припреми 
19.06.2015 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Hemijska analiza gvožđa i čelika-Određivanje ukupnog sadržaja ugljenika u gvožđu i čeliku - Gravimetrijska metoda posle sagorevanja u struji kiseonika
Srpski
У припреми 
18.08.2015 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Hemijska analiza gvožđa i čelika - Određivanje fosfora u nelegiranim čelicima i gvožđu - Spektrofotometrijska metoda sa molibden-plavim
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Razmenjivači toplote — Hladnjaci za tečnost hlađeni vazduhom ("suvi hladnjaci") — Postupci ispitivanja za utvrđivanje karakteristika
Engleski
У припреми 
01.01.2012 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste. Elektromehanički releji nenormirane pobude ( uključujući releje za oštre uslove okoline)
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Pomoćni proizvodi sa osobe sa invaliditetom - Opšti zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Invalidska kolica na ručni pogon- Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Invalidska kolica na električni pogon, skuteri i njihovi punjači - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
01.09.2015 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura - Distributivne i transportne stanice za regulaciju pritiska - Funkcionalni zahtevi
Engleski
У припреми 
21.07.2015 . 
101 стр.
4809 RSD 
PDF
Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 2: Bezbednost
Engleski
У припреми 
07.07.2015 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Otkovci
Srpski
У припреми 
31.08.2015 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Određivanje ukupnih nečistoća u srednjim destilatima, dizel-gorivima i metilestrima masnih kiselina
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Izvođenje specijalnih geotehničkih radova — Šipovi izvedeni zbijanjem okolnog tla
Engleski
У припреми 
09.06.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Oprema za igrališta - Oprema za odbojku - Zahtevi za funkcionalnost i bezbednost, metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Gipsani blokovi - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
11.07.2015 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Tekstilne podne obloge - Klasifikacija
Engleski
У припреми 
01.09.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Oprema i pribori za TNG - Specifikacija i ispitivanje ventila i fitinga za posude pod pritiskom za tečni naftni gas (TNG)
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Veziva i malteri na bazi gipsa - Deo 2: Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
09.06.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Oprema za bazene - Deo 4: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za startne platforme
Engleski
У припреми 
09.06.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Oprema za bazene - Deo 5: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za linije staza
Engleski
У припреми 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Održavanje - Dokumentacija
Engleski
У припреми 
15.07.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Deo 15: Metamerija
Engleski
У припреми 
15.07.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja – Metode ispitivanja – Deo 23: Otpornost na vlažne atmosfere koje sadrže sumpor-dioksid
Engleski
У припреми 
11.07.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Elastične podne obloge-Podne obloge od polivinilhlorida koje se upotrebljavaju u posebno vlažnim sredinama- Specifikacije
Engleski
У припреми 
01.09.2015 . 
149 стр.
5122 RSD 
PDF
Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima - Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje na neporoznoj površini za vrednovanje baktericidnog i/ili fungicidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava koja se upotrebljavaju u oblasti prehrane, industrije, domaćinstva i ustanova - Metoda ispitivanja i zahtevi bez mehaničkog dejstva (faza 2, korak 2) delovanja(faza 2, korak 2)
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Višeslojni paneli od gipsanih ploča sa toplotnom/zvučnom izolacijom — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
23.07.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Sigurnosni ventili za rasterećenje pritiska pokretnih boca za tečnih naftni gas (TNG) predviđena za ponovno punjenje
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Materijali za ispunu spojeva gipsanih ploča — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
23.07.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG - Sigurnosni ventili za resterećenje posuda pod pritiskom za TNG - Pomoćna oprema
Engleski
У припреми 
01.09.2015 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG – Pokretne zavarene čelične boce za TNG namenjene za ponovno punjenje – Alternativno konstruisanje i izrada
Engleski
У припреми 
11.07.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Tekstilne podne obloge – Zahtevi za odstupanja (linearnih) mera tepiha, staza, tepih ploča i tepiha od zida do zida, kao i za odstupanja dezena (ponavljanja šare)
Srpski
У припреми 
06.07.2015 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Ambalaža- Terminologija- Osnovni termini i definicije
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Izvođenje specijalnih geotehničkih radova – Mikrošipovi
Engleski
У припреми 
11.07.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Tekstilne podne obloge – Klasifikacija mašinski izrađenih tepiha i staza sa florom
Engleski
У припреми 
23.07.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG - Kontrola i ispitivanje drumskih cisterni za TNG
Engleski
У припреми 
09.06.2015 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Stoni tenis - Deo 1: Stolovi za stoni tenis, zahtevi za funkcionalnost i bezbednost, metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
09.06.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Stoni tenis - Deo 2: Držači mreže - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
У припреми 
01.09.2015 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora sa kompresorima na električni pogon - Deo 2: Uslovi ispitivanja
Engleski
У припреми 
09.06.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Sportska oprema sa točkićima - Trotineti - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
10.07.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Proizvodi za bebe i malu decu - Nosiljke i postolja - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Potrošni materijali za zavarivanje - Potrošni materijali za tvrdo navarivanje
Engleski
У припреми 
01.09.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Kontrola i održavanje ventila boca za TNG tokom periodične kontrole boca
Engleski
У припреми 
09.06.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Oprema za igru na naduvavanje - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
07.07.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje glavnih sastojaka i primesa disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom (XRF) – Deo 1: Smernice za rutinsku metodu
Engleski
У припреми 
09.06.2015 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Objekti za sport i rekreaciju - Sprave od užadi za veranje - Deo 1: Konstrukcija i zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
09.06.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Objekti za sport i rekreaciju - Sprave od užadi za veranje - Deo 2: Zahtevi za upotrebu
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje — Predizolovani savitljivi cevni sistemi – Deo 1: Klasifikacija, opšti zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje — Predizolovani savitljivi cevni sistemi – Deo 2 : Spojeni plastični priključci — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje — Predizolovani savitljivi cevni sistemi – Deo 3: Plastični priključci koji nisu spojeni sa cevima; zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
07.07.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Deo 2: Određivanje sadržaja mangana — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
У припреми 
23.09.2013 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas - Baterije boca - Periodična kontrola i ispitivanje
Srpski
У припреми 
24.08.2015 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnih dobara - Glavni opšti termini i definicije
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Slojna i hibridna integrisana kola
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Slojna i hibridna integrisana kola
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Usluge estetske hirurgije
Srpski
У припреми 
26.08.2015 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Stomatologija - Medicinska sredstva za stomatologiju - Oprema
Srpski
У припреми 
26.12.2015 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Stomatologija - Medicinska sredstva za stomatologiju - Materijali
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Radijatori, konvektori i ugradni konvektori sa prinudnom konvekcijom ostvarenom ventilatorima — Deo 1:Tehničke specifikacije i zahtevi
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Radijatori, konvektori i ugradni konvektori sa prinudnom konvekcijom ostvarenom ventilatorima — Deo 2:Metode ispitivanja i ocena toplotne snage
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Radijatori, konvektori i ugradni konvektori sa prinudnom konvekcijom ostvarenom ventilatorima — Deo 3: Metoda ispitivanja i ocena kapaciteta hlađenja
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje površine za vrednovanje fungicidnog selovawa ili delovanja na kvasce kvasnog delovanja hemijskih dezinfekcionih sredstava i antiseptika koji se koriste u oblasti veterine na ne-poroznim površinama bez mehaničkog delovanja - Metode ispitivanja (faza2, korak 2)
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Kontrolisana sredina prostora za čuvanje dezinfikovanih termolabilnih endoskopa
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja za određivanje stepena kiselosti tla prema Bauman-Galiju
Engleski
У припреми 
01.09.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG - Sigurnosni ventili za resterećenje posuda pod pritiskim za TNG – Zahtevi za popravku
Engleski
У припреми 
09.06.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Oprema za ronjenje — Kompenzator plovnosti — Zahtevi za funkcionalnost i bezbednost, metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Oprema za postupanje sa pacijentom koja se koristi u drumskim ambulantnim vozilima - Deo 1 Opšti sistemi nosila i opreme za postupanje sa pacijentima
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Oprema za postupanje sa pacijentom koja se koristi u drumskim ambulantnim vozilima -Deo 2 - Hidraulična nosila - Izmena 1
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Oprema za postupanje sa pacijentom koja se koristi u drumskim ambulantnim vozilima — Deo 3: Nosila specijalne namene - Izmena 1
Srpski
У припреми 
16.12.2013 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Evrokod 4 — Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona — Deo 2: Opšta pravila i pravila za mostove — Nacionalni prilog
Engleski
У припреми 
01.10.2014 . 
169 стр.
5435 RSD 
PDF
Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
01.09.2015 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-1: Posebi zahtevi - Otvoreni gorionici i gorionici sa vokom
Engleski
У припреми 
01.09.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-3: Posebni zahtevi - Kazani za kuvanje
Engleski
У припреми 
01.09.2015 . 
168 стр.
5435 RSD 
PDF
Gasni protočni zagrejači vode za proizvodnju vode tople vode u domaćinstvu
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Razmenjivači toplote — Rashladni kondenzatori sa prinudnim strujanjem vazduha — Procedure ispitivanja za utvrđivanje karakteristika
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Razmenjivači toplote — Rashladne jedinice sa prinudnim strujanjem vazduha za hlađenje — Procedure ispitivanja za utvrđivanje karakteristika
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Radijatori i konvektori - Deo 1:Tehničke specifikacije i zahtevi
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Radijatori i konvektori - Deo 2: Metode ispitivanja i ocenjivanje
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu — Deo 2: Zahtevi i ispitivanje fizičkih osobina
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu — Deo 3: Zahtevi i ispitivanja za biološko vrednovanje
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi — Metode ispitivanja — Deo 1: Referentni beton i referentni malter za ispitivanje
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 13: Referentni zidarski malter za ispitivanje dodataka malteru
Engleski
У припреми 
29.07.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje — Predizolovani, spojeni cevni sistemi za neposredno ukopane toplovodne mreže – Sklop čeličnog ventila za čelične priključke, poliuretanska toplotna izolacija i spoljašnje kućište od polietilena
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 4-3: Slojevi nezavisni od medijuma - Komunikacija preko IP-a
Engleski
У припреми 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 1: Opšte
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 2: Emisija celokupnog železničkog sistema prema okolini
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 3-1: Vozna sredstva - Voz i kompletno vozilo
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 3-2: Vozna sredstva - Uređaji
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 4: Emisija i imunost signalnih i telekomunikacionih uređaja
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 5: Emisija i imunost stabilnih postrojenja za napajanje i uređaja
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Primene na železnici - Stabilna postrojenja - Razvodne aparature za jednosmernu struju - Deo 3: Jednosmerni rastavljači, sklopke-rastavljači i sklopke za uzemljenje za unutrašnju montažu
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Primene na železnici - Stabilna postrojenja - Razvodne aparature za jednosmernu struju - Deo 4: Jednosmerni rastavljači, sklopke-rastavljači i sklopke za uzemljenje za spoljašnju montažu
Engleski
У припреми 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Metode ispitivanja i zahtevi za pribor za distributivne kablove naznačenog napona 0,6/1,0 (1,2) kV
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Zahtevi za paralelno povezivanje mikrogeneratora sa javnim niskonaponskim distributivnim mrežama
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme za kuće i zgrade (HBES) i automatizaciju i kontrolne sisteme u zgradama (BACS) — Deo 11: Pametno merenje - Specifikacije primene - Jednostavni spoljni displej za potrošača
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Procedure za merenje nivoa magnetskog polja proizvedenog elektronskim i električnim uređajima u železničkom okruženju u odnosu na izlaganje ljudi - Izmena 1
Engleski
У припреми 
15.05.2015 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Ekodizajn za električne pogonske sisteme, startere motora, energetsku elektroniku i njenu primenu na pogone – Deo 3: Kvantitativni ekodizajn pristup kroz procenu životnog ciklusa uključujući pravila za kategorije proizvoda i sadržaj deklaracija o ekologiji
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Sredstva i infrastrukture u centrima podataka - Deo 2-4: Telekomunikaciona kablovska infrastruktura
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Posebni zahtevi za prevenciju i gašenje požara za električne ploče za kuvanje
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Primene na železnici - Tehnički parametri za sisteme za detekciju voza za potrebe interoperabilnosti sistema evropskih železnica- Deo 1: Šinska kola
Engleski
У припреми 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Električni kablovi za fotonaponske sisteme
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Mašine za pranje rublja za komercijalnu upotrebu - Metode za merenje performansi
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
223 стр.
6061 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za emisiju
Engleski
У припреми 
09.06.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Planinarska oprema — Prusik — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
18.04.2013 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine - Deo 18: Funkcionalna ocena izolacionih sistema - Odeljak 21: Procedure za ispitivanje profilisanih namotaja - Ocena termičkih karakteristika i klasifikacija
Engleski
У припреми 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 4: Metode za određivanje veličina sinhronih mašina iz ispitivanja
Engleski
У припреми 
20.08.2015 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Mehaničke konstrukcije za elektronsku opremu – Dimenzije mehaničkih konstrukcija serije 482,6 mm (19 in) – Deo 3-108: Dimenzije unutrašnjih ramova R-tipa i utikačkih jedinica
Engleski
У припреми 
15.07.2011 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje -- Deo 19: Poliuretanom lakirana lemljiva okrugla bakarna žica, prekrivena poliamidom, klase 130
Engleski
У припреми 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 0-3: Opšti zahtevi –– Lakirana aluminijumska žica okruglog poprečnog preseka –– Izmena 1
Engleski
У припреми 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 20: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka lakirana poliuretanom, klase 155
Engleski
У припреми 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 21: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka lakirana poliuretanom i prekrivena poliamidom, klase 155
Engleski
У припреми 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 23: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka lakirana poliesterimidom, klase 180
Engleski
У припреми 
19.08.2015 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 27: Bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka izolovana papirnom trakom
Engleski
У припреми 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 28: Bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka lakirana poliesterimidom, klase 180
Engleski
У припреми 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 36: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka lakirana poliesterimidom, klase 180, s vezivnim slojem
Engleski
У припреми 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 37: Bakarna žica okruglog poprečnog preseka lakirana poliesterimidom, klase 180 s vezivnim slojem
Engleski
У припреми 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 38: Bakarna žica okruglog poprečnog preseka lakirana poliesterom ili poliesterimidom i prekrivena poliamidom, klase 200, s vezivnim slojem
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 40: Gola ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka, opletena staklenim vlaknima impregniranim smolom ili lakom, temperaturnog indeksa 200
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 40: Gola ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka, opletena staklenim vlaknima impregniranim smolom ili lakom, temperaturnog indeksa 200
Engleski
У припреми 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 46: Bakarna žica okruglog poprečnog preseka lakirana aromatičnim poliimidom, klase 240
Engleski
У припреми 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 47: Bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka lakirana aromatičnim poliimidom, klase 240
Engleski
У припреми 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 51: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka lakirana poliuretanom, klase 180
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-4: Posebni zahtevi za centrifuge za rublje
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-5: Posebni zahtevi za mašine za pranje posuđa
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-6: Posebni zahtevi za stacionarne električne štednjake, radne ploče za kuvanje, pećnice i slične aparate
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Deo 2-95: Posebni zahtevi za mehanizme za vertikalno kretanje garažnih vrata u stambenim objektima - Izmena 1
Engleski
У припреми 
30.06.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije – Deo 2-6 – Posebni zahtevi - Sklopke i odgovarajući pribor za upotrebu u elektronskim sistemima za kuće i zgrade (HBES)
Srpski
У припреми 
02.09.2015 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Savitljiva izolaciona navlaka – Deo 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka – List 284: Termoskupljajuće navlake, za primenu kod uljnih barijera
Srpski
У припреми 
02.09.2015 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Savitljiva izolaciona navlaka – Deo 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka – List 285: Termoskupljajuća poliolefinska navlaka, za izolaciju spojnica na srednjenaponskom nivou
Engleski
У припреми 
12.08.2015 . 
2 стр.
863 RSD 
PDF
Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 11-10: Ispitni plamenovi — Metode ispitivanja horizontalno i vertikalno postavljenih uzoraka plamenom snage 50 W - Ispravka
Engleski
У припреми 
20.08.2015 . 
72 стр.
4184 RSD 
PDF
Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 11-20: Ispitni plamenovi - Metode ispitivanja plamenom snage 500 W
Engleski
У припреми 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Kablovi sa mineralnom izolacijom i njihovi završni priključci za naznačeni napon koji ne prelazi 750 V – Deo 1: Kablovi – Izmena 1
Engleski
Објављен 
18.08.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Kablovi sa mineralnom izolacijom i njihovi završni priključci naznačenog napona koji ne prelazi 750 V –– Deo 2: Završni priključci –– Izmena 1
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Ispitni kôd za određivanje akustičkog zagađenja u vazduhu - Deo 2-5: Posebni zahtevi za termoakumulacione peći
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Mikrotalasne pećnice za domaćinstvo — Metode za merenje performanse
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente — Diskretne komponente — Deo 5-5: Optoelektronske komponente — Fotokapleri
Engleski
У припреми 
11.08.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Paralelno vezani samoobnavljajući kondenzatori za naizmenične sisteme naznačenog napona do i uključujući 1 000 V – Deo 1: Opšte – Performanse, ispitivanje i naznačeni podaci – Zahtevi za bezbednost – Uputstvo za instalaciju i rad
Engleski
У припреми 
11.08.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Paralelno vezani samoobnavljajući kondenzatori za naizmenične sisteme naznačenog napona do i uključujući 1 000 V – Deo 2: Ispitivanje starenja, ispitivanje samoobnavljanja i ispitivanje sa razaranjem
Engleski
У припреми 
15.07.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Specifikacije za nekorišćene silikonske izolacione tečnosti za za primene u elektrotehnici
Engleski
У припреми 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Žice za namotaje –– Metode ispitivaњa –– Deo 3: Mehaničke osobine –– Izmena 1
Engleski
У припреми 
11.08.2015 . 
119 стр.
4809 RSD 
PDF
Paralelno vezani kondenzatori za energetske sisteme naizmenične struje naznačenog napona iznad 1 000 V – Deo 1: Opšte
Engleski
У припреми 
11.08.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Paralelno vezani kondenzatori za energetske sisteme naizmenične struje, naznačenog napona iznad 1 000 V - Deo 4: Unutrašnji osigurači
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
86 стр.
4497 RSD 
PDF
Nuklearne elektrane — Instrumentacijski i upravljački sistemi značajni za bezbednost — Zahtevi za konstrukciju hardvera za sisteme zasnovane na računarima
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
751 стр.
9228 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Deo 6-10: Specifikacija protokola sloja aplikacije — Elementi tipa 10
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
150 стр.
5122 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Deo 6-12: Specifikacija protokola sloja aplikacije — Elementi tipa 12
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
74 стр.
4184 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnice - Deo 6-13: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 13
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Deo 6-14: Specifikacija protokola sloja aplikacije — Elementi tipa 14
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
376 стр.
7859 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Deo 6-3: Specifikacija protokola sloja aplikacije — Elementi tipa 3
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Deo 6-4: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 4
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
117 стр.
4809 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Deo 6-5: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 5
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
102 стр.
4809 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Deo 6-9: Specifikacija protokola sloja aplikacije — Elementi tipa 9
Srpski
У припреми 
13.07.2015 . 
41 стр.
3950 RSD 
PDF
Vrednovanje i redovna ispitivanja u medicinskim odeljenjima za vizuelizaciju slike – Deo 3-4: Prijemna ispitivanja - Performanse vizuelizacije slike stomatoloških rendgen-aparata
Engleski
У припреми 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparati za upotrebu u prisustvu zapaljivih prašina-Deo 17: Nadzor i održavanje električnih instalacija u opasnim prostorima ( sem rudnika)
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Upravljanje industrijskim procesima - Bezbednost objekata u kojima se vrše analize
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
258 стр.
6452 RSD 
PDF
Elektronska oprema na železnici – Magistrala za voz – Deo 3-4: ECN – Eternet mreža
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Instrumenti za zaštitu od zračenja - Instrumenti za merenje radona i produkata nastalih raspadom radona - Deo 3: Posebni zahtevi za instrumente za merenje produkata nastalih raspadom radona
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Instrumenti za zaštitu od zračenja - Instrumenti za merenje radona i produkata nastalih raspadom radona - Deo 4: Uređaji za formiranje referentne atmosfere koja sadrži izotope radona i produkte njihovog raspada (STAR)
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Kuhinjske nape za domaćinstvo — Metode za merenje performanse — Izmena 12
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-11: Instalisanje sabirnica – Profili instalisanja za CPF 11
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-13: Instalisanje sabirnica — Profili instalisanja za CPF 13
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-14: Instalisanje sabirnica — Profili instalisanja za CPF 14
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-16: Instalisanje sabirnica — Profili instalisanja za CPF 16
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-17: Instalisanje sabirnica — Profili instalisanja za CPF 17
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-18: Instalisanje sabirnica — Profili instalisanja za CPF 18
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-19: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 19
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
173 стр.
5435 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-2: Instalisanje sabirnica — Profili instalisanja za CPF 2
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
119 стр.
4809 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-3: Instalisanje sabirnica — Profili instalisanja za CPF 3
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-6: Instalisanje sabirnica – Profili instalisanja za CPF 6
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
81 стр.
4497 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-8: Instalisanje sabirnica — Profili instalisanja za CPF 8
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Superprovodnost - Deo 21: Superprovodne žice - Metode ispitivanja praktičnih superprovodnih žica - Opšte karakteristike i uputstvo
Srpski
У припреми 
20.09.2013 . 
149 стр.
6158 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
15.07.2015 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti — Određivanje sadržaja kiseline — Deo 3: Metode ispitivanja za nemineralna izlaciona ulja
Engleski
У припреми 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparatiza eksplozivne gasovite atmosfere-Električna otpornost grejnih kablova-Deo 1: Opšte i ispitni zahtevi
Engleski
У припреми 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Električni aparati za eksplozivne gasovite atmosfere- Električna otpornost grejnih kablova-Deo 2: Uputstvo za projektovanje, instalaciju i održavanje
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
109 стр.
4809 RSD 
PDF
Nuklearne elektrane — Glavna upravljačka sala - Funkcije uzbunjivanja i njihovo predstavljanje
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
109 стр.
4809 RSD 
PDF
Nuklearne elektrane — Glavna upravljačka sala - Funkcije uzbunjivanja i njihovo predstavljanje
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 10: Programi
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Specifikacija unificirane arhitekture OPC-a — Deo 100: Interfejs uređaja
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 11: Istorijski pristup
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
95 стр.
4497 RSD 
PDF
Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 13: Agregacije
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
135 стр.
5122 RSD 
PDF
Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 3: Model adresnog prostora
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
197 стр.
5748 RSD 
PDF
Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 4: Servisi
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
127 стр.
5122 RSD 
PDF
Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 5: Informacioni model
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 6: Mapiranja
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
117 стр.
4809 RSD 
PDF
Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 7: Profili
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 8: Pristup podacima
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 9: Alarmi i stanja
Engleski
У припреми 
20.08.2015 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Sijalice sa svetlećim diodama i ugrađenim predspojnim uređajem za opšte osvetljenje za napon > 50 V – Specifikacije za bezbednost - Izmena 1
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
173 стр.
5435 RSD 
PDF
Elektronska oprema na železnici - Multimedijalni i telematski podsistemi za železnicu koji se nalaze unutar vozila - Deo 1: Opšta arhitektura
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Standardizovani ontološki registri proizvoda i prenos pomoću tabela - Deo 3: Interfejs za zajednički informacioni model
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
88 стр.
4497 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Bežične komunikacione mreže - Deo 2 - Upravljanje koegzistencijom
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi video nadzora za bezbedonosne primene-Deo 2-2: Protokoli video prenosa- IP međuzamenljivost zasnovana na HTTP i REST uslugama
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
86 стр.
4497 RSD 
PDF
Upravljanje alarmima za procesne industrije
Engleski
У припреми 
15.07.2015 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Fluidi za primenu u elektrotehnici - Reciklirana mineralna izolaciona ulja za transformatore i razvodne aparature
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
118 стр.
4809 RSD 
PDF
Vrste dokumenata za električne projekte koji se odnose na instrumentaciju u procesnoj industriji
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Format inženjeringa razmene podataka za upotrebu u industrijskom automatskom sistemu inženjeringa - ( AML ) - Deo 2 : Uloga klase biblioteka
Engleski
У припреми 
03.09.2015 . 
85 стр.
4497 RSD 
PDF
Primene na železnici - Vozna sredstva - Elektronske prigušnice za osvetljenje fluorescentnim svetiljkama, napajane jednosmernom strujom
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
930 стр.
9931 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Bežična komunikaciona mreža i komunikacioni profili - ISA 100.11a
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu - Deo 1: Pregled
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu (FDI) - Profili - Deo 101-1: Osnovna sabirnica H1
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu (FDI) - Profili - Deo 101-2: Osnovna sabirnica HSE
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu (FDI) - Profili - Deo 103-1: PROFIBUS
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu (FDI) - Profili - Deo 103-4: PROFINET
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu (FDI) - Profili - Deo 109-1: HART® i WirelessHART®
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
143 стр.
5122 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu - Deo 2:FDI klijent
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
72 стр.
4184 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu - Deo 3: FDI server
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
89 стр.
4497 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu - Deo 4: FDI paketi
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu - Deo 5: FDI informacioni model
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu - Deo 6: Tehnologija mapiranja
Engleski
У припреми 
14.08.2015 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija uređaja za spoljnu upotrebu - Deo 7: Uređaji za komunikaciju
Engleski
У припреми 
15.07.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Fluidi za primenu u elektrotehnici - Nekorišćeni prirodni tečni estri za transformatore i sličnu električnu opremu
Engleski
У припреми 
13.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-9: Posebni zahtevi za ureznice i mašine za izradu zavrtnjeva
Srpski
У припреми 
05.08.2015 . 
52 стр.
4418 RSD 
PDF
Bezbednost dečjih igračaka - Deo 3: Migracija određenih elemenata
Engleski
У припреми 
27.08.2015 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Merila pritiska - Deo 1: Merila pritiska sa Burdon cevi - Mere, metrologija, zahtevi i ispitivanje
Engleski
У припреми 
27.08.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Merila pritiska - Deo 2: Izbor i preporuke za ugradnju merila pritiska
Engleski
У припреми 
01.09.2015 . 
159 стр.
5435 RSD 
PDF
Gasni akumulacioni zagrejači vode za proizvodnju tople vode u domaćinstvu
Engleski
У припреми 
28.07.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Mala plovila — Sistemi tečnog naftnog gasa (TNG)
Engleski
У припреми 
28.07.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Mala plovila — Uputstvo za rukovaoca – Izmena 1
Engleski
У припреми 
27.08.2015 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Boce za gas — Ventili na bocama — Specifikacija i ispitivanje tipa
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Elektrootporno zavarivanje — Ispitivanje ljuštenjem i rezanjem dletom tačkasto i bradavičasto zavarenih spojeva
Engleski
У припреми 
27.08.2015 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Boce za gas — Boce za acetilen — Periodični pregled i održavanje
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Sterilni intravaskularni uvodnici,dilatatori, i zice-vodici za jednokratnu upotrebu
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Injekcioni sistemi sa iglom za medicinsku upotrebu — Zahtevi i metode ispitivanja — Deo 1: Injekcioni sistemi sa iglom
Engleski
У припреми 
27.08.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Boce za gas — Izlazni priključci za ventile na bocama za gas za komprimovani vazduh za disanje
Engleski
У припреми 
28.07.2015 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Mala plovila — Električne instalacije — Instalacije naizmenične struje
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Oprema za gasno zavarivanje - Sistemi za snabdevanje acetilenom za zavarivanje, rezanje i srodne postupke - Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
31.01.2014 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja- Tečna hemijska sredstva za sterilizaciju medicinskih sredstava za jednokratnu upotrebu koja sadrže životinjska tkiva i njihove derivate- Zahtevi za karakterizaciju, razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije medicinskih sredstava
Engleski
У припреми 
23.09.2013 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas - Ventili na bocama za gas - Ispitivanja tokom proizvodnje i kontrole
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Elektrootporno zavarivanje — Ispitivanje sa razaranjem — Mere epruvete i procedura za udarno ispitivanje smicanjem i poprečnim zatezanjem elektrootporno-tačkastih i ispupčeno- bradavičastih zavarenih spojeva
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Elektrootporno zavarivanje — Procedura za tačkasto zavarivanje niskougljeničnih čelika sa prevlakom i bez nje
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
79 стр.
4184 RSD 
PDF
Zavarivanje - Elektrolučno zavarivanje vijaka na metalnim materijalima
Engleski
У припреми 
07.07.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Termičko raspršivanje — Žice, šipke i pletene žice za plameno i elektrolučno raspršivanje —Klasifikacija — Tehnički uslovi isporuke
Engleski
У припреми 
07.07.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Termičko raspršivanje - Raspršivanje i stapanje legura koje sadrže topitelj
Srpski
У припреми 
08.07.2015 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Boje, lakovi i štamparske boje - Određivanje finoće mliva
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Materijali za primarno pakovanje medicinskih proizvoda - Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2008, sa posebnim osvrtom na dobru proizvođačku praksu (GPM
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 12: Tačkasto, šavno i bradavičasto zavarivanje
Engleski
У припреми 
07.07.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Korozija metala i legura - Korozija u veštačkim atmosferama - Ubrzano ispitivanje korozije izlaganjem kontrolisanim ciklusima vlaženja i povremenim raspršivanjem rastvora soli
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Deo 1: Određivanje vlažnosti
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Deo 2: Određivanje zapreminske mase
Srpski
У припреми 
30.07.2015 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 7: Mešavina poliamida i nekih drugih vlakana (metoda sa mravljom kiselinom)
Engleski
У припреми 
28.07.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Mala plovila — Merenje emisije izduvnih gasova klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem – Merenje emisije izduvnih gasova i čestica na ispitnom stolu
Engleski
У припреми 
28.07.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Mala plovila - Trajno ugrađeni rezervoari za benzin i dizel-goriva – Izmena 1
Engleski
У припреми 
28.07.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Mala plovila — Električni/elektronski sistemi upravljanja kormilom, kopčom i brojem obrtaja– Izmena 1
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima - Providni paravani, trake i zakloni za elektrolučne postupke zavarivanja
Srpski
У припреми 
08.07.2015 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Određivanje otpornosti na tečnosti - Deo 3: Metoda pomoću apsorpcionog sredstva
Engleski
У припреми 
15.07.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Boje i lakovi – Određivanje zapreminske frakcije neisparljivih materija – Deo 3: Određivanje izračunavanjem na osnovu sadržaja neisparljivih materija određenog u skladu sa ISO 3251, gustine materijala za prevlaku i gustine rastvarača u materijalu za prevlaku
Engleski
У припреми 
27.08.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Boce za gas — Boce za acetilen — Osnovni zahtevi i ispitivanje tipa
Srpski
У припреми 
31.08.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Izračunavanje cetanskog indeksa goriva srednjih destilata prema jednačini sa četiri promenljive - Izmena 1
Srpski
У припреми 
18.08.2015 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Gvožđe i čelik - Određivanje ukupnog sadržaja silicijuma - Gravimetrijska metoda
Srpski
У припреми 
09.07.2015 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektrolitičkih prevlaka zlata i legura zlata - Deo 3: Elektrografska ispitivanja poroznosti
Engleski
У припреми 
07.07.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Emajli (završne obrade) — Uputstvo za izbor metoda ispitivanja emajliranih površina proizvoda
Srpski
У припреми 
08.07.2015 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Vrednovanje degradacije prevlaka - Označavanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomernih promena izgleda - Deo 8: Ocenjivanje stepena ljuštenja i stepena korozije oko proreza ili drugog veštačkog nedostatka
Srpski
У припреми 
19.08.2015 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Plastične mase — Male komore za kondicioniranje i ispitivanje primenom vodenih rastvora radi održavanja konstantne vlažnosti
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Konični konektori — Deo 1: Konusi i priključci
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Sklopovi creva niskog pritiska za upotrebu sa medicinskim gasovima
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema- Setovi za disanje i konektori
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Zavarivanje - Zavareni spojevi topljenjem na čeliku, niklu, titanu i njihovim legurama (ne obuhvata zavarivanje snopom) - Nivoi kvaliteta nepravilnosti
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Oprema za elektrootporno zavarivanje – Transformatori- Opšte specifikacije primenljive za sve transformatore
Engleski
У припреми 
07.07.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Korozija metala i legura — Određivanje otpornosti legura bakra sa cinkom na decinkovanje - Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
16.07.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Intrauterina kontraceptivna sredstva sa uloškom od bakra– Zahtevi i ispitivanja
Engleski
У припреми 
07.07.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Korozija metala i legura - Ispitivanje naponske korozije - Deo 10: Metoda obrnutog U-savijanja
Engleski
У припреми 
07.07.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Korozija metala i legura - Ispitivanje naponske korozije - Deo 11: Smernice za ispitivanje otpornosti metala i legura na vodoničnu krtost i pojavu prslina pod dejstvom vodonika
Srpski
У припреми 
06.07.2015 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Ambalaža – Grafički simboli za označavanje načina rukovanja robom
Srpski
У припреми 
19.08.2015 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Plastične mase i ebonit- Određivanje tvrdoće utiskivanjem pomoću durometra (tvrdoća po Šoru)
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Legure za meke lemove - Hemijski sastavi i oblici
Engleski
У припреми 
08.07.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Topitelji za meko lemljenje — Metode ispitivanja — Deo 5: Ispitivanje preko bakarnog ogledala
Engleski
У припреми 
30.04.2013 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna praksa određivanja strukturnih karakteristika poliolefina i poliolefinskih kopolimera infracrvenom spektrofotometrijom (FTIR)
Engleski
У припреми 
15.07.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Standardna metoda za ispitivanje vode u bojama i materijalima za boje metodom po Karlu Fišeru
Engleski
У припреми 
15.07.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja sadržaja vode u prevlakama direktnim ubrizgavanjem u gasni hromatograf
Engleski
У припреми 
15.07.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Standardna metoda za izračunavanje indeksa žutila i beline iz instrumentalno izmerenih koordinata boje
Engleski
У припреми 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Trofazni distributivni transformatori 50 Hz potopljeni u ulje, od 50 kVA do 2500 kVA, sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 36 kV- Deo 1: Opšti i zahtevi za transformatore sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 24 kV
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Niskonaponski osigurači. Dodatni zahtevi za osigurače za upotrebu od strane ovlašćenih osoba ( osigurači uglavnom za upotrebu u industrijske svrhe ). Primeri standardizovanih sistema osigurača od A do J
Srpski
У припреми 
08.07.2015 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik-Poglavlje 448: Zaštita elektroenergetskog sistema
Srpski
У припреми 
01.06.2015 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik Deo 617: Organizacija/tržište električne energije
Srpski
У припреми 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kablovski distributivni sistemi za televizijske i zvučne signale - Deo 12: Elektromagnetska kompatibilnost sistema
Srpski
У припреми 
74 стр.
5024 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske i zvučne signale i interaktivne servise - Deo 6: Optička oprema
Srpski
У припреми 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Elektronski predspojni uređaji za cevaste fluorescentne sijalice napajane jednosmernom strujom - Zahtevi za performanse - Izmene i dopune
Engleski
У припреми 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Pomoćni uređaji za sijalice - Elektronski pretvarači za sniženje napona za sijalice sa usijanim vlaknom napajani jednosmernom ili naizeničnom strujom - Zahtevane radne karakteristike
Srpski
У припреми 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
KARAKTERISTIKE I ISPITIVANJA ELEKTRODINAMIČKIH I ELEKTROMAGNETSKIH KOCIONIH SISTEMA - (IDENTIČAN SA IEC 631:1978)
Srpski
У припреми 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Kriterijumi za procenu i kodiranje komutacije obrtnih električnih mašina za vuču
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Trajnost i izdržljivost pisani.štampanih i kopiranih papirnih dokumenata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Zahtevi za skladištenje arhivskog i bibliografskog materijala
Srpski
У припреми 
06.07.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Lake metalne posude – Okrugle limenke sa odvojivim poklopcem – Unutrašnji prečnici
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Osnovni priručnik za razmenu informacija u oblasti kulturnog nasleđa
Engleski
У припреми 
17.08.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Uputstvo o primeni ISO 22000
Srpski
У припреми 
08.07.2015 . 
60 стр.
4418 RSD 
PDF
Menadžment rizikom - Principi i smernice
Srpski
У припреми 
17.08.2015 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Etarsko ulje lavande (Lavandula angustifolia Mill.)
Engleski
У припреми 
07.07.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektrolitičkih prevlaka zlata i legura zlata - Deo 2: Ispitivanja uticaja okoline pomoću smeše protočnog gasa (MFG)
Srpski
У припреми 
17.08.2015 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Etarsko ulje pitome nane (Mentha x piperita L.)
Srpski
У припреми 
09.07.2015 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake - Prethodna obrada gvožđa ili čelika radi smanjenja rizika od vodonične krtosti
Srpski
У припреми 
09.07.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake - Obrada gvožđa ili čelika posle nanošenja prevlake radi smanjenja rizika od vodonične krtosti
Srpski
У припреми 
18.08.2015 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Direktno redukovano gvožđe — Određivanje ugljenika i/ili sumpora — Metoda visokofrekventnog indukcionog sagorevanja sa merenjem infracrvene apsorpcije
Srpski
У припреми 
26.08.2015 . 
45 стр.
3950 RSD 
PDF
Uputstvo koje se bavi pitanjima životne sredine u standardima za proizvode
Srpski
У припреми 
08.07.2015 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Menadžment rizikom - Rečnik
Srpski
У припреми 
01.09.2015 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Tehnike bezbednosti — Pravila prakse za menadžment bezbednošću informacija
Srpski
У припреми 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Izolatori - Termini i definicije - Izmene
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Električni kablovi – Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC масе, типа PP, za naznačene napone do i uključujući 300/500V
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Električni kablovi — Instalacioni kablovi sa razmaknutim žilama tipa PP/R i PP/R-A za naznačene napone do i uključujući 300/500 V
Srpski
У припреми 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Protiveksplozivna zaštita - Posebni zahtevi za ventilatore u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom - Izmene
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
1 стр.
863 RSD 
PDF
Cigarete - Opšte odredbe - Izmena 2
Srpski
У припреми 
24.06.2014 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnička oprema javnih puteva - Oprema za obeležavanje i usmeravanje
Srpski
Објављен 
04.06.2015 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta — Emisija
Engleski
Објављен 
01.01.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Molekularna ispitivanja u dijagnostici in vitro - Specifikacije za procese pre ispitivanja za ukupnoj venskoj krvi - Deo 1 : Izolovana ćelijska DNK
Engleski
Објављен 
01.01.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Selection, use, care and maintenance of personal protective equipment for preventing electrostatic risks in hazardous areas (explosion risks)
Srpski
Објављен 
01.08.2016 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Industrijske armature - Obeležavanje armatura od metala
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje puteva i drugih saobraćajnih površina (isključujući gornji stroj železničkih pruga i asfaltnih slojeva kolovozne konstrukcije)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Nameštaj — Stolovi — Metode ispitivanja za određivanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Standardni brojevi - brojčane vrednosti i definicije
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Standardni brojevi - smernice za primenu
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izrada standarda - Smernice za uobličenje i redigovanje standarda
Srpski
Објављен 
01.12.1976 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Klasifikacija i označavanje jugoslovenskih standarda
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva
Srpski
Објављен 
05.10.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Označavanje proizvoda, radova i usluga - Opšta pravila
Srpski
Објављен 
01.09.1959 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardne dužinske mere od 0,01 do 1000 mm
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i opšti principi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crtežima
Srpski
Објављен 
01.12.1974 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Matematički znaci i simboli Bulove algebre
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Grafički simboli. Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
11.11.1996 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Grafički simboli za tehničko crtanje - Cevovodi - Funkcionalno prikazivanje
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Grafički simboli za opštu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Grafički simboli - Upotreba strelica
Srpski
Објављен 
03.05.1995 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Grafički simboli sa strelicama - Pregled simbola
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovne postavke
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, latiničko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, ćiriličko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, grčko
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži. Formati i obrasci za crteže
Srpski
Објављен 
14.12.1984 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Previjanje crteža
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Razmere
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Uslovi za mikrofilmovanje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Zaglavlja - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Sastavnice - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Kotiranje
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije veličina - opšta grupa
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Opšti principi
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za prostor i vreme
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za periodične i srodne pojave
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice mehanike
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za elektricitet i magnetizam
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za svetlost i srodna elektromagnetska zračenja
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice koje se ne upotrebljavaju
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije jedinica - opšta grupa
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kalorija - džul - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kalorija-džul
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Konjska snaga-kilovat-Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tehnička atmosfera - bar - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Atmosfera-bar
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tor-milibar
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - Tablica za preračunavanje - Tor - Milimetar živinog stuba - milibar
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kilokalorija po casu - vat - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
10.01.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Tablica za preračunavanje - Kilokalorija po času-vat
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Pisanje decimalnih brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Zaokrugljivanje brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5024 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
5767 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
65 стр.
4692 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Statistički izrazi i simboli - Lista l
Srpski
Објављен 
08.01.1986 . 
66 стр.
4692 RSD 
PDF
Pouzdanost - Osnovni termini i definicije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Određivanje statističkog intervala tolerancije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmetičke sredine - Interval poverenja
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Opšti deo
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje potrošačkih roba - Opšta pravila
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Uporedno ispitivanje potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Upotrebna vrednost potrošačke robe - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Natpisne pločice - Oblici i mere
Srpski
Објављен 
25.06.1988 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Električni kablovi, provodnici i žice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Podloške i prstenasti osigurači
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, čivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni ležaji i delovi ležaja
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Srpski
Објављен 
24.12.1992 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvijači i ključevi
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Stabilni držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Posredni modul
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3755 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Pojmovi i nazivi - Opšti principi
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija - Izrada i uobličenje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminološki standardi)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova dopuna simbolima za zemlje i institucije
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadržaja dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
Srpski
Објављен 
06.02.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji razvoj jednojezicnih tezaurusa
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Dokumentacija - Međunarodni kodeks za skraćivanje naslova periodičnih publikacija
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju
Srpski
Објављен 
17.07.1991 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Dokumentacija - Principi bibliografskog sređivanja
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vodiči kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnika numeracije - Opšti pojmovi
Srpski
Повучен 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Nazivi i definicije
Srpski
Објављен 
28.11.1987 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Pisanje datuma u numeričkom obliku
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje ordinalnih datuma
Srpski
Објављен 
01.01.1974 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Utvrđivanje dana u sedmici na osnovu datuma
Srpski
Повучен 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini. Kalendari
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje casovnog vremena
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnika mrežnog planiranja - Nazivi i objašnjenja pojmova
Srpski
Повучен 
36 стр.
3755 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
51 стр.
4418 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.08.1973 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Obrada informacija - Prenos digitalnih podataka - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija - Šablon za crtanje
Srpski
Објављен 
01.12.1975 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Nebušene papirne kartice - Mere - Uslovi kvaliteta - Ispitivanje
Srpski
Објављен 
05.06.1982 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kancelarijska računska postrojenja - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Moduli za različite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Standardi iz oblasti upravljanja kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta. Uputstvo za izbor i korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Elementi upravljanja kvalitetom i elementi sistema kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama konstruisanja/razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama proizvodnje i ugradnje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama završne kontrole i ispitivanja
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Poslovnik o kvalitetu
Srpski
Објављен 
01.05.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za opštu namenu
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Regulatori pritiska za tečni propan-butan za protok do 2 kg/h
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Prečistači za vazduh
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Srpski
Објављен 
05.08.1995 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Električni uređaji za eksplozivne atmosfere
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Elementi tipskih građevinskih konstrukcija otporni prema požaru
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Rečnik
Srpski
Повучен 
44 стр.
3950 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Usluge privatnog obezbeđenja — Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
76 стр.
5024 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Srpski
Објављен 
01.09.1976 . 
72 стр.
5024 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Објављен 
22.05.1991 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo. Rotaciono bušenje - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni agregati i kamen - Uzimanje uzoraka
Srpski
Објављен 
14.12.1985 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje podova i podnožja (soklova) - Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat, mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti upotrebom rastvora natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Објављен 
12.02.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Објављен 
21.12.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Објављен 
01.11.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Објављен 
12.02.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Објављен 
28.10.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Određivanje nasipne gustine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Објављен 
13.04.1984 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Објављен 
29.04.1988 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Klasifikacija i uslovi kvaliteta cementa proizvedenih od portland-cementnog klinkera
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement. Portland-cement sa dodatkom zgure. Portland-cement sa dodatkom pucolana. Portland-cement sa dodatkom zgure i pucolana - Klasifikacija, definicija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cementi. Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement, portland-kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski cement, kompozitni cement - Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cementi - način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzorka
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi niske toplote hidratacije - Definicija, klasifikacija, tehnički uslovi i primena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi - Sulfatnootporni cementi - Portland-cement - Metalurški cement - Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - uslovi kvaliteta i mehanička ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Aluminatni cement - Definicija, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Zgura - sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Zgura — Sastojak za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Pucolin, kvalitet i ispitivanje.
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Pucolanski materijali - sastojci za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Pucolanski materijali — Sastojci za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Krečnjak - kao sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine – Krečnjak – Sastojak za proizvodnju cementa – Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Vrste, namena i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kreč za upotrebu u flotacijama - Tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Kalcijum-sulfat - regulator vremena vezivanja cementa - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ploče od gipsa obložene kartonom - Vrste, uslovi kvaliteta i ispitivanj
Srpski
Објављен 
14.08.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Gips-kartonske ploče - Vrste, tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Објављен 
01.01.1976 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Ploče od gipsa, obložene kartonom - Uputstvo za ugradnju
Srpski
Објављен 
01.01.1976 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom - Tehnički uslovi za izradu nosive konstrukcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kaustički pečeni magnezit za građevinarstvo
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Azbestno-Cementni proizvodi.
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - cevi za kanalizaciju i navodnjavanje - dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za kućnu kanalizaciju - Definicija, dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - Talasaste ploče i oblikovani komadi
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Talasaste ploče i dopunski komadi - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Azbestno-cementne nesimetrične rebraste ploče - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ispitivanje na pritisak na gradilištu
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za spoljnu kanalizaciju - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi. Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanje, pregled i prijem - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanja, pregled i prijem
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Maloformatne ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanje
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - portland-cement - uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Portland-cementi. uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland klinkera
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - aluminatni cement uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Ispitivanje čvrstoće cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Cementi. Metode ispitivanja fizičkih osobina cementa
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Određivanje zapreminske mase
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Određivanje specifične površine portland-cementa
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Autoklavno širenje cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
ODREĐIVANJE SPECIFIČNE POVRŠINE CEMENATA, PUCOLANA, ZGURE I SLIČNO//
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije cementa metodom termos-boce
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije portland-cementa i cemenata sa dodacima metodom rastvaranja
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Skupljanje cementnog maltera usled sušenja
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski kreč - uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizikalno-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizicko-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Metode ispitivanja - Određivanje reaktivnosti kreča metodom titracije grubog zrna
Srpski
Објављен 
05.08.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja vazduha u cementnom malteru
Srpski
Објављен 
17.09.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sinterovane keramičke krovne ploče - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Crep
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Zidne opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Fasadne šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune 1
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline za pregradne zidove
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče i porolit-ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za međuspratne konstrukcije
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za meduspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Proizvodi od gline za međuspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - definicije i vrste -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Definicije i vrste
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - uslovi kvaliteta -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave cevi - dimenzije -
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prosti lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prosti lukovi - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prosti lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - etažni lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - redukcije - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Redukcije - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Redukcije - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - lučne račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Lucne racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Kose račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Kose racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - korube - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Korube - Dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Korube - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - ravne ploče - dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Ravne ploče - Oblik i mere
Srpski
Објављен 
10.12.1997 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
19.05.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - revizione prave cevi
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Revizione prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane pločice - definicija, vrste, kvalitet i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Definicija, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane podne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Podne klinker-pločice. Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirani fazonski komadi - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Fazonski komadi. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane fasadne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane mozaik-pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Објављен 
22.10.1994 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Vučene i presovane keramičke pločice klase kvaliteta 2 i 3 - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Објављен 
02.07.1997 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Obeležavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne vučene i presovane pločice - Definicije, vrste i kvalitet
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne i podne pločice, vučene i presovane - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Posude i pribor od keramike, porculana i gline - Određivanje rastvorljivog olova sa glaziranih površina
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista I - Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vl - Osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vl - Osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista VlII - Industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
42 стр.
3950 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vlll - Industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1990 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista i. Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista vi - osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista viii - industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - definicija, opšta podela standarda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Definicija i opšta podela standarda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Gusti oblikovani vatrostalni proizvodi - Nomenklatura procesa proizvodnje
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - vrste vatrostalnog materijala - klasifikacija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Klasifikacija oblikovanih gustih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Објављен 
03.01.1990 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pripremljeni neoblikovani vatrostalni materijal (gusti i izolacioni) - Definicija, klasifikacija i označavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Oblikovani izolacioni vatrostalni proizvodi. Klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - silika-opeke za čeličane - klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Silicijum-dioksidni (silika) oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Visokoaluminozni, šamotni i niskoaluminozni oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni neutralni proizvodi, oblikovani - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni bazni proizvodi, oblikovani - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pomoćni vatrostalni pribor - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Šamotni proizvodi. Opeka za visoke peci
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Kazanske opeke. Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Izlivnici - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Školjke - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za cepne motke - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Magnezitni, magnezit-hromitni, hrom-magnezitni, hromitni i forsteritni oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pomoćni vatrostalni pribor na bazi kordijerita - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ter-dolomitne opeke - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ter-dolomitni blokovi - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni kiseli proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni neutralni proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni bazni proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Magnezitni, hromagnezitni i hromitni proizvodi, zrnasti - Brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijali - Sinter-dolomitni proizvodi, zrnasti - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijali - Sinterovani dolomitni pripremljeni neoblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - označavanje oblikovanih proizvoda - osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Označavanje oblikovanih proizvoda - Osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne pravougaone opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne pravougaone opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - normalne visoke klinaste opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne visoke klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Visoke klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - normalne niske klinaste opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne niske klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Niske klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne široke klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Poprečne klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Specijalne visoke klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kiseoničke konvertore - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - kayanske opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kazane - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kupolne peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za visoke peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za stubove vrata simens-martenovih i elektrolučnih peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za svodove elektrolučnih peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d1 i d2
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d3 i d4
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d5 i d6
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Kanalske opeke za livne ploče - Sistem spajanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za rotacione peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za rotacione peći - Obeležavanje tople strane
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - izlivci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Izlivnici - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Čepovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - školjke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Školjke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal cevi za poluge
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za cepne motke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za levke
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Klinaste opeke za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa a za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa b za svodove ložišta parnih lomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa c za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - uskladištenje, prevoženje i pakovanje
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pakovanje, transport i uskladištenje
Srpski
Објављен 
01.01.1960 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramički proizvodi za elektrotehniku - Tolerancije
Srpski
Објављен 
01.01.1960 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramički proizvodi za elektrotehniku - Smernice za obradu površina
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Metode ispitivanja crepa od gline
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Crepovi od gline - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Metode ispitivanja šupljih blokova od gline za međuspratne konstrukcije
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema temperaturnim promenama
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema temperaturnim promenama za pločice specijalne namene
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
KERAMIČKE PLOČICE. ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA LINEARNOG TERMIČKOG ŠIRENJA ZA PLOČICE SPECIJALNE NAMENE
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti na temperaturne promene (metodom po Harkortu)
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema smrzavanju
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Ispitivanje otpornosti keramičkih neglaziranih pločica prema habanju
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti površine glaziranih pločica prema habanju
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje tvrdoće po mosu
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Proveravanje mera i izgleda vidne površine
Srpski
Објављен 
05.09.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti na kiseline za pločice specijalne namene - Metoda sa zrnastim materijalima
Srpski
Објављен 
05.09.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti prema alkalijama za pločice specijalne namene - Metoda sa zrnastim materijalima
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti na hemikalije
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti na hemikalije
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti glaziranih pločica na hemikalije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Učestalost kontrole kvaliteta
Srpski
Објављен 
02.07.1997 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Provera kvaliteta - Izmena
Srpski
Објављен 
22.10.1994 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Provera kvaliteta
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke pločice, sanitarna keramika, kanalizacione cevi i ploče - Provera kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sanitarna oprema - Provera kvaliteta proizvoda u proizvodnji
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - uzimanje i obrada uzorka - osnovne odredbe - tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Uzimanje i priprema uzoraka - Opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Uzimanje i priprema uzoraka sirovina i zrnastih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Повучен 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Uzimanje uzoraka oblikovanih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - opšti tehnički uslovi i ispitivanje oblika, mera,